Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA  W 2. KWARTALE 2022 R.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 2. KWARTALE 2022 R.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

5,08 zł

Zmiana[PLN]

-0,78%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,78%
mWIG40 -0,52%
WIG-MEDIA -0,45%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

9 lipca 2021 / 14:53

„W trosce o społeczeństwo i środowisko” – Grupa Agora prezentuje interaktywny „Raport odpowiedzialności za 2020 r.”

„W trosce o społeczeństwo i środowisko” – Grupa Agora prezentuje interaktywny „Raport odpowiedzialności za 2020 r.”

„Codziennie odpowiedzialni – w trosce o społeczeństwo i środowisko”  tak brzmi hasło przewodnie raportu opisującego kluczowe działania w obszarze CSR, które Grupa Agora i Agora S.A. podejmowały w 2020 r. Publikacja prezentuje m.in. jak zespół Agory przeciwdziałał skutkom pandemii COVID-19 oraz walczył o wolność słowa i równość płci. W publikacji znalazły się również cele strategiczne w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, których realizacji podjęła się spółka w 2021 r. Raport jest już dostępny w interaktywnej formie na stronie www.raportcsr-2020.agora.pl – w polskiej i angielskiej wersji językowej. 

Burzliwy rok 2020 skupił naszą uwagę na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz wsparciu odbiorców naszych mediów, klientów i partnerów biznesowych. Prócz zmagań związanych z ekonomicznymi i społecznymi skutkami pandemii koronawirusa ubiegły rok wypełniły działania na rzecz zapobiegania postępującym zmianom klimatu, ochrony praw człowieka i wolności słowa, które konsekwentnie realizujemy w ramach licznych projektów i partnerstw od ponad 30 lat – podkreśla w liście otwierającym raport Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory. – Dziś wszyscy mamy nadzieję, że powoli wkraczamy w „nową normalność”. Przed nami wciąż wiele niewiadomych, ale i czytelne drogowskazy, którymi dla Agory są: Europejski Zielony Ład, Porozumienie Paryskie dotyczące ochrony środowiska, a zwłaszcza Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie w zakresie równości płci i poszanowania praw człowieka. Dlatego w 2021 roku, podobnie jak w 2020, chcemy działać w myśl zasady „Codziennie odpowiedzialni – w trosce o społeczeństwo i środowisko”.

Raport odpowiedzialności za rok 2020 Grupy Agora S.A. oraz spółki Agora S.A. to publikacja przedstawiająca realizację strategii CSR Agory w 2020 r. Strategia ta od lat konsekwentnie rozwijana jest pod hasłem „Codziennie odpowiedzialni”, w którym „odpowiedzialność” definiowana jest jako zrównoważony rozwój, wpływ na otoczenie i tworzenie wartości dla społeczeństwa. Raport koncentruje się na obszarach wynikających wprost z czynników ESG (Environmental, Social, Governance), czyli związanych z działaniami na rzecz środowiska, wpływem społecznym i ochroną praw człowieka oraz odpowiedzialnym zarządzaniem i etyką biznesu opartych na założeniach Agendy 2030 ONZ na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Działania prowadzone w każdym z tych obszarów oraz wyznaczone do realizacji cele zostały opisane w 5 częściach tematycznych tworzących Raport.

W pierwszej z nich zaprezentowane zostały działania biznesowe Grupy Agora w 2020 r., jak również wartości i zasady panujące w organizacji, w tym przestrzeganie ładu korporacyjnego czy zarządzanie ryzykiem niefinansowym.

Druga część – „Odpowiedzialność” – prezentuje podejście Agory do zrównoważonego rozwoju i dotychczasową realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Obecnie priorytetem są działania w ramach Celów związanych z działaniami na rzecz:

W Raporcie przedstawiona została również strategia CSR Grupy Agora na lata 2021-2022, w której wiodącą kwestią pozostaje dbałość o społeczeństwo, środowisko i etykę biznesu przy większym nakierowaniu na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ dotyczących przede wszystkim zdrowia i rozwoju pracowników, równości płci i walki z nierównościami społecznymi oraz działań na rzecz neutralności klimatycznej. Dodatkowo, w obszarze „Odpowiedzialność” zaprezentowane zostały standardy Agory w relacjach z otoczeniem, w tym w szczególności z klientami, dostawcami towarów i usług, partnerami biznesowymi, akcjonariuszami oraz uczestnikami rynku kapitałowego.

