Otoczenie rynkowe

A A A
Agora S.A. od ponad dwudziestu lat funkcjonuje na rynku mediów. Medium od którego rozpoczęła swoją działalności była prasa - na początku poprzez Gazetę Wyborczą były to dzienniki, a później także czasopisma. Obecnie Agora ma także dynamicznie rozwijające się przedsięwzięcia internetowe - grupa Gazeta.pl jest trzecim najpopularniejszym portalem w Polsce. Oprócz tego, poprzez swoją spółkę zależną AMS S.A., Agora jest jednym z większych graczy na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce. Poprzez swoje lokalne radiostacje i ponadregionalne radio Tok FM Agora jest obecna na rynku radiowym. Dzięki akwizycji większościowego pakietu akcji Helios S.A. Agora rozpoczęła także działalność na rynku kinowym.

Rynek mediów - instytucje branżowe

W trosce o transparentność zarówno własnej działalności biznesowej jak i otoczenia rynkowego na którym działa spółka, Agora aktywnie uczestniczy w wielu organizacjach branżowych, w tym min instytucjach zajmujących się tworzeniem standardów badań branżowych. Należą do nich min:

Instytucje prowadzące badania branżoweInstytucjaraporty i opracowaniaprzynależność Agory
Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP)Organizacja wydawców, agencji reklamowych i ogłoszeniodawców, zajmująca się zbieraniem i weryfikowaniem informacji o wysokości nakładu i dystrybucji prasywww.teleskop.org.plTAK
Polskie Badania Czytelnictwa (PBC)Instytucja należąca do ZKDP; głównym zadaniem PBC jest zatwierdzanie metodologii badań czytelnictwa prasy w Polsce oraz nadzór nad ich realizacjąwww.pbczyt.plTAK
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej (IGRZ)*Prowadzi cykliczne, przekrojowe badania rynku out of home w oparciu o raportowane realne dane podmiotów zrzeszonych w tejże instytucjiwww.igrz.com.plTAK
Polskie Badania Internetu (PBI)PBI prowadzi min badanie Megapanel PBI/Gemius, stanowiące standard pomiaru oglądalności witryn internetowych w Polscewww.pbi.org.plTAK
Interactive Advertising Bureau Polska (IAB Polska)*IAB Polska współpracując z PwC prowadzi min badanie IAB AdEx dotyczące wydatków na reklamę online w Polscewww.iabpolska.plTAK
StarLink*Dom mediowy; prowadzi min badania dotyczące rynku reklamowego w Polscewww.starlink.plDom mediowy Agory
Expert Monitor*Firma badawcza, działająca w obszarze monitoringu wydatków na reklamę w mediachwww.expert-monitor.pl-
ZenithOptimedia*Dom mediowy; badania dotyczące rynku reklamowego min w Polscewww.zenithoptimedia.com-


* Wszystkie opinie, szacunki oraz prognozy dotyczące wydatków na reklamę sporządzane przez domy mediowe i wymienione instytucje badawcze, są ich niezależnymi opiniami i nie reprezentują opinii, szacunków oraz prognoz Zarządu Agory SA

Pozostałe organizacje branżowe, do których należy Agora

Stowarzyszenie Agencji Reklamowych (SAR)

Izba Wydawców Prasy (IWP)

World Association of Newspapers and News Publishers (WAN - IFRA)

OPA Europe - Online Publishers Association

National Association of Broadcasters (NAB)

International Newsmedia Marketing Association (INMA)

European Publishers Council (EPC)

The European Federation of Magazine Publishers (FAEP)

International Newspaper Color Quality ClubCzynniki ryzyka i zagrożenia

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za pierwsze półrocze 2015 r.

Ryzyko makroekonomiczne 

Wielkość przychodów reklamowych jest uzależniona od ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce oraz w Europie. Przychody te rosną w okresach ożywienia gospodarczego, a podczas spowolnienia koniunktury gospodarczej ulegają ograniczeniu. Szacujemy, iż w pierwszej połowie 2015 r. reklamodawcy wydali na reprezentację i reklamę o 3,5% więcej niż rok wcześniej. Wydatki reklamowe wzrosły we wszystkich mediach za wyjątkiem prasy. Pamiętać należy, że wartość wpływów reklamowych zależy nie tylko od wolumenu reklam i ogłoszeń, ale również od cen uzyskiwanych za publikację tych reklam przez media.

