14/2012 Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%

A A A
Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 15 marca 2012 roku otrzymał zawiadomienie od BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej Towarzystwem), działającego w imieniu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej Funduszem), że w wyniku przeprowadzonych transakcji sprzedaży akcji Spółki w dniu 9 marca 2012 roku, Fundusz stał się posiadaczem akcji zapewniających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed zmniejszeniem udziału Fundusz posiadał 3.941.331 akcji Spółki, co stanowiło 7,74% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.941.331 głosów, co stanowiło 5,79% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 9 marca 2012 roku wyżej wymieniony Fundusz posiadał 2.808.987 akcji Spółki, co stanowi 5,51% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.808.987 głosów, co stanowi 4,13% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Towarzystwo informuje, iż w trybie określonym w art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku - o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy spółce BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu. W związku z powyższym na BZ WBK Asset Management S.A. również ciąży obowiązek informacyjny związany z posiadaniem akcji, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu.