Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


20/2022 Kandydat do Rady Nadzorczej Agory S.A.

KOMUNIKATY GIEłDOWE, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

20/2022 Kandydat do Rady Nadzorczej Agory S.A.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

5,23 zł

Zmiana[PLN]

-0,95%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,95%
mWIG40 0,19%
WIG-MEDIA 0,05%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

20 maja 2022 / 07:36

Wyniki finansowe Grupy Agora w 1. kwartale 2022 r.

Wyniki finansowe Grupy Agora w 1. kwartale 2022 r.

W okresie styczeń-marzec 2022 r. Grupa Agora istotnie zwiększyła przychody – głównie dzięki wpływom z działalności kinowej, która intensywnie odbudowuje swoją pozycję po pandemii, a także z usług reklamowych, rosnących zdecydowanie szybciej niż na rynku. Pomimo wzrostu kosztów, związanego z powrotem do pełnej działalności operacyjnej i warunkami makroekonomicznymi, Grupa z sukcesem pracuje nad poprawą swoich wyników – 1. kwartał br. zamknęła z zyskiem na poziomie EBITDA i o ponad połowę zmniejszyła stratę na poziomie EBIT.

- W pierwszym kwartale br. pożegnaliśmy pandemiczne obostrzenia, co było szczególnie ważne dla naszego największego segmentu operacyjnego – Film i Książka, i liczyliśmy na to, że skupimy się wyłącznie na pracy nad poprawą wyniku. Jednak szok wywołany napaścią Rosji na Ukrainę sprawił, że powrót na tory normalnej działalności opóźnił się. Dodatkowo, konflikt nasilił symptomy pogorszenia się koniunktury gospodarczej, które dawało o sobie znać już przed jego wybuchem, wzrosła też niepewność prowadzenia działalności biznesowej. Pomimo tego Grupa Agora stara się elastycznie dopasować do zmiennych warunków i koncentrować na odbudowie rezultatów finansowych mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Całkowite przychody Grupy Agora w 1. kwartale 2022 r. wyniosły 253,1 mln zł i były wyższe o ponad 73% niż przed rokiem. Przyczyniły się do tego zwłaszcza wpływy z działalności kinowej, która w tym samym okresie 2021 r. była zawieszona decyzją administracyjną, oraz ze sprzedaży usług reklamowych, rosnące wraz ze zniesieniem obostrzeń pandemicznych ograniczających działalność wielu przedsiębiorców w Polsce.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora zwiększyły się ponad dwukrotnie szybciej niż na rynku - o przeszło 15% do 104,5 mln zł, stanowiąc ponad 41% wszystkich wpływów Grupy. Dynamiczniejszy wzrost przychodów reklamowych w porównaniu z rynkowym odnotowały segmenty Reklama Zewnętrzna oraz Radio. Ta kategoria wpływów rosła również w działalności kinowej, dzięki mniejszej skali obostrzeń w kinach niż w analogicznym okresie 2021 r. O istotnie wyższej niż rynkowa dynamice przychodów AMS zdecydowały głównie wpływy z kampanii realizowanych na nośnikach premium citylight, backlight oraz digital.  Z kolei w Radiu odpowiadały za to wpływy z usługi pośrednictwa w sprzedaży czasu antenowego.

Wpływy z działalności kinowej sieci Helios wyniosły 69,7 mln zł. Trzeba jednak pamiętać, że do końca lutego 2022 r. kina w Polsce mogły oferować do sprzedaży jedynie 30% miejsc w salach1, a dopiero w marcu zniesione zostały pozostałe restrykcje dotyczące ich funkcjonowania. Dodatkowo, wybuch wojny w Ukrainie spowolnił powrót widzów przed wielkie ekrany. W rezultacie w 1. kwartale 2022 r. w sieci Helios sprzedano prawie 2,5 mln biletów - przychody z tego tytułu sięgnęły 47,3 mln zł, a ze sprzedaży barowej 22,4 mln zł. Co istotne, sprzedaż wejściówek na seanse przez internet odpowiadała za blisko 46% całkowitych wpływów z tego tytułu. W analogicznym okresie 2021 r. nie zanotowano wpływów z działalności kinowej Grupy, gdyż w tym czasie wszystkie obiekty sieci Helios pozostawały zamknięte. Od 12 lutego do 20 marca 2021 r. na mocy decyzji rządu kina w Polsce mogły wznowić swoją działalność - z tej możliwości skorzystała tylko część małych kin. W czasie, w którym funkcjonowały, liczba biletów sprzedanych w kraju na seanse wyniosła 533,2 tys. Natomiast w 1. kwartale 2022 r. - według szacunków Heliosa - w kinach w Polsce sprzedano blisko 10,4 mln biletów2. Oprócz tego w omawianym okresie znacząco zwiększyły się przychody z działalności filmowej Grupy Agora, które przed rokiem były na bardzo niskim poziomie – w okresie styczeń-marzec 2022 r. spółka NEXT FILM przygotowała dla polskich kinomanów 3 premiery i otrzymała wynagrodzenie z tytułu produkcji filmu dla platformy Netflix.

Przychody ze sprzedaży wydawnictw Grupy były nieznacznie niższe w porównaniu z 1. kwartałem ub.r. i wyniosły 33,0 mln zł. Zdecydowało o tym przede wszystkim zmniejszenie wpływów ze sprzedaży publikacji Wydawnictwa Agora przy wyższych wpływach z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej. Liczba subskrypcji Wyborcza.pl na koniec marca 2022 r. przekroczyła 290 tys., czyli była o prawie 13% większa w porównaniu z ub.r. Udział przychodów cyfrowych w całkowitych wpływach ze sprzedaży wydawnictw Grupy Agora wyniósł na koniec marca 2022 r. prawie 41%, rosnąc o przeszło 11pkt% w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. Łączna sprzedaż cyfrowych publikacji Grupy, obejmująca ofertę wydawnictw i innych treści, m.in. podcastów, dynamicznie rośnie – udział przychodów z tego tytułu w miesiącach styczeń-marzec br. stanowił 41% i wzrósł o ponad 6pkt% r/r. Liczba sprzedanych dostępów Premium TOK FM stanowiła blisko 26,2 tys., a wpływy z tego tytułu były wyższe o blisko 23% r/r. Radio TOK FM notuje też rekordy w kolejnych falach badania Radio Track - w okresie luty-kwiecień 2022 r. udział stacji w czasie słuchania wyniósł już 3,2%, dzięki czemu znalazła się ona 4. miejscu w tej kategorii wśród rozgłośni ogólnopolskich oraz na 6. w gronie wszystkich radiostacji w Polsce. O takiej popularności mediów Agory decyduje m.in. rosnące zapotrzebowanie czytelników i słuchaczy na jakościowe, rzetelne treści dziennikarskie, zwłaszcza w obliczu nasilającej się niepewności ekonomicznej i trudnej sytuacji geopolitycznej.

Oprócz tego Grupa Agora zwiększyła przychody z działalności gastronomicznej, dzięki zniesieniu obostrzeń w funkcjonowaniu lokali oraz poszerzeniu sieci restauracji Pasibus, a także z pozostałej sprzedaży.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora wyniosły w 1. kwartale 2022 r. 275,8 mln zł. Ich wzrost o ponad 41% miał związek przede wszystkim ze stopniowym powrotem biznesów Agory do funkcjonowania bez pandemicznych ograniczeń, w tym w pełniejszej obsadzie i z działaniami promocyjnymi, a także z warunkami rynkowymi, związanymi z ogólnymi podwyżkami cen, inflacją i presją płacową. Tradycyjnie, najwyższy wzrost nakładów operacyjnych odnotowany został w kategorii kosztów usług obcych; zwiększeniu uległy też pozostałe pozycje w rachunku kosztów poza amortyzacją. Zatrudnienie w Grupie Agora na koniec marca 2022 r. wyniosło 2 356 etatów i było wyższe o ponad 100 etatów w porównaniu z końcem marca ub.r.

Ostatecznie Grupa Agora zakończyła 1. kwartał 2022 r. poprawą rezultatów operacyjnych – przede wszystkim zyskiem na poziomie EBITDA w wysokości 17,6 mln zł wobec straty 8,1 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. Jednocześnie Grupa ograniczyła stratę na poziomie EBIT o ponad 54% do 22,7 mln zł3. Strata netto wyniosła 33,1 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej stanowiła 31,8 mln zł.

W okresie styczeń-marzec 2022 r. wartość wydatków na reklamę w Polsce wzrosła o 7,0% w stosunku do 1. kwartału ub.r.4 Wartość ta była wyższa również w porównaniu z 1. kwartałem 2019 r. Dlatego też, na podstawie dostępnych danych rynkowych, Zarząd Agory ocenia, że wartość rynku reklamy w Polsce w 2022 r. zwiększy się w porównaniu z 2021 r. o około 3-6%. Nakłady na reklamę w kinie wzrosną o 65-75%, a na reklamę zewnętrzną o 15-18%. Wzrost wartości wydatków reklamowych będzie trwał również w internecie – o 5-8%, zaś w radiu wzrosną one o 1-4%. Segmentami rynku, w których nakłady na reklamę mogą skurczyć się w 2022 r., są prasa i telewizja. Wartość wydatków w tych obszarach może się wahać pomiędzy spadkiem o 1%, a wzrostem odpowiednio o 2%. Szacunki te mogą się jednak zmienić z uwagi na niestabilne warunki rynkowe, głównie związane z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i kondycją polskiej gospodarki, w tym przede wszystkim z wysokim poziomem inflacji.

Dla Zarządu spółki kluczowym projektem na 2022 r. pozostaje praca nad strategią rozwoju całej Grupy Agora na lata 2023 – 2027. Trwa analiza potencjału rozwojowego organizacji, portfela jej biznesów oraz otoczenia rynkowego, która ma zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku.

 

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora wg MSSF za 1. kwartał 2022 r.

Przypisy:
1 Limity sprzedaży miejsc w salach kinowych nie obowiązywały w przypadku osób zaszczepionych.
2 Frekwencja w kinach: dane szacunkowe Helios S.A. – od listopada 2019 r. dystrybutor UIP nie raportuje danych o frekwencji na swoich filmach w Polsce. Według danych Boxoffice frekwencja w Polsce wyniosła ponad 7,2 mln biletów; liczba ta nie uwzględnia produkcji filmowych wprowadzonych do kin przez UIP.
3 Strata Grupy Agora na poziomie EBITDA prezentowana w ujęciu bez wpływu standardu MSSF 16 wyniosła w 1. kwartale 2022 r. 4,3 mln zł, zaś strata na poziomie EBIT w tym ujęciu stanowiła 28,0 mln zł.
4 Rynek reklamy – szacunki Agory (prasa na podstawie Kantar Media oraz monitoringu Agory, radio na podstawie Kantar Media), IGRZ (reklama zewnętrzna, od stycznia 2014 r. liczba podmiotów raportujących przychody do IGRZ uległa zmniejszeniu), a także wstępnych danych Publicis Media (TV, kino, internet).

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.