Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Wyniki finansowe Grupy Agora  w 1. kwartale 2018 r

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Wyniki finansowe Grupy Agora w 1. kwartale 2018 r

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

14,75 zł

Zmiana[PLN]

-4,53%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -4,53%
mWIG40 -1,91%
WIG-MEDIA -1,97%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

25 maja 2017 / 17:23

6/2017 Podpisanie umowy o limit kredytowy

Komunikat giełdowy

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, że w dniu 25 maja 2017 r. Spółka zawarła Umowę o Limit Kredytowy („Umowa") z bankiem DNB Bank Polska Spółka Akcyjna ("Bank"). 

Na mocy podpisanej Umowy i po spełnieniu warunków dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty limitu kredytowego oraz spełnienia innych wymagań, zwykle stosowanych przy udzielaniu kredytów o porównywalnej wysokości, Spółka będzie dysponować limitem kredytowym („Limit Kredytowy”) do wysokości 135.000.000,00 zł dostępnym w następującej formie:

- kredyt nieodnawialny 1 do kwoty 25.000.000,00 zł (przeznaczony na spłatę wielocelowego limitu kredytowego udostępnionego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. na mocy Umowy kredytowej nr 2014/137/DDF o Wielocelowy Limit Kredytowy z dnia 28 maja 2014 r., wraz z późniejszymi zmianami; Kredyt nieodnawialny 1 podlega spłacie w 12 równych kwartalnych ratach kapitałowych. Spłata pierwszej raty nastąpi w pierwszym dniu kwartału kalendarzowego następującego po 12 miesiącach od daty wykorzystania Kredytu,

- overdraft 2, czyli limit kredytowy w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 35.000.000,00 zł, który może być wykorzystany w celu finansowania kapitału obrotowego oraz innych celów korporacyjnych Spółki z wykorzystaniem tzw. cash poolingu. Termin jego wykorzystania to 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy,

- overdraft 1, czyli limit kredytowy w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 75.000.000,00 zł, który może być wykorzystany m.in. w celu finansowania bądź refinansowania akwizycji, wydatków inwestycyjnych oraz kapitału obrotowego. Termin jego wykorzystania to 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. W przypadku wykorzystania całości lub części tej kwoty w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy może ona na wniosek Spółki ulec konwersji na kredyt nieodnawialny 2 do maksymalnej kwoty 75.000.000,00 zł. Po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, całość kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym zostanie automatycznie skonwertowana przez Bank na kredyt nieodnawialny 2. Każda transza wykorzystanego kredytu nieodnawialnego podlega spłacie w 12 równych kwartalnych ratach kapitałowych. Spłata pierwszej raty nastąpi w pierwszym dniu kwartału kalendarzowego przypadającego po drugiej rocznicy podpisania Umowy.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Limit Kredytowy będzie zabezpieczony m.in. oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Spółkę, hipoteką umowną, ustanowioną na rzecz Banku na nieruchomościach położonych w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, na których to nieruchomościach przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności położonego na nich budynku oraz przelewem praw z polisy ubezpieczeniowej na powyższej nieruchomości.

Dodatkowo Spółka zobowiązała się do utrzymywania w okresie kredytowym określonych parametrów i wskaźników finansowych dotyczących jej działalności na uzgodnionym z Bankiem poziomie. Jednocześnie Spółka zobowiązała się, że w określonym w Umowie terminie przeniesie do Banku istotną część obsługi transakcyjnej.

Limit Kredytowy oprocentowany będzie stawką WIBOR dla jednomiesięcznych albo trzymiesięcznych depozytów w PLN powiększoną o marżę Banku. W przypadku niespłacenia w terminie określonym w Umowie części lub całości wierzytelności Banku obciąży on Spółkę odsetkami w wysokości stopy bazowej powiększonej o 3,85pkt%. Poza tym w Umowie nie występują postanowienia dotyczące kar umownych.

Maksymalna wysokość Limitu Kredytowego przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, zatem Umowa została oznaczona jako umowa znacząca.

Jednocześnie Spółka i wybrane spółki z jej grupy kapitałowej zawrą z Bankiem umowę tzw. cash poolingu. W ramach tej umowy Spółka może korzystać z sublimitu do wysokości 80.000.000,00 zł ze środków zgromadzonych przez innych uczestników systemu cash poolingu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014). 

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.