5/2017 Podział zysku z akcjonariuszami

Dział komunikacji korporacyjnej
11.05.2017 18:18
A A A

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 maja 2017 r. podjęta została Uchwała Zarządu Spółki w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niewypłacanie dywidendy. Zarząd proponuje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 52 754 372,37 zł z kapitału zapasowego Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki podjął decyzję o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu dystrybucji do akcjonariuszy zysków zatrzymanych z lat ubiegłych poprzez sfinansowanie do końca bieżącego roku procesu skupu akcji własnych do maksymalnej łącznej kwoty 23 832 713 zł, przy cenie nabycia kształtującej się w przedziale 15,50 zł – 20,00 zł za akcję. Szczegóły dotyczące proponowanego skupu akcji własnych Spółka poda najpóźniej wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Spółka informuje, że rekomendacja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję co do pokrycia straty za rok obrotowy 2016 r. oraz dystrybucji zysków z lat poprzednich poprzez skup akcji własnych podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.