31/2012 Informacja o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Agory

A A A
Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 10 października 2012 roku otrzymał informację, że w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 5 października 2012 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny(zwany dalej "Funduszem") stał się posiadaczem akcji Spółki stanowiących powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 6.800.746 akcji Spółki stanowiących 13,35% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 6.800.746 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,99% ogólnej liczby głosów.

W dniu 10 października 2012 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 6.811.517 akcji Spółki, co stanowi 13,37% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 6.811.517 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,008% ogólnej liczby głosów.