23/2013 Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Agory

A A A
Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 13 września 2013 roku otrzymał informację, że w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 10 września 2013 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny(zwany dalej "Funduszem") stał się posiadaczem akcji Spółki stanowiących powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 6.660.026 akcji Spółki stanowiących 13,07% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 6.660.026 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,78% ogólnej liczby głosów.

W dniu 13 września 2013 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 6.808.508 akcji Spółki, co stanowi 13,37% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 6.808.508 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,003% ogólnej liczby głosów.