Sezonowość wydatków reklamowych 

Przychody Grupy ze sprzedaży usług reklamowych charakteryzują się sezonowością. W pierwszym i trzecim kwartale są one zwykle niższe od tych uzyskiwanych w drugim i czwartym kwartale danego roku obrotowego.

Struktura rynku reklamowego i pozycja poszczególnych mediów na rynku czytelnictwa, oglądalności i słuchalności 

Przychody reklamowe Grupy generowane są przez następujące media: prasa, reklama zewnętrzna, radiostacje, internet i kina. W wyniku zmian strukturalnych zachodzących w mediach oraz ich konwergencji, media znajdujące się w portfolio Grupy konkurują o wpływy reklamowe nie tylko z konkurentami ze swoich segmentów, ale również z nadawcami telewizyjnymi, którzy stanowili ponad połowę rynku reklamowego w pierwszym półroczu 2015 r. Kolejnym dużym segmentem rynku reklamowego, z ponad 22,5% udziałem, był internet. Wydatki na reklamę w magazynach i dziennikach stanowiły odpowiednio 6,5% oraz 3,5% wszystkich wydatków reklamowych. Za pomocą nośników reklamy zewnętrznej zrealizowano, w pierwszej połowie 2015 r. 6,0% wszystkich wydatków reklamowych, natomiast wydatki na reklamę radiową stanowiły 8,0% wszystkich wydatków reklamowych. W tym czasie, na reklamę w kinach przeznaczono ponad 1,0% wszystkich wydatków reklamowych. Obserwując dynamiki poszczególnych mediów oraz biorąc pod uwagę szacunki Spółki dotyczące wartości rynku reklamy w 2015 r. istnieje ryzyko, że udziały poszczególnych mediów w łącznym rynku reklamy będą się zmieniać, co może mieć wpływ na pozycję Grupy i jej przychody. Dodatkowo, w wyniku zmian opisywanych powyżej oraz konsolidacji na rynku reklamy nasila się konkurencja pomiędzy poszczególnymi mediami, co może mieć wpływ na przychody reklamowe Grupy. Ponadto, w związku ze zmianami zachodzącymi w mediach oraz rozwojem technologicznym nie ma pewności, że Grupa będzie w stanie we właściwym stopniu i czasie reagować na powyższe zmiany, co może mieć negatywny wpływ na jej pozycję i wyniki. Przychody reklamowe zależą również od pozycji na rynku czytelniczym, słuchalności i oglądalności. Ze względu na proces strukturalnych zmian zachodzących w sposobie konsumpcji mediów, rynek zmienia się dynamicznie i jedne segmenty mogą zyskiwać, a inne tracić swoją pozycję na tym rynku. Nie ma pewności, że pozycja Grupy w poszczególnych segmentach mediów nie ulegnie zmianie.

Dystrybucja prasy 

Głównym kanałem dystrybucji prasy, z którego korzystają wszyscy wydawcy prasy w Polsce, są sieci punktów sprzedaży gazet zlokalizowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Rynek dystrybucji w Polsce jest skoncentrowany - dwóch największych dystrybutorów ma ponad 80% udział w kolportażu prasy. Dlatego istotne problemy finansowe lub operacyjne któregokolwiek z dwóch największych kolporterów mogą mieć negatywny wpływ na sprzedaż oraz wyniki Grupy. Prasa Rynek prasy płatnej doświadcza obecnie globalnego trendu spadku sprzedaży egzemplarzowej oraz ograniczania wydatków reklamowych. Tytuły prasowe wydawane przez Grupę, podobnie jak konkurencyjne tytuły prasowe, nie są odporne na zmiany zachodzące na rynku. Następuje również migracja ogłoszeń drobnych z prasy do internetu. Dynamika powyższych procesów może mieć negatywny wpływ na sprzedaż egzemplarzy prasy i osiągane przez Grupę przychody. Od 2014 r. Grupa rozwija system płatnego dostępu do cyfrowych treści "Gazety Wyborczej". Nie ma pewności w jaki sposób ten model sprzedaży treści przełoży się na pozycję Grupy w dłuższym terminie. Internet Polski rynek internetowych usług reklamowych jest niezwykle konkurencyjny. Liczba użytkowników internetu w Polsce stabilizuje się, a wysokość wydatków na reklamę w internecie podlega sezonowości. Najniższe przychody z tytułu sprzedaży reklam internetowych Spółka osiąga zwykle w pierwszym i trzecim kwartale roku obrotowego, zaś najwyższe w czwartym kwartale. Działalność internetowa jest w dużej mierze uzależniona od postępu technologicznego i liczby użytkowników, a utrzymanie silnej pozycji na tym rynku jest możliwe dzięki inwestycjom w nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne. Grupa w tym segmencie konkuruje zarówno z podmiotami lokalnymi jak i międzynarodowymi. Na tak konkurencyjnym rynku nie ma pewności, że pozycja Grupy w tym segmencie rynku oraz wpływy z reklam i ogłoszeń internetowych nie ulegną zmianie.

