Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA  W 3. KWARTALE 2019 R.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 3. KWARTALE 2019 R.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

10,45 zł

Zmiana[PLN]

-0,48%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,48%
mWIG40 -1,58%
WIG-MEDIA -0,95%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

30 sierpnia 2018 / 19:46

25/2018/K Rejestracja zmian w Statucie Spółki i ustalenie tekstu jednolitego Statutu – korekta oczywistej omyłki pisarskiej

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie numer 25/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Spółka informuje, iż w raporcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, błędnie podana została wysokość kapitału zakładowego po jego obniżeniu. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.580.831,00 zł, a nie jak podano 46.850.831,00 zł.

Poniżej treść komunikatu z uwzględnieniem korekty:

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”)  informuje, że powziął informację o tym, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował w dniu 23 sierpnia 2018 r. zmiany Statutu Spółki  związane z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji Spółki, o którym mowa w uchwale nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory z dnia 20 czerwca 2018 r.

W związku z powyższym uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory wprowadzająca zmiany do Statutu Spółki w § 7 ust 1. (raport bieżący nr 20/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wraz z jego korektą z dnia 22 czerwca 2018 r.) weszła w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. z dniem 23 sierpnia 2018 r.).

Wskutek podjętych uchwał umorzonych zostało 1.084.595 akcji zwykłych na okaziciela serii BiD o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, reprezentujących 1.084.595 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.580.831,00 zł i dzieli się na 46.580.831 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, na które składa się 4.281.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 42.299.231 akcji zwykłych serii BiD, imiennych oraz na okaziciela.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 63.707.231 głosów.


7 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych i dzieli się na 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 43.383.826 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych serii BiD, imiennych oraz na okaziciela.”

7 ust. 1 Statutu Spółki w zmienionym (aktualnym) brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.580.831 (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) złotych i dzieli się na 46.580.831 (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 42.299.231 (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji zwykłych serii BiD, imiennych oraz na okaziciela.”

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.