Walne Zgromadzenia

A A A
-
Obrady walnego zgromadzenia Agory SA odbywają się w trybie i na zasadach określonych przez:

1. Kodeks spółek handlowych

2. Statut Agory SA

3. Regulamin walnego zgromadzenia Agory SA

Na mocy przepisów kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego walnego zgromadzenia. Żądanie to należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej kierowanej na adres walne_zgromadzenie@agora.pl.

Wraz z żądaniem prosimy o przesłanie dokumentacji, pozwalającej na identyfikację Państwa jako akcjonariusza Agory SA lub osoby działającej w imieniu akcjonariusza, oraz weryfikację określonych w przepisach prawa warunków korzystania z uprawnienia, w szczególności:

•  W przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej - odpisu aktualnego lub pełnego z właściwego rejestru;

•  W przypadku działania przez pełnomocnika - kopii pełnomocnictwa (nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw, jeżeli pełnomocnictwo nie zostało udzielone przez osoby, których upoważnienie wynika z załączonego odpisu do rejestru);

•  Kopii dowodów osobistych, paszportów lub innych dokumentów pozwalających zidentyfikować osoby fizyczne będące akcjonariuszami bądź działające w imieniu akcjonariuszy;

•  Kopii świadectwa depozytowego.

Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przesyłane wraz z tłumaczeniem na język polski.

W przypadku korzystania z komunikacji elektronicznej, prosimy o przesyłanie dokumentów w formie skanów.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub sporządzone przez akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje) oraz:

•  w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

•  w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Prosimy także o podanie sposobu kontaktu z akcjonariuszem w sprawach związanych ze złożonym żądaniem oraz pełnomocnictwem (w przypadku złożonych dokumentów w postaci elektronicznej - przynajmniej adresu poczty elektronicznej akcjonariusza).

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanych dokumentów, również poprzez kontakt z osobą wskazaną jako akcjonariusz Spółki.

Zestaw informacji wymagany przepisami prawa dotyczący walnego zgromadzenia Agory SA (wraz z formularzami do głosowania przez pełnomocnika) będzie dostępny każdorazowo w ogłoszeniu o jego zwołaniu, zamieszczonym w raporcie bieżącym oraz na stronie internetowej www.agora.pl w sekcji "Dla inwestorów" - Walne Zgromadzenia, nie później niż na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Do dyspozycji akcjonariuszy w powyższych sprawach pozostają także:

Dział Prawny: tel. (0-22) 555 60 17

Dział Relacji z Inwestorami: tel. (0-22) 555 43 73