AGORA S.A

INDEKS GRI

Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla organizacji. Poniżej znajduje się tabela ze wskaźnikami i odniesieniem do strony, na której znajduje się właściwy wskaźnik.

Więcej o Wytycznych GRI-G4 tutaj: globalreporting.org

STRATEGIA I ANALIZA

Wskaźnik Opis wskaźnika Obszar w raporcie

G4-1

Oświadczenie Prezesa zarządu

SŁOWO WSTĘPU

G4-2 [M]

Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

PROFIL ORGANIZACJI

Wskaźnik Opis wskaźnika Obszar w raporcie

G4-3

Nazwa organizacji

GRUPA AGORA

G4-4

Główne marki, usługi i / lub produkty

GRUPA AGORA

G4-5

Lokalizacja głównej siedziby

KONTAKT

G4-6

Liczba krajów w których działa organizacja i nazwy tych krajów

GRUPA AGORA

G4-7 [M]

Forma własności i forma prawna organizacji

GRUPA AGORA

G4-8

Obsługiwane rynki

GRUPA AGORA

G4-9

Skala działalności

NASI PRACOWNICY AKCJONARIAT GRUPA AGORA

G4-10

Liczba pracowników według regionów działalności, wieku, płci oraz rodzaju umowy

NASI PRACOWNICY

G4-11

Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

G4-12

Łańcuch dostaw

ŁAŃCUCH DOSTAW

G4-13

Znaczące zmiany w raportowanym okresie w zakresie łańcucha dostaw

ŁAŃCUCH DOSTAW O RAPORCIE

ZAANGAŻOWANIE W INICJATYWY ZEWNĘTRZNE

Wskaźnik Opis wskaźnika Obszar w raporcie

G4-14

Zasada przezorności

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

G4-15

Lista zewnętrznych inicjatyw przyjętych przez organizację

ETYKA ZAANGAŻOWANIE W INICJATYWY ZEWNĘTRZNE

G4-16

Członkostwo w stowarzyszeniach

ETYKA ZAANGAŻOWANIE W INICJATYWY ZEWNĘTRZNE

ZIDENTYFIKOWANE ISTOTNE ASPEKTY ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM GRANICE

Wskaźnik Opis wskaźnika Obszar w raporcie

G4-17

Lista podmiotów ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym organizacji

O RAPORCIE

G4-18

Proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów

SŁOWO WSTĘPU DIALOG Z INTERESARIUSZAMI O RAPORCIE

G4-19

Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

G4-20

Zakres i istotność zidentyfikowanych aspektów dla poszczególnych podmiotów biznesowych organizacji

KLUCZOWE OBSZARY WPŁYWU DIALOG Z INTERESARIUSZAMI

G4-21

Granice aspektu na zewnątrz organizacji

KLUCZOWE OBSZARY WPŁYWU DIALOG Z INTERESARIUSZAMI

G4-22

Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt

O RAPORCIE

G4-23

Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu

O RAPORCIE

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

Wskaźnik Opis wskaźnika Obszar w raporcie

G4-24 [M]

Lista grup angażowanych interesariuszy

DIALOG Z INTERESARIUSZAMI POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA PRACE NAD KODEKSEM ETYKI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTÓW I DOSTAWCÓW WPŁYW SPOŁECZNY I ŚRODOWISKOWY ZAANGAŻOWANIE W INICJATYWY ZEWNĘTRZNE

G4-25

Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy

DIALOG Z INTERESARIUSZAMI

G4-26

Podejście organizacji do zaangażowania interesariuszy

DIALOG Z INTERESARIUSZAMI POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA PRACE NAD KODEKSEM ETYKI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTÓW I DOSTAWCÓW WPŁYW SPOŁECZNY I ŚRODOWISKOWY

G4-27

Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszane przez interesariuszy

DIALOG Z INTERESARIUSZAMI POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA PRACE NAD KODEKSEM ETYKI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTÓW I DOSTAWCÓW WPŁYW SPOŁECZNY I ŚRODOWISKOWY ZAANGAŻOWANIE W INICJATYWY ZEWNĘTRZNE

