Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA  W 1. KWARTALE 2024 R.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 1. KWARTALE 2024 R.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

11,76 zł

Zmiana[PLN]

1,2%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 1,2%
mWIG40 -0,34%
WIG-MEDIA -0,26%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

24 marca 2022 / 21:00

07/2022 Projekty uchwał, które będą głosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 kwietnia 2022 r.

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub „Agora S.A.”) przekazuje projekty uchwał, które Zarząd Spółki zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie") zwołanemu na dzień 21 kwietnia 2022 roku na godzinę 11:00 w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie.

 

"Uchwała nr [...]

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [·] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

 

"Uchwała nr [...]

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.”

 

"Uchwała nr [...]

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [·] i Pana/Panią [·].”

 

Uzasadnienie do propozycji uchwał nr […]

Uchwały nr […] są uchwałami o charakterze porządkowym.

 

"Uchwała nr [...]

w sprawie zatwierdzenia powołania Pani Agnieszki Siuzdak – Zygi do Zarządu Spółki w drodze kooptacji

 

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do Zarządu Agory S.A. Pani Agnieszki Siuzdak - Zygi, które nastąpiło w drodze kooptacji w dniu 5 sierpnia 2021 r.”

 

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr […]

Uchwała nr […] jest uchwałą, której zasadność podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynika ze Statutu Spółki.

W dniu 5 sierpnia 2021 r. Zarząd Agory S.A. skorzystał z przysługującego mu na mocy Statutu Spółki (§ 28 ust. 3 zdanie pierwsze) uprawnienia i powołał w skład  zarządu Spółki Panią Agnieszkę Siuzdak-Zygę. Jest ona związana z Agorą S.A. od początku swojej kariery zawodowej i niejednokrotnie udowodniła, że nie tylko skupia się na celach biznesowych, ale przede wszystkim na ludziach. Działaność Agory S.A. i  perspektywy jej dalszego rozwoju w największym stopniu zależą od ludzi, którzy pracują w Spółce. Dlatego też Zarząd Agory S.A. podjął decyzję o powołaniu Pani Agnieszki Siuzdak-Zygi do swojego składu. Jego intencją było wzmocnienie działań Zarządu nie tylko w obszarze działalności internetowej, ale również w zarządzaniu kwestiami dotyczącymi zespołu Spółki. To zagadnienie będzie szczególnie istotne w perspektywie pracy nad strategią dla Grupy Agora na lata 2023 – 2027. Niezbędne są tu kompetencje, które posiada Pani Agnieszka Siuzdak-Zyga czyli m.in. umiejętność zbudowania konkurencyjnego miejsca pracy, umiejętność integrowania i angażowania zespołów w realizację ambitnych celów, tworzenia kultury współpracy, czy zarządzania zmianą, jak również  prowadzenia otwartej komunikacji. Dodatkowo, Pani Agnieszka Siuzdak – Zyga w ramach Zarządu Agory S.A. odpowiada za kwestie związane z ESG, które będą integralną cześcią strategii Grupy Agora na kolejne lata i stały się niezwykle istotnym aspektem funkcjonowania nie tylko spółek giełdowych, ale większości przedsiębiorstw.

 

"Uchwała nr [...]

w sprawie powołania Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki

Uwzględniając zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (Agora Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) w trybie art. 400 § 1 KSH żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w jego porządku obrad sprawy powołania Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki, stosownie do przepisu art. 368 § 4  Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ze skutkiem natychmiastowym.”

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr […] pochodzi z formalnego zgłoszenia kandydatury Pana Wojciecha Bartkowiaka na Członka Zarządu Agory S.A. przez Agorę Holding Sp. z o.o.

 

Wojciech Bartkowiak jest dziennikarzem, redaktorem i menedżerem związanym z „Gazetą Wyborczą” i Agorą S.A. od 30 lat.

 

W ostatnim czasie jako dyrektor operacyjny i zastępca dyrektora wydawniczego „Gazety Wyborczej” odpowiadał za procesy biznesowe segmentu Prasa oraz działalność pionu Druk - w tym za jego restrukturyzację w latach 2018-2019. To współtwórca strategii cyfrowej transformacji „Gazety Wyborczej” opartej o rozwój subskrypcji treści Wyborcza.pl, a także twórca biznesowej strategii i redakcyjnej koncepcji rozwoju tradycyjnych wydań „Gazety Wyborczej” - m.in. utworzonych w ostatnich latach magazynów „Mój Biznes”, „Ekonomia+” i „Wolna Sobota”.  

 

Pan Wojciech Bartkowiak w 1991 r. zaczął pracę w poznańskiej redakcji „Wyborczej”, najpierw jako dziennikarz, później jako reportażysta i redaktor. W 1995 r. został redaktorem naczelnym i dyrektorem oddziału „Gazety Wyborczej” w Poznaniu. W latach 2006-2016 był szefem wszystkich redakcji lokalnych „Gazety Wyborczej”. W tym czasie współtworzył i koordynował wiele redakcyjnych kampanii społecznych prowadzonych przez zespoły dziennika w całej Polsce. Od 2012 r. odpowiadał za budżet redakcji „Gazety Wyborczej”. W latach 2015-2017 był wiceprezesem Fundacji Agory.

 

Pan Wojciech Bartkowiak jest absolwentem Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Urodził się w 1966 r.

 

Zgodnie z zawartym w zgłoszeniu jego kandydatury oświadczeniem Pan Wojciech Bartkowiak nie prowadzi żadnej zewnętrznej działalności biznesowej, która mogłaby zostać uznana za konkurencyjną wobec Agory S.A. i nie uczestniczy  w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Jego imię i nazwisko nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

"Uchwała nr [...]

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„W związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.”

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.