Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Agory

A A A


Komunikat giełdowy Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 29 września 2011 roku otrzymał informację, że w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 26 września 2011 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny(zwany dalej "Funduszem") stał się posiadaczem akcji Spółki stanowiących powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 2.808.637 akcji Spółki stanowiących 5,51% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 2.808.637 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,13% ogólnej liczby głosów.

W dniu 29 września 2011 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 3.758.637 akcji Spółki, co stanowi 7,38% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 3.758.637 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,52% ogólnej liczby głosów.