11/2012 Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 10%

A A A
Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 8 marca 2012 roku powziął informację o zmniejszeniu posiadanego przez BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwane dalej BZ WBK), udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Agory S.A. BZ WBK zawiadomił Spółkę, że w wyniku przeprowadzonych transakcji sprzedaży akcji Spółki w dniu 1 marca 2012 roku, klienci BZ WBK stali się posiadaczami akcji w liczbie zapewniającej mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Agory S.A.

Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 7.095.251 akcji Spółki, co stanowiło 13,93% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7.095.251 głosów, co stanowiło 10,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 1 marca 2012 roku, klienci BZ WBK, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali łącznie 6.360.642 akcje Spółki, co stanowi 12,49% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 6.360.642 głosów, co stanowi 9,35% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto BZ WBK poinformował Spółkę, iż BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Towarzystwo), w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku - o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest Towarzystwo (dalej: "Fundusze") spółce BZ WBK Asset Management S.A. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Fundusze akcji spółki Agora S.A., BZ WBK Asset Management S.A. zobowiązana jest uwzględnić je w zawiadomieniu.