Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA  W 3. KWARTALE 2019 R.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 3. KWARTALE 2019 R.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

10,45 zł

Zmiana[PLN]

-0,48%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,48%
mWIG40 -1,58%
WIG-MEDIA -0,95%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

8 marca 2019 / 08:52

Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2018 r.

W ostatnim kwartale 2018 r. Grupa Agora zwiększyła swoje przychody – w głównej mierze dzięki ponad 20-procentowemu wzrostowi wpływów z działalności kinowej, zawdzięczanemu rekordowej frekwencji w kinach i konsekwentnej rozbudowie sieci Helios. Dodatkowo zwiększyły się wpływy Grupy ze sprzedaży wydawnictw, osiągnięte pomimo negatywnych trendów rynkowych. W efekcie Agora poprawiła wyniki operacyjne, zamykając cały rok 2018 z zyskiem netto.

- Udany dla Grupy Agora rok 2018, z rekordowymi wynikami w wielu biznesach, daje świetne widoki na realizację kolejnych projektów rozwojowych. Zgodnie z aktualną strategią biznesową, będziemy umacniać nasze najsilniejsze dotychczasowe przedsięwzięcia. Stawiamy w nich m.in. na ofertę premium i nowe technologie - jak w przypadku konceptu Helios Dream, subskrypcji cyfrowych Wyborcza.pl i Premium TOK FM oraz oferty spółek AMS i Yieldbird. Coraz odważniej wkraczamy też na nowe rynki - w 2019 r. będziemy jeszcze szybciej rozwijać działalność gastronomiczną pod markami Papa Diego, Van Dog i Pasibus - komentuje Bartosz Hojka, prezes Agory.

W 4. kw. 2018 r. całkowite przychody Grupy Agora sięgnęły 346,1 mln zł i były o 4,8% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. Dzięki kolejnemu z rzędu rocznemu rekordowi frekwencji kinowej w Polsce oraz rozwojowi sieci Helios znacząco zwiększyły się przychody Grupy ze sprzedaży biletów do kin – o 20,4% do 80,2 mln zł oraz ze sprzedaży barowej w kinach – o 26,7% do 31,3 mln zł. Od października do grudnia 2018 r. w multipleksach Heliosa zakupiono ponad 4,5 mln biletów, czyli o 24,6% więcej niż przed rokiem, a na całym rynku kinowym w Polsce sprzedano blisko 18,9 mln biletów, co oznacza wzrost o 15,5%1. Oprócz tego Grupa odnotowała wzrost wpływów ze sprzedaży wydawnictw – o 4,9% do 36,2 mln zł, związany z podwyżką ceny egzemplarzowej „Gazety Wyborczej” i wyższymi przychodami ze sprzedaży cyfrowej prenumeraty dziennika.

Zmniejszyły się natomiast, o 1,8%, wpływy ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora, wynoszące w 4. kw. 2018 r. 165,2 mln zł. Były one niższe w segmentach Prasa, a także – nieznacznie – Film i Książka oraz Internet, zaś wyższe w segmentach Reklama Zewnętrzna oraz Radio. Warto zauważyć, że w przypadku segmentu Prasa na dynamikę przychodów ze sprzedaży usług reklamowych segmentu, oprócz trendów rynkowych, wpłynęła rezygnacja z wydawania kolejnych czasopism. Grupa Agora odnotowała także niższe przychody ze sprzedaży usług poligraficznych, głównie w efekcie spadku zamówień w technologii coldset, oraz z pozostałej sprzedaży – za sprawą niższych wpływów z dystrybucji filmowej.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora były w 4. kw. 2018 r. istotnie niższe niż przed rokiem – o 18,1%, wynosząc 331,4 mln zł. Miało to związek ze znacznym kosztem odpisów aktualizujących (w kwocie 88,9 mln zł) odnotowanym w 4. kw. 2017 r., który obciążył wyniki segmentów Druk, Internet oraz Prasa, wpływając na porównywalność danych także dla całej Grupy. Odpisy aktualizujące wartość aktywów oraz odpisy należności dokonane w ostatnim kwartale 2018 r. wyniosły 14,1 mln zł. Oprócz tego w omawianym okresie zmniejszyły się koszty amortyzacji. Największą pozycję kosztową w wynikach Grupy Agora stanowiły wydatki na usługi obce, które zwiększyły się o 4,0% do 127,3 mln zł przede wszystkim w związku z wyższymi kosztami zakupu kopii filmowych do kin sieci Helios oraz wyższymi kosztami czynszów i opłat dzierżawnych, przy niższych kosztach działalności filmowej Grupy. Wzrost kosztów zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów wynikał głównie z wyższej sprzedaży w barach kinowych oraz wyższych kosztów usług produkcyjnych działalności poligraficznej, zaś zwiększenie kosztów reprezentacji i reklamy – z aktywności promocyjnej radiostacji Grupy i wydatków na kampanie patronacko-komercyjne w segmencie Reklama Zewnętrzna. Na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego pozostały w 4. kw. 2018 r. koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. Wydatki te najbardziej wzrosły w segmencie Film i Książka – w związku z rozwojem sieci Helios oraz zwiększeniem minimalnej stawki za godzinę pracy, zaś ograniczenia nastąpiły w Prasie, Druku i Internecie, głównie z powodu zmniejszenia liczby etatów.


Dzięki wyższym przychodom oraz ograniczeniu kosztów, w ujęciu bez zdarzeń jednorazowych2, wyniki Grupy Agora były lepsze niż przed rokiem – EBIT wyniósł 28,8 mln zł w 4. kw. 2018 r. oraz 20,8 mln zł w 2018 r., natomiast zysk netto bez wpływu zdarzeń jednorazowych stanowił 13,9 mln zł w 4. kw. 2018 r. oraz 25,9 mln zł w całym 2018 r.3

Grupa Agora intensywnie pracuje nad realizacją projektów rozwojowych zaplanowanych na lata 2018-2022. W tym celu umacnia pozycję sieci kin Helios, która powiększa się o kolejne obiekty i planuje otwarcia następnych, a dodatkowo rozwija koncept sal premium pod nazwą Helios Dream. W lutym 2019 r. otwarty został pierwszy multipleks Heliosa w Warszawie – w centrum handlowym Blue City. W 4. kw. 2018 r. nastąpiła też inaguracja działalności gastronomicznej Grupy Agora – spółka Foodio Concepts, założona przez sieć Helios wraz z partnerami w marcu ub.r., uruchomiła w listopadzie w Katowicach pierwszy lokal restauracyjny Papa Diego z wyrazistą, meksykańską kuchnią. Kolejne powstały w końcówce roku w Gdańsku oraz w Poznaniu.

W segmencie Prasa kolejny sukces odniósł zespół „Gazety Wyborczej” – na koniec 2018 r. liczba prenumerat cyfrowych Wyborcza.pl wyniosła ponad 170,5 tys. Potwierdza to skuteczność rozwoju cyfrowej oferty i pozycję „Gazety Wyborczej” jako lidera treści premium w modelu subskrypcyjnym. Swoją ofertę premium rozwija także Radio TOK FM, które w 2018 r. udostępniło całkowicie nową aplikację do słuchania na urządzenia z systemami iOS oraz Android, a liczba subskrypcji jego oferty premium wynosiła na koniec ub.r. 15,5 tys. Z kolei spółki AMS oraz Yieldbird poszerzyły swoje oferty dla klientów. Pierwsza z nich stawia na nośniki premium i cyfrowe rozwiązania w outdoorze, m.in. w listopadzie AMS wygrał przetarg na dzierżawę citylightów we Wrocławiu, zaś druga – Yielbird – rozwinęła produkt oferowany w modelku SaaS skierowany do całkiem nowej grupy klientów.

W nawiązaniu do planów strategicznych spółki na lata 2018-2022, zakładających także umacnianie pozycji Grupy w dotychczasowych obszarach działalności, w lutym 2019 r. Agora nabyła mniejszościowy udział w Eurozet Sp. z o.o. (40%), gwarantując sobie możliwość objęcia całości udziałów, jeśli w przyszłości okaże się to korzystne biznesowo. W ramach grupy Helios zwieksza się skala działalności gastronomicznej – spółka Foodio Concepts planuje w 2019 r. otworzyć około 20 nowych lokali pod markami Papa Diego i Van Dog. Dodatkowo, Helios wraz z partneram zamierza rozwijać sieć lokali gastronomicznych z burgerami pod marką Pasibus, zwiększając skalę działalności na tym rynku.

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 4 kw. i cały 2018 r.

Przypisy:
1 Dane dotyczące sprzedaży biletów są szacunkami grupy Helios sporządzanymi w oparciu o dane Boxoffice.pl na podstawie danych przekazywanych od dystrybutorów kopii filmowych. Sprzedaż biletów do kin raportowana jest w okresach, które nie są tożsame z kalendarzowym miesiącem, kwartałem czy rokiem. Liczba sprzedanych biletów w danym okresie mierzona jest począwszy od pierwszego piątku danego miesiąca, kwartału czy roku do pierwszego czwartku przypadającego w następnym miesiącu, kwartale czy roku raportowym.
2 Ujęcie bez wszystkich zdarzeń jednorazowych, czyli: sprzedaży nieruchomości, odpisów aktualizacyjnych, odpisu należności przeterminowanych i kosztów restrukturyzacji.
3 W ujęciu uwzględniającym zdarzenia jednorazowe w 4. kw. 2018 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBIT w wysokości 14,7 mln zł, a w całym 2018 r. 0,9 mln zł, zaś EBITDA Grupy wzrosła do kwoty 47,5 mln zł, a w 2018 r. była ona niższa niż przed rokiem i wyniosła 98,4 mln zł. Zysk netto Grupy w 4. kw. 2018 r. stanowił 2,3 mln zł, a w całym 2018 r. 9,4 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 0,3 mln zł w 4. kw. 2018 r. i 5,1 mln zł w 2018 r. Od 4. kw. 2017 r. wskaźnik EBITDA, który definiowany był przez spółkę do tej pory jako EBIT powiększony o amortyzację, nie zawiera kosztów odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.