Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


„Gazeta Wyborcza” w sojuszu wiodących europejskich gazet LENA

PRASA, AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

„Gazeta Wyborcza” w sojuszu wiodących europejskich gazet LENA

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

14,00 zł

Zmiana[PLN]

-1,41%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -1,41%
mWIG40 -0,67%
WIG-MEDIA 0,21%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

20 maja 2009 / 19:05

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2008 roku

W związku z przyjęciem przez Agorę SA ("Spółka") Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwalonych na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza Spółki uchwala co następuje:

1. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2008.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem, prowadzonych na posiedzeniach odbywanych z udziałem Zarządu i na bieżąco. Rada bierze także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze i rok obrotowy 2008 dokonaną przez Komisję d/s Audytu, która swoje posiedzenia odbywała z udziałem audytora Spółki.

Rok 2008 był kolejnym okresem intensywnych zmian na rynku mediów, wzmożonej konkurencji i spektakularnego wzrostu internetu oraz postępującej fragmentacji ofert medialnych. Na zmiany zachodzące na rynku mediów dodatkowo nałożyły się pierwsze oznaki spowolnienia gospodarczego, które były widoczne już w trzecim kwartale 2008 r. Symptomem tego spowolnienia był wyraźny spadek liczby ogłoszeń rekrutacyjnych co odczuły przede wszystkim dzienniki. Pozostałe branże, które zanotowały największe spadki to motoryzacja, telekomunikacja, usługi finansowe oraz nieruchomości. W czwartym kwartale 2008 r. wszystkie media, poza internetem i telewizją, zanotowały spadek przychodów reklamowych.

W obliczu spowolnienia gospodarczego i kryzysu na rynkach finansowych, Zarząd w grudniu 2008 r. podjął decyzję o wdrożeniu planu poprawy efektywności operacyjnej w Grupie Agory. Plan zakłada m.in. zwiększenie dyscypliny kosztowej oraz redukcję zatrudnienia w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa finansowego Grupy Agora w trudnych warunkach rynkowych.

W związku z realizacją powyższego planu, spółki Grupy utworzyły rezerwy na koszty przeprowadzenia tego planu, w łącznej wysokości około 8,5 mln zł, które w całości obciążyły skonsolidowany wynik Grupy w czwartym kwartale 2008 r. Efekty powyższych działań podjętych przez Spółkę powinny być widoczne w drugiej połowie bieżącego roku.

Ze względu na pogarszającą się sytuację makroekonomiczną i na rynku reklamy, w szczególności w segmentach nieruchomości i motoryzacyjnym, na których funkcjonuje Trader.com (Polska) Sp. z o.o., w grudniu 2008 r. Spółka postanowiła dokonać odpisu aktualizacyjnego w wysokości 27,2 mln zł, którego koszt obciążył skonsolidowane wyniki Grupy za czwarty kwartał 2008 r.

W sumie wszystkie zdarzenia jednorazowe oraz rezerwy pomniejszyły skonsolidowany zysk netto Spółki o prawie 42 mln zł.

Pomimo niesprzyjających warunków rynkowych przychody Grupy ze sprzedaży wzrosły o 0,4% i wyniosły 1,3 mld zł, z czego 71,7% pochodziło ze sprzedaży reklam. Grupie udało się wygenerować wysokie przepływy gotówkowe, a saldo środków pieniężnych netto wynosiło 124 mln zł na koniec 2008 r. Wzrost kosztów operacyjnych Spółki miał związek z przeprowadzonymi w kwietniu 2008 r. regulacjami płacowymi oraz z dalszym intensywnym rozwojem oferty internetowej, istotną rozbudową sieci nośników AMS oraz konsolidacją spółki Trader.com(Polska) Sp. z o.o.

W 2008 r. rynek dzienników nadal pozostawał jednym z najbardziej konkurencyjnych. Wydawcy poszczególnych tytułów kontynuowali wojnę gadżetową i cenową, wspierając swoje dzienniki kosztownymi kampaniami reklamowymi.

Gazeta nadal była najchętniej czytanym dziennikiem opiniotwórczym w Polsce i do niej należał najwyższy udział w wydatkach reklamowych w dziennikach (41%). Gazecie udało się utrzymać zdrowy dystans do konkurencji, zarówno w przypadku czytelnictwa jak i przychodów z reklamy.

Dynamicznie rosły przychody Metra a zmiana makiety i linii redakcyjnej dziennika przyniosła wzrost liczby czytelników. Przedsięwzięcie, zgodnie z obietnicą Zarządu, osiągnęło cel operacyjny na rok 2008 - break even na poziomie EBIDTA (1 mln zł). Zespół Metra, skutecznie przekonuje reklamodawców, że gazeta bezpłatna jest dobrym medium reklamowym, dzięki czemu Metro stale zwiększa swój udział w wydatkach na reklamę w dziennikach (do 3,5%).

W ubiegłym roku Spółka dynamicznie rozwijała swoją działalność internetową. Do oferty internetowej Agory dołączyło kilkadziesiąt nowych serwisów, a te tworzone w ramach portalu Gazeta.pl zajęły wysokie pozycje w niezależnych rankingach. W efekcie tych działań dynamicznie wzrosły przychody z projektów internetowych (o prawie 68%) jak i liczba użytkowników.

Ponadto Spółka pracowała nad rozwojem ofert audiowizualnych zarówno poprzez rozwój dystrybucji online jak i autorską ofertę programową. Wytworzone treści Spółka sprzedawała m.in. polskim operatorom telefonii komórkowej, zdobywając kompetencje w sprzedaży z wykorzystaniem technologii mobilnych.

