Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

13,85 zł

Zmiana[PLN]

1,84%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 1,84%
mWIG40 0,4%
WIG-MEDIA 2,41%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

26 września 2017 / 17:47

16/2017 Ogłoszenie oferty skupu akcji Agora S.A.

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. („Spółka") z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłasza ofertę zakupu nie więcej niż 1 191 635 (słownie: jednego miliona stu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset trzydziestu pięciu) akcji Spółki, stanowiących na dzień ogłoszenia oferty łącznie nie więcej niż 2,50% kapitału zakładowego Spółki („Oferta").

Oferta została ogłoszona w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych na zasadach określonych w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki („Uchwała”). Treść Uchwały została opublikowana w formie raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.

Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w Ofercie są wszyscy akcjonariusze Spółki. W ramach Oferty Spółka nabędzie nie więcej niż 1 084 595 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz nie więcej niż 107 040 (słownie: sto siedem tysięcy czterdzieści) akcji imiennych, które w dniu ogłoszenia Oferty stanowią odpowiednio nie więcej niż 2,28% oraz nie więcej niż 0,22% kapitału zakładowego Spółki. Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 20,00 zł i jest jednolita dla akcji imiennych i akcji na okaziciela. Zgodnie z Uchwałą Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach Oferty maksymalnie do 23 832 713 zł (słownie: dwudziestu trzech milionów ośmiuset trzydziestu dwóch tysięcy siedmiuset trzynastu złotych).

Na podstawie Uchwały Spółka została upoważniona do nabycia, w ramach jednej lub więcej ofert, nie więcej niż 1 537 594 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje, które stanowią nie więcej niż 3,23% kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie do nabywania akcji własnych zostało udzielone Zarządowi Spółki na okres do dnia 31 grudnia 2017 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania finansowych kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację programu skupu akcji (wraz z kosztami ich nabycia), tj. 23 832 713 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset trzynaście złotych). Biorąc pod uwagę, iż Uchwała przewidywała cenę minimalną i maksymalną nabycia akcji Spółki na, odpowiednio, 15,50 zł oraz 20,00 zł za jedną akcję, natomiast ostateczna cena nabycia akcji została ustalona na 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), ostateczna liczba nabywanych w Ofercie akcji została ustalona na 1 191 635 akcji Spółki, tak aby łączna cena przeznaczona na nabycie akcji mieściła się w kwocie kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację programu skupu akcji własnych.

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 2 października 2017 r., a zakończy w dniu 6 października 2017 r. Rozliczenie wszystkich transakcji jest planowane na  10 października 2017 r.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Millennium Dom Maklerski S.A. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzenia skupu akcji własnych i procedury odpowiedzi znajdują się w Ofercie.

Pełna treść Oferty w Załączniku 1 do raportu bieżącego.

Zastrzeżenie prawne:

Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy, ani przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań z dnia 14 września 2017 r. Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Oferta nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Dokument Oferty nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Podmiot odpowiadający na Ofertę ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Oferta sprzedaży akcji imiennych

Oferta sprzedaży akcji na okaziciela

Pełnomocnictwo

NEWSLETTER

Każdego dnia wydarza sie u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz: