Obowiązek powiadomienia o prawach głosów na WZ

A A A
W związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539 z późn. zmianami) Agora SA prosi aby wszyscy akcjonariusze Spółki informowali ją o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce i zmianach w przysługującej im liczbie głosów zgodnie z regulacjami powyższej ustawy na adres:

Agora SA
Biuro Zarządu
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

Przypominamy, że akcjonariusz ma obowiązek poinformować równolegle nabyciu jak i zmianach w przysługującej mu liczbie głosów Komisję Nadzoru Finansowego.