Ważnym obszarem raportu jest „Miejsce pracy i prawa człowieka”, w którym znaleźć można m.in. informacje dotyczące struktury zatrudnienia, rozwoju zawodowego i szkoleń dla pracowników, jak również działania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym (work-life balance). W rozdziale zaprezentowane zostały też działania Agory podejmowane w dobie pandemii COVID-19, zapewniające bezpieczeństwo i zdrowie pracowników czy praktyki na rzecz tworzenia różnorodnego, chroniącego prawa człowieka miejsca pracy, w którym obowiązują najwyższe standardy etyczne. To m.in. informacje na temat „Kodeksu etyki Agory”, „Polityki Różnorodności” i systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Jednym z istotnych elementów, które przyczyniają się do rozwoju Agory, są działania społeczne zarysowane w części „Zaangażowanie społeczne”. W 2020 r. w ramach dobrych praktyk w tym obszarze spółki, marki i media Grupy Agora podejmowały przede wszystkim inicjatywy na rzecz walki ze skutkami pandemii koronawirusa w Polsce – przykłady tych projektów zostały zaprezentowane w specjalnej sekcji raportu „Nasza odpowiedzialność w dobie pandemii COVID-19”. Równolegle zespół Grupy Agora inicjował, kontynuował oraz wspierał akcje społeczne, kulturalne i edukacyjne. Angażował się także w działalność charytatywną – o tych działaniach można przeczytać w sekcji „Nasza odpowiedzialność wobec społeczeństwa”.

W Grupie Agora – zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju oraz przyjętymi strategicznymi kierunkami odpowiedzialności od wielu lat – rozwijane są również działania na rzecz ochrony środowiska, opisane w rozdziale „Troska o środowisko”. W tej części można poznać wpływ środowiskowy poszczególnych obszarów działalności Grupy Agora oraz liczne projekty prośrodowiskowe, które media i marki Agory podejmowały w minionym roku. Dodatkowo, w rozdziale zdefiniowane zostały podstawowe obszary bezpośredniego wpływu Agory na klimat, jak również dotychczasowe i planowane działania organizacji na rzecz dążenia do neutralności klimatycznej.

Raport odpowiedzialności za 2020 r. Grupy Agora S.A. oraz spółki Agora S.A. jest dostępny w formie interaktywnej strony internetowej – www.raportcsr-2020.agora.pl – w polskiej i angielskiej wersji językowej. Na stronie znajduje się również formularz, w którym wszyscy czytelnicy i czytelniczki publikacji mogą wyrazić swoją opinię na jej temat, jak również oczekiwania odnośnie publikacji za 2021 r.

Raport obejmuje informacje i skonsolidowane dane niefinansowe grupy kapitałowej Agora i jej jednostki dominującej spółki Agora S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. W przeciwieństwie do lat poprzednich, nie przygotowano odrębnego sprawozdania niefinansowego dla spółki Agora S.A. Publikacja jest piątym tego typu raportem, który został przygotowany przez zespół komunikacji korporacyjnej Agory S.A., w oparciu o międzynarodowe standardy raportowania niefinansowego GRI Standards na poziomie podstawowym (CORE), bez poddania zewnętrznej weryfikacji.

INFOGRAFIKA    

Agora S.A. powstała w 1989 r.; od 1999 r. jest notowana na giełdzie w Warszawie. Jej działania obejmują takie obszary, jak prasa drukowana i multimedialne wydania cyfrowe, portale i projekty internetowe, radio, kino, reklama zewnętrzna, a także wydawanie książek oraz produkcja i dystrybucja filmowa. Agora i jej spółki z grupy kapitałowej od początku swojego istnienia realizują działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, inicjując oraz angażując się w szereg projektów wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Podejście do tej kwestii opiera się na takich filarach jak: transparentność, budowanie relacji z partnerami i otoczeniem firmy, różnorodność wśród pracowników oraz wysoka jakość produktów i usług. Grupa Agora na bieżąco informuje o swoich działaniach z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu na stronie: www.agora.pl/news/odpowiedzialny-biznes

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.