Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 15%

A A A
Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 18 października 2011 roku otrzymał zawiadomienie od BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej Towarzystwem), działającego w imieniu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Arka Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanych dalej Funduszami), że w wyniku przeprowadzonych transakcji sprzedaży akcji Spółki w dniu 12 października 2011 roku, wymienione Fundusze stały się posiadaczami akcji zapewniającymi mniej niż 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie wymienione Fundusze stały się posiadaczami akcji w liczbie powodującej spadek udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Agory S.A. o więcej niż 2%. Wcześniej Fundusze zarządzane przez Towarzystwo informowały o posiadaniu 16,72% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Agory S.A.

Przed zmniejszeniem udziału Fundusze posiadały 10.457.507 akcji Spółki, co stanowiło 20,53% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 10.457.507 głosów, co stanowiło 15,36% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 12 października 2011 roku wyżej wymienione Fundusze posiadały 9.249.444 akcji Spółki, co stanowi 18,16% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 9.249.444 głosów, co stanowi 13,59% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Towarzystwo informuje, iż w trybie określonym w art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku - o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy spółce BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu. W związku z powyższym na BZ WBK Asset Management S.A. również ciąży obowiązek informacyjny związany z posiadaniem akcji, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu.