30/2017 Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Dział komunikacji korporacyjnej
09.11.2017 17:01
A A A

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że członkowie Rady Nadzorczej, na podstawie postanowień § 21 ust. 4 statutu Spółki, na już zakończonym posiedzeniu, w dniu 9 listopada 2017 r. powołali w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej pana Macieja Wiśniewskiego. Powołanie pana Macieja Wiśniewskiego do składu Rady Nadzorczej związane było z rezygnacją z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki pani Anny Kryńskiej–Godlewskej.  

Pan Maciej Wiśniewski ma dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami oraz funduszami inwestycyjnymi. Z sukcesem założył, rozwinął i sprzedał Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które było jednym z pierwszych na polskim rynku prywatnych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wcześniej związany był z BZ WBK AIB Asset Management i LG Bank. Karierę zawodową rozpoczynał w Raiffeisen Capital i w Banku Millennium.

Maciej Wiśniewski jest absolwentem wydziału Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz Finansów w London Business School.

Pan Maciej Wiśniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Agory S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest w wpisany Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Maciej Wiśniewski spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Pan Maciej Wiśniewski spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

Pan Maciej Wiśniewski uzupełnił skład Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej Spółki.

 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.