Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2018 r.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2018 r.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

12,30 zł

Zmiana[PLN]

0%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0%
mWIG40 0%
WIG-MEDIA 0%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

25 marca 2019 / 20:28

7/2019 Zawarcie porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego w segmencie Druk w Grupie Agora

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 5/2019 z dnia 5 marca 2019 r., informuje o:

  • zawarciu przez Spółkę oraz Agorę Poligrafię Sp. z o.o., w dniu 25 marca 2019 r., trójstronnych porozumień ("Porozumienia") ze związkiem zawodowym działającym przy Spółce (które wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) oraz z radami pracowników Spółki i Agory Poligrafii Sp. z o.o. (które stanowią porozumienia w trybie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji),
  • podjęciu przez zarząd Spółki, w dniu 22 marca 2019 r., uchwały o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego w segmencie Druk w Grupie Agora na zasadach określonych w Porozumieniach.

Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 25 marca do 23 kwietnia 2019 r. i obejmie do 153 pracowników zatrudnionych głównie w segmencie Druk w Grupie Agora (co stanowi 57% wszystkich zatrudnionych w tym obszarze, w tym 90% zatrudnionych w drukarni Agory S.A. w Pile oraz 90% zatrudnionych w spółce Agora Poligrafia Sp. z o.o. w Tychach, według stanu na dzień 1 marca 2019 r.). Działalność poligraficzna Grupy Agora zostanie skoncentrowana w drukarni w Warszawie, a działalność operacyjna drukarni w Pile i w Tychach zostanie wygaszona do 30 czerwca 2019 r. Drukarnia w Warszawie ma największe możliwości druku zarówno w technologii coldset, jak i heatset, a tym samym najlepiej odpowiada na potrzeby własne Spółki oraz jej klientów.  

Na mocy zawartych Porozumień zwalniani pracownicy otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z obowiązujących Spółkę przepisów prawa. Do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczone zostanie dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości równej wynagrodzeniu zasadniczemu brutto otrzymanemu łącznie przez takiego pracownika w okresie wypowiedzenia, powiększonego o rekompensatę równą wartości 2-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto danego pracownika, pod warunkiem faktycznego wykonywania pracy przez tego pracownika w okresie wypowiedzenia. Na tych samych warunkach Spółka i Agora Poligrafia Sp. z o.o. rozstaną się z pracownikami, którzy będą zatrudnieni w drukarniach w Tychach i w Pile po 30 czerwca 2019 r. Pracownicy objęci zostaną także działaniami osłonowymi obejmującymi, m.in. wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz przekwalifikowaniu. 

Spółka, zgodnie z wymogami prawa, przekaże stosowne informacje, w tym treść zawartych Porozumień, Powiatowemu Urzędowi Pracy.

Szacowana wysokość rezerwy związanej ze zwolnieniem grupowym, która obciąży wynik Grupy Agora w pierwszym kwartale 2019 r., wyniesie około 5,0 mln zł. Spółka przekaże informacje na temat ostatecznych kwot wraz z komentarzem zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2019 r.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

Powrót