Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2018 r.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2018 r.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

12,30 zł

Zmiana[PLN]

0%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0%
mWIG40 0%
WIG-MEDIA 0%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

Walne zgromadzenie Agory ma kompetencje przewidziane przez Kodeks spółek handlowych dla walnych zgromadzeń spółek akcyjnych

m.in. zatwierdza sprawozdanie finansowe, decyduje o podziale zysku lub pokryciu straty, decyduje
o udzieleniu absolutorium pozostałym członkom władz Spółki.

Zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia akcjonariuszy są opisane w szczegółowo w §§ 13 - 17 statutu Agory i regulaminie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. O terminach zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy Agora informuje zgodnie z przepisami prawa, tj. poprzez komunikat bieżący. 

Archiwum WZ

Obrady walnego zgromadzenia Agory S.A. odbywają się w trybie i na zasadach określonych przez:

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Statut agory sa

Regulamin walnego zgromadzenia agory sa