26/2017 Wykreślenie hipoteki na rzecz banku

Dział komunikacji korporacyjnej
02.11.2017 18:03
A A A

Komunikat giełdowy

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2017 z dnia 25 maja 2017 r. oraz 15/2017 z dnia 19 września 2017 zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje niniejszym, iż Spółce zostało doręczone zawiadomienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, w przedmiocie wykreślenia  w dniu 26 października 2017 r. hipoteki umownej ustanowionej na przysługującym Agorze S.A. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, ul. Czerska 8/10 oraz przysługującym Spółce prawie własności budynku położonego na tej nieruchomości na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. na podstawie umowy zawartej w dniu 28 maja 2014 r. o Wielocelowy Limit Kredytowy.

Wykreślenie hipoteki nastąpiło w związku ze spłatą w całości wszystkich zobowiązań z tytułu Wielocelowego Limitu Kredytowego wraz z prowizją, odsetkami i innymi należnościami na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.