23/2017 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Dział komunikacji korporacyjnej
24.10.2017 17:06
A A A

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Agora”) informuje, że w dniu 24 października 2017 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Anny Kryńskiej-Godlewskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej Agory S.A., ze skutkiem na chwilę zamknięcia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 listopada 2017 r. Jednym z punktów obrad tego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki jest powołanie Pani Anny Kryńskiej Godlewskiej w skład zarządu Agory. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.