Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Informacja o transakcji z podmiotem powiązanym

NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Informacja o transakcji z podmiotem powiązanym

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

11,65 zł

Zmiana[PLN]

0%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0%
mWIG40 -0,73%
WIG-MEDIA 0,31%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

12 lutego 2020 / 16:36

06/2020 Uzgodnienie treści planu połączenia pomiędzy Agora S.A. a Agora-Poligrafia sp. z o.o. oraz pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Komunikat giełdowy

UZGODNIENIE TREŚCI PLANU POŁĄCZENIA

Zarząd Agory SA („Agora”, „Spółka”) informuje, że dnia 12 lutego 2020 r. Agora uzgodniła z Agora-Poligrafia sp. z o.o. („Agora-Poligrafia”) treść planu połączenia („Plan Połączenia”).

Zgodnie z Planem Połączenia podmiotami łączącymi się są Agora („Spółka Przejmująca”) oraz Agora-Poligrafia („Spółka Przejmowana”). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z okolicznością, że Agora jest jedynym wspólnikiem Agory-Poligrafii połączenie nastąpi w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Agory, jak też bez zmiany statutu Spółki.

Zgodnie z art. 516 § 5 KSH łączące się spółki nie sporządzają sprawozdań Zarządów uzasadniających połączenie oraz nie poddają Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności.

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Agora przekazuje do publicznej wiadomości treść Planu Połączenia, sporządzony na podstawie art. 499 i n. KSH. Zgodnie z art. 500 § 21 KSH Plan Połączenia jest dostępny na stronach internetowych Agory (agora.pl) oraz Agory-Poligrafii (agorapoligrafia.pl).

Podjęcie decyzji o połączeniu spółek uzasadnione jest potrzebą konsolidacji majątku w Spółce Przejmującej. Do lipca 2019 roku  Spółka Przejmowana prowadziła działalność m.in. w zakresie świadczenia usług druku, zatrudniając kadrę wyspecjalizowaną w  działalności poligraficznej. Obecnie Spółka Przejmowana zarządza jedynie swoim majątkiem trwałym oraz świadczy usługi najmu powierzchni związane wyłącznie z tym majątkiem, głównie na rzecz Spółki Przejmującej i spółek powiązanych. Z końcem lutego 2020 roku w zakładzie pracy Spółki Przejmowanej rozwiązana zostanie ostatnia umowa o pracę, a zarządzanie jej majątkiem przejęte zostanie przez  Agorę S.A.

W związku z powyższym, połączenie spółek stanowi naturalną konsekwencję opisanych powyżej zmian. Jego celem jest uproszczenie struktur organizacyjnych grupy kapitałowej Spółki Przejmującej, co usprawni zarządzanie i wyeliminuje część zbędnych procesów, a w rezultacie obniży koszty zarządzania majątkiem Spółki Przejmowanej.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 504 § 1 KSH zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy
o zamiarze połączenia Agory (Spółka Przejmująca) z Agorą-Poligrafią (Spółka Przejmowana).
W wyniku połączenia z dniem dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Agora dokona przejęcia całego majątku Agory-Poligrafii w drodze sukcesji uniwersalnej.

Działając na podstawie art. 505 § 31 KSH Spółka realizuje prawo akcjonariuszy do informacji na temat połączenia udostępniając na stronie internetowej Agory (agora.pl): (i) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności, za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opinią i raportem lub sprawozdaniem biegłego rewidenta, (ii) Plan Połączenia wraz z załącznikami. Akcjonariusze mogą zapoznać się z nimi także na stronie internetowej Agory-Poligrafii (agorapoligrafia.pl).

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, w związku z tym, że Agora, jako spółka publiczna, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie jest wymagane sporządzenie przez Spółkę Przejmującą informacji o jej stanie księgowym sporządzonej dla celów połączenia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Załączniki 

Plan połączenia

Agora Poligrafia - Sprawozdanie finansowe 2016

Agora Poligrafia - Sprawozdanie finansowe 2017

Agora Poligrafia - Sprawozdanie finansowe 2018

Agora S.A. - Sprawozdanie finansowe 2016

Agora S.A. - Sprawozdanie finansowe 2017

Agora S.A. - Sprawozdanie finansowe 2018

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.