22/2017 Informacja nt. liczby płatnych prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej"

Dział komunikacji korporacyjnej
20.10.2017 13:52
A A A

Komunikat giełdowy 

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Agora") informuje, iż liczba prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej" wyniosła blisko 110 tys., co oznacza szybszą niż zaplanowana realizację jednego z celów strategicznych Spółki. Średnioterminowe plany rozwoju Grupy Agora przewidywały iż liczba płatnych prenumerat cyfrowych dziennika wyniesie około 110 tys. na koniec 2017 r. W ostatnich miesiącach Spółka poprawiła również poziom monetyzacji treści cyfrowych „Gazety Wyborczej”, co było również jednym z celów  strategicznych dla segmentu Prasa. Cel wyznaczony liczbą prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej" związany jest z transformacją modelu biznesowego działalności prasowej Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.