Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 3. KWARTALE 2023 R.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 3. KWARTALE 2023 R.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

11,38 zł

Zmiana[PLN]

-0,7%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,7%
mWIG40 -1,94%
WIG-MEDIA 0,43%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

25 czerwca 2020 / 16:33

29/2020 Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2020 r.

Komunikat giełdowy

 

 

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) Spółki, które odbyło się 25 czerwca 2020 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie.

 

„Uchwała nr 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Bartosza Romanowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 503 769 ważnych głosów z 29 377 369 akcji, co stanowi 63,07% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 503 769 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 503 769 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

„Uchwała nr 2

Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 608 763 ważnych głosów z 29 482 363 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 608763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 608 763 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

„Uchwała nr 3

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 210 046 ważnych głosów z 29 083 646 akcji, co stanowi 62,44% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 210 046 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 210 046 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

„Uchwała nr 4

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Bartłomieja Marcinka.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 605 821 ważnych głosów z 29 479 421 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 605 821 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 605 821 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

„Uchwała nr 5

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 608 763 ważnych głosów z 29 482 363 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 608 763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 577 007 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

„Uchwała nr 6

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 608 763 ważnych głosów z 29 482 363 akcji co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 608 763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 577 007 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

„Uchwała nr 7

Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 20 114 682,14 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złotych czternaście groszy), w całości na kapitał zapasowy Spółki.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 608 763 ważnych głosów z 29 482 363 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 608 763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 608 763 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

„Uchwała nr 8

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 608 763 ważnych głosów z 29 482 363 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 608 763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 577 007 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

„Uchwała nr 9

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Doboszowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 12 czerwca 2019 r.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 608 763 ważnych głosów z 29 482 363 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 608 763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 577 007 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

„Uchwała nr 10

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 608 763 ważnych głosów z 29 482 363 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 608 763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 577 007 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

„Uchwała nr 11

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Karusewicz z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 13 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 608 763 ważnych głosów z 29 482 363 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 608 763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 577 007 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

„Uchwała nr 12

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 725 773 ważnych głosów z 28 599 373 akcji, co stanowi 61,4% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 725 773 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 694 017 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

„Uchwała nr 13

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 608 763 ważnych głosów z 29 482 363 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 608 763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 577 007 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

„Uchwała nr 14

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 608 763 ważnych głosów z 29 482 363 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 608 763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 577 007 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

„Uchwała nr 15

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 605 863 ważnych głosów z 29 479 463 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 605 863 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 574 107 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

„Uchwała nr 16

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 608 763 ważnych głosów z 29 482 363 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 608 763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 577 007 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

„Uchwała nr 17

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kani z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 608 763 ważnych głosów z 29 482 363 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 608 763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 577 007 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

„Uchwała nr 18

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Annie Kryńskiej - Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 608 763 ważnych głosów z 29 482 363 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 608 763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 577 007 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

„Uchwała nr 19

„Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 608 763 ważnych głosów z 29 482 363 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 608 763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 577 007 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

„Uchwała nr 20

„Stosownie do przepisu art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Agory S.A., której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 608 763 ważnych głosów z 29 482 363 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 608 763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37 334 063 głosów, przeciw uchwale oddano 9 274 700 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

„Uchwała nr 21

Stosownie do postanowień § 15 ust 2 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia:

1) czasowo obniżyć miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki, w okresie od dnia 15 kwietnia 2020 do dnia 15 października 2020 r. do następującej wysokości:

 1. a) 9.600 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 2. b) 6.400 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych) dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.

2) członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej,

3) od dnia 16 października 2020 roku miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki będzie wynosiło:

 1. a) 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 2. b) 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 608 763 ważnych głosów z 29 482 363 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 608 763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 608 763 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

„Uchwała nr 22

Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w sposób następujący:

"§ 19 ust. 2 pkt i) "wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę w określony sposób prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi wynagrodzenia lub świadczeń, o których mowa w pkt g) niniejszego ustępu,”

otrzymuje następujące, zmienione brzmienie:

"§ 19 ust. 2 pkt i) "wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę w określony sposób prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi wynagrodzenia lub świadczeń, o których mowa w pkt f) niniejszego ustępu,”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 608 763 ważnych głosów z 29 482 363 akcji, co stanowi 63,29% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 608 763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 608 763 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

„Uchwała nr 23

"Na podstawie art. 506 § 1 - § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a) Statutu Agory S.A. w związku z art. 516 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. uchwala co następuje:

 1. Walne Zgromadzenie Agory S.A. niniejszym postanawia o połączeniu Agory S.A. („Spółka Przejmująca”) z Agora - Poligrafia sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz wyraża zgodę na Plan Połączenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz dokonanie połączenia na warunkach w nim określonych.
 2. Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Agory S.A.
 3. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z procedurą połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.
 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

Zgodnie z art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie nad uchwałą odbyło się w drodze glosowania oddzielnymi grupami:

 1. Grupa I - akcje uprzywilejowane serii A: w głosowaniu nad uchwałą oddano 21 408 000 ważnych głosów z 4 281 600 akcji, co stanowi 9,19% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 21 408 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 21 408 000 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.
 2. Grupa II - akcje zwykłe serii BiD: w głosowaniu nad uchwałą oddano 25 200 763 ważnych głosów z 25 200 763 akcji, co stanowi 54,1% udziału tych akcji w kapitale zakładowym Na ogólną liczbę 25 200 763 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 25 200 763 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.