Reklama zewnętrzna 

Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce jest bardzo konkurencyjny. AMS S.A. konkuruje na tym rynku zarówno z polskimi spółkami, jak i dużymi międzynarodowymi koncernami. Ponadto, działalność na rynku reklamy zewnętrznej obarczona jest dużym ryzykiem prawnym związanym z możliwością zmian zasad korzystania z przestrzeni publicznej i wprowadzaniu ograniczeń w prowadzeniu działalności reklamowej w centrach dużych aglomeracji miejskich, a także zasad i wysokości opłat i podatków, związanych z prowadzoną działalnością, co może mieć wpływ na wynik Grupy. W 2014 r., AMS rozpoczął proces budowy 1580 wiat w Warszawie. Inwestycja potrwa 3 lata, a całość nakładów inwestycyjnych szacowana jest na około 80 mln zł. Czas trwania umowy na eksploatację wiat to blisko 9 lat. Terminowość zakończenia powyższego procesu inwestycyjnego obarczona jest ryzykiem m.in. ze względu na konieczność uzyskania szeregu pozwoleń i decyzji administracyjnych. Dodatkowo, na tak konkurencyjnym i zmiennym rynku nie ma pewności czy zrealizują się założenia ekonomiczne i rynkowe niezbędne dla powodzenia tego projektu.

Kino 

Grupa Helios otwiera nowe obiekty kinowe głównie w centrach handlowych. Dalszy rozwój sieci zależny jest od tempa budowy takich obiektów w polskich miastach oraz skutecznego konkurowania z pozostałymi operatorami kinowymi na polskim rynku o powierzchnie w danym centrum handlowym. Zarówno tempo rozwoju infrastruktury w polskich miastach, jak i kondycja rynku nieruchomości (m.in. wysokość cen najmu), mogą wpływać na wyniki osiągane przez kina. Wyniki działalności kinowej są uzależnione od dostępnego repertuaru. Brak atrakcyjnej oferty filmowej, brak umiejętności promowania filmów lub ich słaba jakość mogą mieć negatywny wpływ na frekwencję w kinach. Dodatkowo, zła koniunktura gospodarcza może przełożyć się na ograniczania wydatków przez konsumentów na rozrywkę, co może przyczynić się do spadku sprzedaży biletów oraz mniejszej skłonności do zakupu napojów i przekąsek w barach kinowych. Ponadto, operatorzy kinowi konkurują z innymi technologiami odtwarzania filmów m.in. w internecie.

Ryzyko związane z prowadzeniem działalności koncesjonowanej 

Grupa od lat działa na rynku radiowym, a od 2014 r. rozpoczęła działalność na rynku telewizyjnym. Działalność radiowa i telewizyjna w Polsce podlega koncesjonowaniu, a zapisy koncesyjne określają zakres i formy prowadzonej działalności w okresie, na który nadawca radiowy lub telewizyjny otrzymuje koncesję. Istnieje więc ryzyko, że zapotrzebowanie słuchaczy i widzów na dany format może maleć, a zapisy koncesyjne mogą w znacznym stopniu ograniczyć możliwość dostosowania się Grupy do zapotrzebowania słuchaczy na dany format radiowy i zapotrzebowania widzów na dany format telewizyjny.

Radiostacje 

Rynek reklamy radiowej w Polsce jest bardzo konkurencyjny i radiostacje Agory walczą o wyniki słuchalności i przychody z reklam z innymi stacjami radiowymi, w tym stacjami o zasięgu ogólnopolskim, a także z innymi mediami: telewizją, prasą, internetem i reklamą zewnętrzną. Dla słuchalności stacji muzycznych olbrzymie znaczenie ma format stacji. Nie ma pewności czy obecna pozycja radiostacji Grupy na rynku słuchalności nie ulegnie zmianie. Konkurując na rynku reklamowym, poszczególne radiostacje, w tym należące do różnych grup medialnych, tworzą pakiety reklamowe, których popularność wśród reklamodawców może istotnie wpływać na pozycję rynkową poszczególnych radiostacji na rynku reklamowym.

