6/2012 Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 10%

A A A
Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej Towarzystwem), działającego w imieniu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Arka Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanych dalej Funduszami), że w wyniku przeprowadzonych transakcji nabyć/sprzedaży akcji Spółki w dniu 29 grudnia 2011 roku, wymienione Fundusze stały się posiadaczami akcji zapewniających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed zmniejszeniem udziału Fundusze posiadały 6.870.685 akcji Spółki, co stanowiło 13,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.870.685 głosów, co stanowiło 10,09% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 29 grudnia 2011 roku wyżej wymienione Fundusze posiadały 6.570.685 akcji Spółki, co stanowi 12,90% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6.570.685 głosów, co stanowi 9,65% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Towarzystwo informuje, iż w trybie określonym w art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku - o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy spółce BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu. W związku z powyższym na BZ WBK Asset Management S.A. również ciąży obowiązek informacyjny związany z posiadaniem akcji, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu.