4/2012 Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 10%

A A A
Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej Towarzystwem), działającego w imieniu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej Funduszem), że w wyniku przeprowadzonych transakcji sprzedaży akcji Spółki w dniu 28 grudnia 2011 roku, Fundusz stał się posiadaczem akcji zapewniających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed zmniejszeniem udziału Fundusz posiadał 6.859.066 akcji Spółki, co stanowiło 13,47% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.859.066 głosów, co stanowiło 10,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 28 grudnia 2011 roku wyżej wymieniony Fundusz posiadał 5.585.522 akcji Spółki, co stanowi 10,97% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 5.585.522 głosów, co stanowi 8,21% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Towarzystwo informuje, iż w trybie określonym w art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku - o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy spółce BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu. W związku z powyższym na BZ WBK Asset Management S.A. również ciąży obowiązek informacyjny związany z posiadaniem akcji, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu.