Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA  W 1. KWARTALE 2024 R.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 1. KWARTALE 2024 R.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

11,76 zł

Zmiana[PLN]

1,2%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 1,2%
mWIG40 -0,34%
WIG-MEDIA -0,26%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

26 maja 2017 / 16:41

8/2017 Projekty uchwał, które będą głosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2017 r.

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie") zwołanemu na dzień 21 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie.

"Uchwała nr [...]

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Agora S.A., Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [·] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.”

"Uchwała nr [...]

Na podstawie § 10 ust. 2.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.”

"Uchwała nr [...]

Na podstawie § 8 ust. 2.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Agora S.A., Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [·] i Pana/Panią [·].”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Robertowi Musiałowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Stefanowi Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Mazurowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Doboszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Marii Kryńskiej-Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”

"Uchwała nr [...]

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do składu Zarządu Pani Agnieszki Magdaleny Sadowskiej, które nastąpiło w drodze kooptacji, w dniu 1 marca 2016 r.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 oraz, uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 52 754 372,37 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści siedem groszy), Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2016 z kapitału zapasowego Spółki.”

"Uchwała nr [...]

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich późniejszego umorzenia, na następujących warunkach:

1.      Zarząd może nabywać w pełni pokryte:  (i) akcje na okaziciela Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (ii) akcje imienne Spółki.

2.      Maksymalna liczba akcji własnych, która zostanie nabyta przez Spółkę wynosi 1 537 594 (jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, których łączna wartość nominalna wynosi 1 537 594 zł (jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote) i które stanowią łącznie 3,23 % kapitału zakładowego Spółki w dniu podjęcia Uchwały. Spółka może nabyć nie więcej niż 1 399 478 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem ) akcji na okaziciela oraz nie więcej niż 138 116 (sto trzydzieści osiem tysięcy sto szesnaście) akcji imiennych, które stanowią odpowiednio nie więcej niż 2,94 % oraz nie więcej niż 0,29 % kapitału zakładowego Spółki, w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

3.      Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji własnych, wraz z kosztami ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 23 832 713 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset trzynaście złotych).

4.      Cena minimalna nabycia jednej akcji Spółki wynosi 15,50 zł (piętnaście złotych i pięćdziesiąt groszy).

5.      Cena maksymalna nabycia jednej akcji Spółki wynosi 20 zł (dwadzieścia złotych).

6.      Spółka może nabywać akcje własne w następujący sposób:

(i)     w transakcjach dokonywanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; lub

(ii)   w transakcjach poza rynkiem regulowanym, w szczególności w transakcjach pakietowych lub w drodze umów cywilnoprawnych. Akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej.

7.      W przypadku nabywania akcji własnych w transakcjach poza rynkiem regulowanym, o których mowa w ust. 6 pkt (ii) niniejszej uchwały, cena nabycia jednej akcji własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem ust. 4 i 5 niniejszej uchwały oraz nabycie akcji będzie przeprowadzone z zachowaniem następujących warunków:

(i)     nabycie akcji nastąpi na podstawie publicznie ogłoszonej oferty (jednej lub więcej) zakupu akcji;

(ii)   cena nabycia akcji własnych w ramach ogłoszonej oferty zakupu akcji będzie taka sama dla wszystkich akcjonariuszy Spółki;

(iii) Zarząd przeprowadzi nabycie akcji własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych;

(iv) w przypadku, gdy liczba akcji własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba akcji własnych określona przez Spółkę w ogłoszeniu o zakupie akcji, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy Spółki i na szczegółowych zasadach wskazanych w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Spółkę.

8.      Łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału. 

9.      Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych Spółki (o ile takie będą posiadane przez Spółkę).

10.  Akcje mogą być nabywane w terminie do 31 grudnia 2017 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabywanie akcji.

11.  Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i odpowiednie obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

12.  Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały i nabycia akcji własnych Spółki, w szczególności do określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia akcji własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych akcji własnych, zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w sprawie odkupu akcji, ustalenia warunków zakupu akcji oraz ogłoszenia oferty zakupu akcji (w przypadku nabywania akcji na podstawie oferty zakupu akcji) oraz zawierania umów nabycia akcji własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej Uchwale.

13.  W celu umorzenia nabytych akcji własnych, po podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji o zakończeniu nabywania akcji własnych na podstawie uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym, między innymi, podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych oraz odpowiedniego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

14.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

"Uchwała nr [...]

Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala utworzenie celowego kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, w ramach nabycia akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały nr [...] Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2017 roku.

Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 23.832.713 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset trzynaście złotych) i postanawia o jej przekazaniu na wyżej wymieniony fundusz rezerwowy.”

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.