01/2013 Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Agory

A A A
Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 2 stycznia 2013 roku, w godzinach wieczornych, otrzymał informację, że w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 27 grudnia 2012 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny(zwany dalej "Funduszem") stał się posiadaczem akcji Spółki stanowiących poniżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed zbyciem akcji Fundusz posiadał 6.811.571 akcji Spółki stanowiących 13,37% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 6.811.571 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,01% ogólnej liczby głosów.

W dniu 2 stycznia 2013 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 6.507.798 akcji Spółki, co stanowi 12,78% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 6.507.798 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 9,56% ogólnej liczby głosów.