W 2008 r. dobrze radziły sobie również czasopisma wydawane przez Spółkę. Tytuły Agory odnotowały wzrost przychodów z reklam o 7,9% i marżę operacyjną EBIDTA na poziomie 17,5%. Miesięcznik shoppingowy Avanti osiągnął rekordowe wyniki sprzedaży - październikowe wydanie sprzedało się w ponad 220 tys. egzemplarzy. Spółka kontynuowała również intensywne prace nad rozwojem swoich głównych tytułów w internecie.

Przychody grupy AMS z reklamy rosły szybciej niż rynek i zwiększyły się prawie o 11% w 2008 r. Wysoka dynamika przychodów grupy AMS wynikała z rozbudowanego portfolio oferowanych nośników jak i efektywnej sprzedaży kampanii multiformatowych. Spółka wykorzystuje również swoje doświadczenia w zakresie meblowania przestrzeni miejskiej. W 2008 r., AMS wygrał przetarg na umeblowanie w kioski i słupy ogłoszeniowe prestiżowej ulicy Warszawy - Krakowskiego Przedmieścia, na powierzchnie reklamowe na przystankach w centrum Lublina oraz przy głównych ciągach komunikacyjnych Gdańska. W efekcie tych działań AMS pozostaje niekwestionowanym liderem na rynku reklamy zewnętrznej z udziałem 24,7%.

Przychody w segmencie Radio wzrosły w 2008 r. o 19% i były wyższe niż wzrost rynku reklamy radiowej. Przychody ze sprzedaży TOK FM wzrosły o 34% i radiostacja istotnie poprawiła swoje wyniki operacyjne. Ponadto podjęte zostały inicjatywy zmierzające do rozwoju internetowej oferty radiowej Agory.

Istotną zmianą organizacyjną, mającą wpływ na działalność Grupy, była rezygnacja ze stanowiska i odejście ze spółki prezesa zarządu Marka Sowy i dyrektora finansowego - Jarosława Szalińskiego, co w konsekwencji spowodowało wybór na stanowisko prezesa Piotra Niemczyckiego i powierzenie funkcji dyrektora finansowego Grzegorzowi Kossakowskiemu.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza uważa, że Grupa Agory dobrze wykorzystała okres koniunktury gospodarczej w roku 2008. Rada zauważyła także, że w obliczu grożącego dalszego pogorszenia koniunktury w kolejnym roku, pozytywnie należy ocenić program działań oszczędnościowych wdrożony przez Zarząd w 2008 r., który to program winien być kontynuowany także w 2009 r.

2. Ocena kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Grupie Agora SA

Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem Spółki na bieżąco analizuje otoczenie rynkowe i czynniki ryzyka.

Nowe projekty są analizowane i wyceniane. Grupa utrzymuje wysoką płynność i niskie zadłużenie, które pozwalają jej ograniczyć ryzyko finansowe. W przypadku zmian przepisów, Grupa odpowiednio przystosowuje do nich swoją działalność.

Obecnie w Grupie funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem.

Główne elementy systemu kontroli wewnętrznej są składnikami procesów biznesowych Grupy i obejmują m.in.:

- procedury oraz regulaminy dotyczące m.in.: delegowania uprawnień i autoryzacji decyzji, oceny projektów biznesowych, rejestrowania i przetwarzania transakcji gospodarczych,

- procesy raportowania i kontroli transakcji oraz wyników poszczególnych obszarów działalności,

- kontrole w systemach informatycznych wspierające realizowanie procesów biznesowych oraz monitorujące działanie samego systemu.

Kadra zarządzająca realizuje poszczególne zadania wynikające z systemu kontroli wewnętrznej oraz stałego nadzoru nad jego efektywnością w ramach zarządzania poszczególnymi segmentami Grupy.

Ponadto w Spółce funkcjonuje dział Audytu Wewnętrznego podlegający nadzorowi Prezesa Zarządu Spółki. Dział Audytu Wewnętrznego formalnie identyfikuje ryzyka z zakresu kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa oraz rekomenduje Zarządowi działania zmierzające do ich ograniczenia w uzasadnionych przypadkach. W następnym etapie, dział ten wspomaga również kontrolę efektywności systemu poprzez systematyczne badania wybranych obszarów działalności, które służą identyfikacji słabości tego systemu i ryzyk operacyjnych z tym związanych oraz rekomenduje Zarządowi działania służące ich eliminacji.

Na system zarządzania ryzykiem składa się system kontroli wewnętrznej oraz stały i wielostopniowy nadzór Zarządu i kadry kierowniczej nad poszczególnymi segmentami biznesowymi. Ponadto na bieżąco dokonywana jest, ocena czynników ryzyka dla realizacji poszczególnych celów biznesowych wynikających z przyjętej przez Zarząd strategii Spółki. W odpowiedzi na identyfikowane ryzyka, Zarząd oraz kadra kierownicza dokonują na bieżąco zmian w obowiązujących procedurach.

Na podstawie przekazanych Radzie Nadzorczej informacji oraz dyskusji z Zarządem oraz przedstawicielami działu Audytu Wewnętrznego Rada Nadzorcza uważa, że funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem sprawdził się w dotychczasowej działalności Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza wskazuje na potrzebę dalszego rozwoju obydwu tych systemów, w szczególności w związku z wdrażaniem w Grupie nowych systemów informatycznych oraz potrzebami biznesowymi związanymi z działalnością Grupy.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz: