21/2012 Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%

A A A
Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 15 czerwca 2012 roku powziął informację o zmniejszeniu posiadanego przez BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwane dalej BZ WBK), udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Agory S.A. BZ WBK zawiadomił Spółkę, że w wyniku przeprowadzonych transakcji sprzedaży akcji Spółki w dniu 11 czerwca 2012 roku, klienci BZ WBK stali się posiadaczami akcji zapewniającymi mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 3.442.526 akcji Spółki, co stanowiło 6,76% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.442.526 głosów, co stanowiło 5,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 11 czerwca 2012 roku, klienci BZ WBK, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali łącznie 3.327.526 akcji Spółki, co stanowi 6,53% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.327.526 głosów, co stanowi 4,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto BZ WBK poinformował Spółkę, iż BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Towarzystwo), w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku - o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest Towarzystwo (dalej: "Fundusze") spółce BZ WBK Asset Management S.A. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Fundusze akcji spółki Agora S.A., BZ WBK Asset Management S.A. zobowiązana jest uwzględnić je w zawiadomieniu.