32/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

16.12.2016 15:31
A A A
Komunikat giełdowy 

Zarząd Agory S.A. ("Spółka") informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2017 skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia. 

Zarząd Agory S.A. niniejszym podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017: 

I. Skonsolidowane raporty kwartalne: 

- za czwarty kwartał 2016 r. - 17 lutego 2017 r. 

- za pierwszy kwartał 2017 r. - 12 maja 2017 r. 

- za trzeci kwartał 2017 r. - 10 listopada 2017 r. 

II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 r. - 31 marca 2017 r. 

III. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2017 r. - 11 sierpnia 2017 r. 

Ponadto, Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2017 r. zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).