PROFIL RAPORTU

Wskaźnik Opis wskaźnika Obszar w raporcie

G4-28

Okres raportowania

O RAPORCIE

G4-29

Data publikacji ostatniego raportu

O RAPORCIE

G4-30

Cykl raportowania

O RAPORCIE

G4-31

Dane kontaktowe

O RAPORCIE

G4-32

Indeks GRI

INDEKS GRI

G4-33

Zewnętrzna weryfikacja raportu

O RAPORCIE

ŁAD ORGANIZACYJNY

Wskaźnik Opis wskaźnika Obszar w raporcie

SKŁAD I STRUKTURA ZARZĄDU

G4-34

Struktura nadzorcza organizacji

AKCJONARIAT STRUKTURA

G4-38

Skład najwyższego organu nadzorczego organizacji

STRUKTURA

G4-39

Określenie czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym

STRUKTURA

G4-40

Proces nominacji i wyboru członków najwyższego organu nadzorczego i komitetów

STRUKTURA

G4-41

Działania i procedury pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków najwyższego organu nadzorczego

STRUKTURA

ROLA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM

G4-45

Rola najwyższego organu nadzorczego w zakresie identyfikacji i zarządzania wpływami i skutkami gospodarczymi, środowiskowymi i społecznymi oraz zagrożeniami i szansami z nimi związanymi

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

G4-46

Rola najwyższego organu nadzorczego w przeglądzie skuteczności procesów zarządzania ryzykiem w organizacji dotyczącym tematów gospodarczych, środowiskowych i społecznych.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ROLA W RAPORTOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

G4-48

Najwyższa komisja/komitet lub stanowisko, które dokonuje formalnego przeglądu i zatwierdza raport zrównoważonego rozwoju organizacji oraz zapewnia, że wszystkie istotne aspekty zostały w nim uwzględnione.

O RAPORCIE

ETYKA

Wskaźnik Opis wskaźnika Obszar w raporcie

G4-56 [M]

Wartości, zasady, standardy i normy zachowania, takie jak kodeksy postępowania i kodeksy etyki organizacji

MIEJSCE PRACY I PRAWA CZŁOWIEKA ETYKA I PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM WIZJA I MISJA

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE - KATEGORIA EKONOMICZNA

Wskaźnik Opis wskaźnika Obszar w raporcie

G4-DMA-EC

Wyniki ekonomiczne

WYNIKI FINANSOWE

G4-EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

WYNIKI FINANSOWE

G4-EC7 [M]

Przeznaczanie przestrzeni reklamowej na ogłoszenia społeczne, charytatywne

WPŁYW SPOŁECZNY

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE – KATEGORIA ŚRODOWISKOWA

Wskaźnik Opis wskaźnika Obszar w raporcie

G4-DMA-EN [M]

Materiały i surowce Energia Woda Emisje Produkty i usługi

WPŁYW ŚRODOWISKOWY

G4-EN2

Procent wykorzystywanych materiałów, które stanowią przetworzone materiały początkowe

WPŁYW ŚRODOWISKOWY

G4-EN3

Zużycie energii wewnątrz organizacji

WPŁYW ŚRODOWISKOWY

G4-EN6

Zmniejszenie zużycia energii

WPŁYW ŚRODOWISKOWY

G4-EN8

Całkowity pobór wody według źródła

WPŁYW ŚRODOWISKOWY

G4-EN10

Procent oraz całkowita objętość wody przetwarzanej i ponownie wykorzystywanej

WPŁYW ŚRODOWISKOWY

G4-EN19

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

WPŁYW ŚRODOWISKOWY

G4-EN22

Całkowita objętość ścieków według jakości i miejsca przeznaczenia

WPŁYW ŚRODOWISKOWY

G4-EN23 [M]

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

WPŁYW ŚRODOWISKOWY

G4-EN28

Procent odzyskanych materiałów ze sprzedawanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału

