AGORA S.A

Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017 prezentuje nasze podejście do kwestii społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, podsumowuje również nasz wpływ na otoczenie oraz nasze zaangażowania w 2017 roku.

Raport Grupy Agora obejmuje spółkę Agora S.A. oraz spółki: Agora Poligrafia, Agora TC, AMS, Adpol, Grupa Radiowa Agory (GRA), Doradztwo Mediowe, Inforadio, Helios, NEXT FILM, Trader.com (Polska), Optimizers, Yieldbir, chyba, że wskazane jest inaczej.

Raport odpowiedzialności Grupy Agora za 2017 r. jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z Dyrektywy 2014/95/UE* oraz Ustawy o rachunkowości**. Raport został przygotowany zgodnie z międzynarodowymi Wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI G-4 oraz Suplementu Sektorowego – Media). W zakresie rachunkowości został opracowany w oparciu o standard MSSF.

Dodatkowo za rozumienie definicji i zasad posłużyły takie dokumenty, normy i standardy, jak:

Raport stanowi wyodrębnioną część rocznego sprawozdania z działalności za 2017 r., zatwierdzanego przez Zarząd.

Dokument ten nie podlega zewnętrznej weryfikacji, biegły rewident jedynie bada wypełnienie przez spółkę obowiązków raportowych.

W procesie weryfikacji wewnętrznej Raportu wzięli udział przedstawiciele Zarządu i dyrektorzy poszczególnych biznesów. W proces zaangażowani byli również interesariusze.

Więcej

Raport dostępny jest na stronie internetowej, jak w wersji pdf, ma swoją wersję w języku angielskim (do pobrania tutaj). Równolegle powstał Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017 r., który poświęcony jest wyłącznie spółce Agora S.A. (wersja polska oraz wersja angielska)

Raport nie zawiera innych znaczących zmian dotyczących zakresu, zasięgu lub metod pomiaru w stosunku do raportu za poprzedni rok.

*Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE4 z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy

** Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591.