Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


20/2022 Kandydat do Rady Nadzorczej Agory S.A.

KOMUNIKATY GIEłDOWE, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

20/2022 Kandydat do Rady Nadzorczej Agory S.A.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

5,23 zł

Zmiana[PLN]

-0,95%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,95%
mWIG40 0,19%
WIG-MEDIA 0,05%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

25 maja 2018 / 17:11

15/2018 Projekty uchwał, które będą głosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2018 r.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie") zwołanemu na dzień 20 czerwca 2018 roku na godzinę 11:00 w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie.Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie") zwołanemu na dzień 20 czerwca 2018 roku na godzinę 11:00 w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie.

"Uchwała nr [...] 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

"Uchwała nr [...] 

Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.”

"Uchwała nr [...] 

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [•] i Pana/Panią [•].”

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.”

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2017.”

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 oraz uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 68 122 166,14 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 14/100), Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego Spółki, w części, w jakiej został on utworzony z: (i) nadwyżki emisyjnej 1 779 990 akcji własnych Spółki, umorzonych na podstawie uchwały nr 17 walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2006 r oraz (ii) nadwyżki emisyjnej 4 040 149 akcji własnych Spółki umorzonych na podstawie uchwały nr 31 walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2009 roku. W związku z powyższym, kapitał zapasowy Spółki, w części pochodzącej z nadwyżki emisyjnej (agio) wyżej wskazanych akcji ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę straty w wysokości 68 122 166,14 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 14/100).”

Uzasadnienie do propozycji uchwał nr […]

Uchwały nr […] są uchwałami, których zasadność podjęcia na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

"Uchwała nr [...] 
1. Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć kwotę 23 290 415,50 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy 50/100) z kapitału zapasowego Spółki, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 23 290 415,50 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy) co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).
3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 13 lipca 2018 roku.
4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2018 roku.

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr […]
 Po przeprowadzeniu operacji rachunkowej zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka wykazuje środki, które mogą być przeznaczone na ewentualna wypłatę dywidendy za rok 2017, pomimo, że Spółka w roku obrotowym 2017 poniosła stratę.
Skuteczna realizacja dotychczasowej strategii Grupy Agora zapewniła Grupie stabilną sytuację finansową w ostatnich latach. Zdaniem Zarządu Spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby przeznaczyć na dywidendę kwotę 23 290 415,50, bez uszczerbku dla działalności Spółki i jej planów inwestycyjnych związanych ze strategią Grupy Agora na lata 2018-2022. Dodatkowo, wypłata dywidendy pomimo straty jest aprobowana w doktrynie prawniczej i przemawia za nią funkcjonalna interpretacja przepisów. Również praktyka rynkowa spółek publicznych pokazuje, iż wypłata dywidendy pomimo straty jest coraz częściej dokonywana, w tym również przez największe spółki notowane na GPW. Takie działanie odpowiada również na oczekiwania akcjonariuszy Spółki.
Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą spółki Agora S.A.

"Uchwała nr [...] 

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Wiśniewskiego, które nastąpiło w drodze kooptacji w dniu 9 listopada 2017 r. na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Spółki.”

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr […]
W dniu 9 listopada 2017 roku Pan Maciej Wiśniewski został powołany do Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej, w trybie określonym w § 21 ust. 4 Statutu Spółki. Uchwałą nr […] Walne Zgromadzanie Spółki zatwierdza wybór Pana Macieja Wiśniewskiego do Rady Nadzorczej Spółki, który powołany został do Rady Nadzorczej Spółki na okres do zakończenia wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.”

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Doboszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 9 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.”

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Kryńskiej-Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 8 listopada 2017 r.”

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.”

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Annie Kryńskiej-Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 8 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.”

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kani z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 8 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.”

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 5 września 2017 r.”

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Robertowi Musiałowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r.”

Uzasadnienie do propozycji uchwał nr […]

Uchwały nr […] są uchwałami, których zasadność podjęcia na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

"Uchwała nr [...] 

Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [ imię i nazwisko ] do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.”

Uzasadnienie do propozycji uchwał nr […]
W związku z wygaśnięciem mandatów obecnego składu Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, zgodnie ze Statutem Spółki powinno powołać członków Zarządu Spółki na nową wspólną kadencję.

"Uchwała nr [...] 

Na postawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: 

§1

Umarza się 1.084.595 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B i D Spółki o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (akcje własne), nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r.

§2
Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji własnych w łącznej kwocie 21.691.900,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) złotych za wszystkie nabyte akcje własne, co stanowi 20 (słownie: dwadzieścia) złotych za jedną nabytą akcję własną, zostało wypłacone na rzecz akcjonariuszy w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r.

§3
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie akcji.

§4
Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§5

Obniża się kapitał zapasowy Spółki o kwotę 21 744 437,85 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych 85/100), stanowiącą kwotę wydatkowaną na nabycie akcji własnych Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. Jednocześnie nadwyżkę kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki ponad kwotę wydatkowaną na nabycie akcji własnych Spółki, w łącznej kwocie 2 088 275,15 (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 15/100) złotych, przelewa się do kapitału zapasowego Spółki."

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr […]
Umorzenie akcji własnych jest rezultatem przeprowadzonego w Spółce programu nabywania akcji własnych przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. W ramach tego programu Zarząd Spółki został upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki celem ich umorzenia. Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

"Uchwała nr [...] 

Na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem uchwały nr […] Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki uchwala się, co następuje:
§1
Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.084.595 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych z kwoty 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych do kwoty 46.580.831 (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) złotych.
§2
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie 1.084.595 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii BiD Spółki (akcje własne), o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w ramach programu nabywania akcji własnych, przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r.
§3
Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 1.084.595 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych zgodnie uchwałą nr […] Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
§4
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi bez przeprowadzenia procedury, o której mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
§5
Tworzy się kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do którego przelewa się kwotę 1.084.595 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego.
§6
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§7
Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w sposób następujący:
§ 7 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych i dzieli się na 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 43.383.826 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych serii B i D, imiennych oraz na okaziciela.”
otrzymuje następujące, zmienione brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.580.831 (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) złotych i dzieli się na 46.580.831 (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 42.299.231 (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji zwykłych serii BiD, imiennych oraz na okaziciela.”
§8
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności wymaganych do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki na mocy niniejszej uchwały."

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr […]
Obniżenie kapitału zakładowego jest konsekwencją umorzenia akcji, o którym mowa w uchwale nr […]. Zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Zmiana § 7 ust 1 Statutu Spółki jest konsekwencją obniżenia kapitału zakładowego, bowiem zgodnie z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy obniża się w drodze zmiany Statutu.

"Uchwała nr [...] 

W związku ze zmianą Statutu dokonaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr […], Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki wnastępującym brzmieniu:
„STATUT AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ[...]”


Uzasadnienie do propozycji uchwał nr […] 
Uchwała dotycząca przyjęcia tekstu jednolitego Statutu jest standardową uchwałą podejmowaną zazwyczaj po zmianie Statutu, mającą na celu ułatwienie analizy tekstu Statutu.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.