WPŁYW ŚRODOWISKOWY

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE – KATEGORIA PRACOWNICZA

Wskaźnik Opis wskaźnika Obszar w raporcie

G4-DMA-LA

Zatrudnienie

MIEJSCE PRACY I PRAWA CZŁOWIEKA

G4-LA1

Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników

NASI PRACOWNICY

G4-LA2

Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym

PROGRAMY DLA PRACOWNIKÓW

G4-LA3

Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim w podziale na płeć

NASI PRACOWNICY

G4-DMA-LA

Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

G4-DMA-LA

Bezpieczeństwo i higiena pracy

MIEJSCE PRACY

G4-LA6

Wskaźnik urazów, dni straconych i nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą

MIEJSCE PRACY

G4-DMA-LA

Szkolenia i edukacja

MIEJSCE PRACY

G4-LA9

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika

MIEJSCE PRACY

G4-LA10

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego

MIEJSCE PRACY

G4-LA11

Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego

MIEJSCE PRACY

G4-DMA-LA

Różnorodność i równość szans

MIEJSCE PRACY I PRAWA CZŁOWIEKA STRUKTURA

G4-LA12

Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

RÓŻNORODNOŚĆ W MIEJSCU PRACY STRUKTURA

G4-LA13

Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn

RÓŻNORODNOŚĆ W MIEJSCU PRACY

G4-LA16

Liczba skarg dotyczących praktyk zatrudnienia złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych

MIEJSCE PRACY I PRAWA CZŁOWIEKA

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE – KATEGORIA PRAWA CZŁOWIEKA

Wskaźnik Opis wskaźnika Obszar w raporcie

G4-DMA-HR

Niedyskryminowanie

MIEJSCE PRACY I PRAWA CZŁOWIEKA

G4-HR2

Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

G4-HR3

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych środków naprawczych

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

G4-HR12

Liczba skarg dotyczących wpływu na poszanowanie praw człowieka złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

G4-DMA-HR

Wolność zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE – KATEGORIA SPOŁECZEŃSTWO

Wskaźnik Opis wskaźnika Obszar w raporcie

G4-DMA-SO

Społeczności lokalne

WPŁYW SPOŁECZNY

ZAPOBIEGANIE KORUPCJI

Wskaźnik Opis wskaźnika Obszar w raporcie

G4-DMA-SO

Zapobieganie korupcji

ZAPOBIEGANIE KORUPCJI I NADUŻYCIOM

G4-SO5

Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania

DODATKOWE INFORMACJE

ZACHOWANIA ANTYKONKURENCYJNE

Wskaźnik Opis wskaźnika Obszar w raporcie

G4-SO7

Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki

DODATKOWE INFORMACJE

G4-SO8

Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami

DODATKOWE INFORMACJE

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE – KATEGORIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

Wskaźnik Opis wskaźnika Obszar w raporcie

G4-DMA-PR

Odpowiedzialność za produkt

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTÓW I DOSTAWCÓW

G4-PR2

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu ich życia, w podziale na rodzaj skutków

DODATKOWE INFORMACJE

G4-PR4

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi informacji i znakowania produktów i usług w podziale na rodzaj skutków

DODATKOWE INFORMACJE

G4-PR7 [M]

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu, w podziale na rodzaj skutków

DODATKOWE INFORMACJE

G4-DMA-PR

Prywatność klienta

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTÓW I DOSTAWCÓW – PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTÓW I DOSTAWCÓW – RELACJE Z KLIENTAMI

G4-PR8

Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów

DODATKOWE INFORMACJE

G4-PR9

Kwota istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarczania i użytkowania produktów i usług

DODATKOWE INFORMACJE

SUPLEMENT MEDIA

Wskaźnik Opis wskaźnika Obszar w raporcie

G4-M1

Istotne finansowanie i inne wsparcie ze źródeł pozarządowych

NAGRODY

G4-M3

Działania podjęte w celu zapewnienia, aby działalność mediów była związana z wartościami (niezależność, jakość, wielość, różnorodność) oraz rezultaty tych działań

ROLA MEDIÓW ROLA MEDIÓW ETYKA I PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM

G4-M6

Metody interakcji z odbiorcami i rezultaty

ROLA MEDIÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTÓW I DOSTAWCÓW – DOBRE PRAKTYKI

G4-M7

Działania podjęte w celu wzmocnienia kompetencji odbiorców w kwestii umiejętności korzystania z mediów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTÓW I DOSTAWCÓW – DOBRE PRAKTYKI