Polityka Agory dotycząca udziału akcjonariuszy w zysku spółki

14.02.2005 09:58
A A A
Komunikat giełdowy

Zarząd Agory SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11 lutego 2005 roku podjął uchwałę ustalającą politykę dywidendową Spółki o następującej treści:

"Polityka Agory dotycząca udziału akcjonariuszy w zysku spółki

Dalszy rozwój jest nadrzędnym celem Agory i na ten cel Spółka chce przede wszystkim przeznaczać środki, budując długoterminową wartość dla akcjonariuszy poprzez akwizycje i uruchamiając nowe projekty. Zarazem, w stosownych okolicznościach i pod warunkiem uzyskania aprobaty zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WZA), Spółka będzie zwracać akcjonariuszom nadwyżkę wolnych środków pieniężnych w formie (i) dywidendy oraz (ii) nabycia własnych akcji w celu umorzenia.

Co rok Spółka będzie proponować WZA wypłatę dywidendy w wysokości 0,5 zł na akcję. Taka wypłata przekłada się na około 1%-ową stopę dywidendy, która powinna spełniać wymagania akcjonariuszy oczekujących bieżącego zwrotu z inwestycji, umożliwiając w ten sposób Spółce poszerzenie grona inwestorów. Składanie dorocznego wniosku o wypłatę dywidendy w powyższej wysokości zależeć będzie od oceny wyników i perspektyw Spółki oraz warunków rynkowych przez zarząd i radę nadzorczą.

W zależności od sytuacji, Spółka może również od czasu do czasu przedkładać walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wniosek o dodatkowy zwrot nadwyżki wolnych środków akcjonariuszom poprzez nabywanie własnych akcji w celu ich umorzenia. Co roku przed WZA Spółka będzie analizować swoją bieżącą sytuację i na podstawie tej oceny zadecyduje, czy poddać taki wniosek pod głosowanie na WZA. Jeśli wniosek o nabycie akcji własnych zostanie przedłożony WZA, będzie również zawierał wszystkie istotne warunki, na podstawie których realizowany będzie program nabywania własnych akcji. W przypadku uchwalenia programu, Spółka będzie okresowo informować o jego realizacji."