Oferta publiczna akcji

A A A
Oferta publiczna przeprowadzona na początku 1999 roku skierowana była do polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych oraz polskich inwestorów detalicznych.Na podstawie prospektu emisyjnego do publicznego obrotu zostały wprowadzone:

- 4.281.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A

- 39.108.900 akcji imiennych zwykłych serii B

- 750.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C

- 2.267.025 akcji imiennych zwykłych serii D

- 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E

- 1.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii FZ powyższych akcji 2.267.025 akcji zwykłych imiennych serii D było oferowane w ramach Oferty Pracowniczej. Wartość nominalna każdej akcji wyniosła 1 zł.

Ponadto, z akcji wprowadzanych do obrotu, 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda było dostępne w ramach oferty publicznej, natomiast 1.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda było oferowane w ramach Oferty Zamkniętej.Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach Oferty pracowniczej wyniosła 1 zł. Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej i Oferty Zamkniętej wyniosła 36 zł za akcję.Z 10.350.000 oferowanych akcji serii E i F polscy inwestorzy detaliczni kupili 787.500, inwestorzy instytucjonalni 775.007, a Cox Poland Investments, Inc. dokupił 1.125.000 akcji serii E. Pozostałe 7. 662.493 akcji serii E i F zostało przydzielone Bankers Trust na pokrycie Globalnych Kwitów Depozytowych nabytych przez zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. (Cena emisyjna wynosiła 36 PLN lub 9,29 USD.)W ofercie publicznej do obrotu publicznego zostały wprowadzone akcje serii A, B i C (Akcje Istniejące), które zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wspólników spółki Agora - Gazeta Sp. z o.o. z dnia 11 marca 1998 r w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. Decyzja o wprowadzeniu tych akcji do obrotu publicznego została wyrażona w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 maja 1998 r.

Akcje Istniejące objęte zostały przez wspólników Spółki Agora - Gazeta Sp. z o.o. po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł na każdą akcję. Zostały one wydane w zamian za udziały posiadane przez ówczesnych akcjonariuszy Spółki w kapitale zakładowym Agora - Gazeta Sp. z o.o. w stosunku 50 Akcji Istniejących za jeden udział.Właścicielem wszystkich akcji serii A była i jest nadal Agora - Holding Sp. z o.o. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do 5 głosów na WZA. Dodatkowe uprawnienia posiadaczy akcji serii A są dokładnie opisane w Statucie Spółki.

Właścicielami akcji serii B byli Agora - Holding Sp. z o.o., Cox, 95 kluczowych pracowników Spółki oraz 5 osób fizycznych. Akcje serii B były i są akcjami imiennymi zwykłymi.Agora - Holding posiadała 14.953.750 akcji serii B. W dniu 28 maja 1998 r. Spółka i Agora - Holding Sp. z o.o. zawarły porozumienie wstępne na podstawie, którego zobowiązały się do zawarcia ostatecznej umowy regulującej zasady zbywania akcji Spółki przez Agorę - Holding Sp. z o.o. na rzecz pracowników Agory SA w ramach planów motywacyjnych. Na mocy porozumień Agora - Holding Sp. z o.o. została zobowiązana do zbycia w terminach określonych przez Agorę SA co najmniej 90% akcji serii B będących własnością Agory - Holding na osoby wskazane przez Agorę SA albo na osoby wskazane przez Agorę - Holding na podstawie informacji otrzymanych od Agory SA, o ile osoby te będą odpowiadać kryteriom określonym w porozumieniu oraz zobowiążą się ograniczyć zbywalność akcji nabytych od Agory Holding Sp. z o.o. Agora - Holding zobowiązała się do niesprzedawania i niezastawiania akcji, których dotyczy porozumienie.W dniu 19 czerwca 1998 r. Spółka i Agora - Holding zawarły porozumienie wstępne na mocy, którego zobowiązały się do zawarcia ostatecznej umowy regulującej zasady zbywania akcji serii D, objętych przez Agorę - Holding na rzecz pracowników Agory SA.

Akcje serii C - właścicielem wszystkich akcji serii C został Cox. Były to akcje imienne i uprzywilejowane w taki sposób, że każda akcja serii C uprawniała do 5 głosów na WZA, ale procentowy udział tego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów nie mógł być wyższy od procentowego udziału takiego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki w dniu odbywania WZA.

W dniu 20 lipca 2005 roku akcje serii C na wniosek akcjonariusza zostały zamienione na akcje zwykłe na okaziciela i wprowadzone do obrotu giełdowego tracąc wszystkie przypisane im wcześniej szczególne prawa i obowiązki.Uzyskane środki z emisji (93 mln USD) Agora przeznaczyła na dalszy rozwój, w tym rozbudowę bazy poligraficznej, a także inwestycję w obecną siedzibę w Warszawie.