Działalność telewizyjna 

Dzięki nabyciu 41,04% udziałów w spółce Stopklatka S.A w dniu 12 marca 2014 r. Agora jest obecna również na rynku telewizyjnym. Konkuruje na nim zarówno z istniejącymi nadawcami telewizyjnymi i potencjalnymi nowymi uczestnikami rynku. Wśród konkurentów Stopklatka TV są więksi nadawcy, z lepiej rozpoznawalną marką oraz większymi środkami finansowymi. Rosnąca popularność telewizji satelitarnej, telewizji kablowej i naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce będzie skutkować postępującą fragmentacją polskiej widowni telewizyjnej, co może utrudnić nam przekonanie reklamodawców do zakupu czasu antenowego w kanale Stopklatka TV. Wyniki naszej działalności telewizyjnej są konsolidowane metodą praw własności.

Działalność filmowa 

Dystrybucja i koprodukcja filmowa mają charakter projektowy, co może wpłynąć na dużą zmienność wyników z tej działalności i prowadzić do okresowego zaburzania rezultatów osiąganych przez Grupę. Większość nakładów związana w szczególności z koprodukcją filmową ponoszona jest dużo wcześniej zanim pojawią się przychody z tego źródła. Stopień wpływu tej działalności na wyniki Grupy zależy także od popularności i frekwencji jaką zdobędzie dany film.

Testy na utratę wartości aktywów 

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Grupa przeprowadza testy na utratę wartości aktywów. W przeszłości, w kilku przypadkach, gdy wyniki testów były negatywne, zostały dokonane stosowne odpisy, które obciążały rachunek zysków i strat (jednostkowy lub skonsolidowany). Nie ma pewności, że wyniki testów na utratę wartości aktywów przeprowadzone w przyszłości dadzą pozytywne rezultaty.

Ryzyko walutowe 

Osiągane przez Grupę przychody są wyrażone w złotych polskich. Część kosztów operacyjnych Grupy związana głównie z działalnością kinową, usługami i materiałami produkcyjnymi oraz usługami IT, powiązana jest z kursami wymiany walut obcych. Wahania kursów wymiany walut mogą mieć wpływ m.in. na poziom kosztów i osiągane przez Grupę wyniki.

Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

Sukcesy osiągane przez Spółkę zależą m.in. od zaangażowania i umiejętności kluczowych pracowników. Kadra menadżerska zatrudniona w Spółce w istotnym stopniu przyczyniła się zarówno do rozwoju Grupy, jak i skutecznej optymalizacji jej procesów operacyjnych. Ze względu na konkurencję o wysoko wykwalifikowany personel, Grupa nie ma pewności czy będzie w stanie zatrzymać wszystkich kluczowych pracowników.

Ryzyko windykacyjne 

Duża liczba firm w Polsce nadal ogłasza upadłość. Dotyczy to również kontrahentów z którymi współpracuje Grupa. Trudności finansowe kontrahentów współpracujących z różnymi segmentami Grupy mogą mieć wpływ na osiągane przez nią wyniki. Dodatkowo, nie można mieć pewności czy w przypadku upadłości danego przedsiębiorcy Grupa odzyska wszystkie swoje należności.

Ryzyko sporów zbiorowych z pracownikami 

W dniu 12 grudnia 2011 r. została utworzona Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" AGORA S.A. i INFORADIO SP. Z.O.O ("OM"), która działa przy Agorze S.A., Inforadio Sp. z o.o., Agorze Poligrafii Sp. z o.o., AMS S.A., Trader.com (Polska) Sp. z o.o. oraz Grupie Radiowej Agory Sp. z o.o. Zgodnie z wymogami prawa zarządy spółek przy których funkcjonują związki zawodowe przeprowadzają konsultacje lub odpowiednio uzgadniają określone prawem decyzje z OM. Grupa stara się utrzymywać dobre relacje ze swoimi pracownikami i na bieżąco rozwiązywać wszelkie zaistniałe problemy, nie można jednak wykluczyć ryzyka sporów zbiorowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.