Oświadczenie Spółki w sprawie przestrzegania zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych"

13.04.2007
A A A
Komunikat giełdowy

Na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy, Zarząd Agory SA składa oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.

ZASADY OGÓLNE

I. Cel spółki

Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.

Tak

II. Rządy większości i ochrona mniejszości

Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.

Nie. W 1998 roku Spółka wyemitowała akcje imienne uprzywilejowane. Akcje imienne uprzywilejowane serii A mają 5 głosów na akcję. Uprzywilejowane imienne akcje serii A dają ich posiadaczom przywileje, które ograniczają prawa pozostałych akcjonariuszy, w tym prawo do wyznaczania kandydatów na członków zarządu i rady nadzorczej Spółki (prawo do wyznaczania kandydatów do rady nadzorczej mają ponadto akcjonariusze, określeni w §21 ust. 1 pkt a) tiret drugi). Od czasu publicznej oferty akcji Spółki wszystkie uprzywilejowane akcje imienne serii A posiada Agora-Holding Sp. z o.o. Struktura kapitału akcyjnego Agory SA została podporządkowana idei utrzymania niezależności "Gazety Wyborczej", co jest m.in. fundamentalnym czynnikiem wartości Spółki. Struktura taka jest wzorowana na rozwiązaniach stosowanych w krajach o dojrzałych rynkach kapitałowych i została przyjęta przed publiczną ofertą akcji Spółki. Przywileje akcji imiennych serii A zostały przez Spółkę ujawnione w prospekcie emisyjnym. 20 lipca 2005 roku uprzywilejowane akcje serii C, na wniosek akcjonariusza, zostały zamienione na akcje zwykłe na okaziciela tracąc swój uprzywilejowany status co do liczby głosów przypadających na jedną akcję.

III. Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień

Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.

Tak

IV. Kontrola sądowa

Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.

Tak

V. Niezależność opinii zamawianych przez spółkę

Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.

Tak

DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ

1. Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.

Tak. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Warszawie. Spółka planuje w przyszłości transmisję internetową walnych zgromadzeń.

2. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

Tak. Spółka udostępnia wszystkie istotne materiały na walne zgromadzenie wszystkim akcjonariuszom, którzy zgłoszą się na 7 dni przed walnym zgromadzeniem. Dodatkowo istotne materiały na walne zgromadzenie zamieszczane są na stronie internetowej Spółki i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

3. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.

Tak. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Spółka będzie się stosować do zaleceń Kodeksu.

4. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

Tak. Spółka nie odwołuje Walnych Zgromadzeń. W przypadku podjęcia decyzji o odwołaniu Walnego Zgromadzenia w przyszłości Spółka będzie się stosować do zaleceń Kodeksu.

5. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Tak. Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest pełnomocnictwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

6. Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.

Tak. Regulamin Walnego Zgromadzenia został uchwalony 8 maja 1998 roku. Zmiany do regulaminu były wprowadzane 1 grudnia 1998 r. w związku z planowaną ofertą publiczną akcji Spółki i 24 czerwca 2002 w celu dostosowania do zmian w prawie handlowym. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

7. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

Tak. Stosowny zapis znajduje się w §5 obowiązującego w Spółce Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

8. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

Tak. Zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem Walnego Zgromadzenia (§6 ust.6): "Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem. Zgodnie z §6 ust.7 Regulaminu: "Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;

b) udzielanie głosu;

c) wydawanie zarządzeń porządkowych;

d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;

e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych."


9. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.

Tak

10. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.

Tak

11. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Tak

12. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

Tak. W przypadku ogłoszenia krótkiej przerwy w obradach Spółka będzie się stosować do przepisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia, które są zgodne z zaleceniami Kodeksu.

13. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

Tak

14. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.

Tak. Statut przewiduje, że: "Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone - na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych - przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie." Ponadto § 15 ust. 3 Statutu przewiduje, iż bezwzględnej większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających 50% kapitału zakładowego Spółki wymagają dla swojej ważności uchwały dotyczące usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym.

15. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

Tak

16. Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

Tak

17. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

Tak. W przypadku, gdyby takie żądanie zostało zgłoszone Spółka zastosuje się do zaleceń Kodeksu.

DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH

18. Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniana wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.

Tak. Z uwagi na datę publikacji raportu rocznego Spółki przypadającą przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, na którym Rada podejmie uchwałę, w której oceni sytuację Spółki, ocena Rady Nadzorczej wyrażona w uchwale zostanie przekazana odrębnym raportem bieżącym, w terminie wskazanym w zasadzie 18.

19. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

Tak. Kandydatury członków Rady Nadzorczej zgłaszane Walnemu Zgromadzeniu są zawsze uzasadniane. Do materiałów dołączany jest szczegółowy życiorys kandydata. Kandydatury te Spółka publikuje na swoich stronach internetowych.

20. a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt. d. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;

b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;

c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;

- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.

d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej 2 niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile komitet został ustanowiony.

Tak. §20 ust.6 Statutu wymaga aby co najmniej trzech z pięciu członków rady nadzorczej było członkami niezależnymi, przy czym określa, że takimi członkami są osoby spełniające następujące warunki: osoba ta nie może być Podmiotem Powiązanym ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w jej Radzie Nadzorczej), Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i o spółkach publicznych, zwanymi łącznie "Grupa Agory", oraz osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika podmiotu wchodzącego w skład Grupy Agory. Zdanie usunięte: Odnośnie pkt c) zasady 20, Zarząd zaproponuje na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia odpowiednie zmiany w Statucie Spółki mające zapewnić pełną zgodność z powyższą zasadą.

21. Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.

Tak. Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie interes Spółki.

22. Członkowie rady nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Tak. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej zarząd zdaje relację ze wszystkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej są informowani przez zarząd w trybie obiegowym. Statut Spółki wskazuje sprawy, w których decyzje zarządu nie mogą być podjęte bez akceptacji Rady Nadzorczej.

23. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Tak. Sytuacja taka regulowana jest w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 14 maja 2003 roku o obowiązkach Rady Nadzorczej i wykonywaniu mandatu członka Rady Nadzorczej, zgodnej z zaleceniami Kodeksu.

24. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.

Tak

25. Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.

Tak

26. Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

Tak

27. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

Tak. Spółka, począwszy od raportu za rok 2004 podaje także wynagrodzenie indywidualne członków Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie stanowi znaczącej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki.

28. Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów: audytu oraz wynagrodzeń.

W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej 2 członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić swoim akcjonariuszom.

Tak. Podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, w tym m.in. sposób zwoływania posiedzeń, warunki dla ważności podejmowanych uchwał, uprawnienia Przewodniczącego oraz sposób uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej za pomocą środków komunikacji zdalnej są uregulowane w Statucie. Inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, w tym regulacje Kodeksu Dobrych Praktyk Korporacyjnych zostały ujęte w uchwale z dnia 14 maja 2003 r. o obowiązkach Rady Nadzorczej i wykonywaniu mandatu członka Rady Nadzorczej. W Spółce funkcjonują dwa komitety. Komitet ds. Audytu został utworzony w dniu 25 listopada 2002 roku Komitet ds. Osobowych i Wynagrodzeń został utworzony w dniu 17 maja 2005 roku. Regulaminy obu Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej Spółki.

29. Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.

Tak. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany na 7 dni przed planowaną datą posiedzenia i akceptowany przez przewodniczącego, a następnie wraz z materiałami przekazywany członkom Rady Nadzorczej, chyba że zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu.

30. Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

Tak. W przypadku gdyby taka sytuacja miała miejsce, oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru członek Rady będzie związany uchwałą z dnia 14 maja 2003 roku o obowiązkach Rady Nadzorczej i wykonywaniu mandatu członka Rady Nadzorczej, przewidującą taki obowiązek.

31. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

Tak. Statut przewiduje, dodatkowo że w sytuacji gdy członek Rady Nadzorczej rezygnuje z pełnienia funkcji Rada ma prawo dokooptować nowego członka na jego miejsce pełniącego swoją funkcję do czasu najbliższego zgromadzenia akcjonariuszy.

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW

32. Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.

Tak. Zarząd opracowuje strategię Spółki i konsultuje ją z Radą Nadzorczą. Zarząd jest odpowiedzialny za realizację przyjętej strategii.

33. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.

Tak

34. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

Tak

35. Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.

Tak

36. Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

Tak

37. Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

Tak

38. Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

Tak. Członkowie zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe związane z pełnieniem funkcji członka zarządu oraz z pełnieniem funkcji dyrektora zarządzającego. Raz do roku mogą także otrzymać gotówkową premię motywacyjną. Jej otrzymanie jest zależne od osiągnięcia przez Spółkę założonych wyników finansowych. Wynagrodzenie członków zarządu Agory jest niższe niż w spółkach o porównywalnej wielkości. Ponadto członkowie zarządu są objęci planami partycypacyjnymi realizowanymi przez Agorę-Holding Sp. z o.o. w porozumieniu z Agorą.

39. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki, powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.

Tak. Spółka, począwszy od raportu za rok 2004 podaje także wynagrodzenie indywidualne członków zarządu.

40. Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.

Tak. Regulamin zarządu dostępny jest na stronie internetowej Spółki.

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

41. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

Tak

42. Celem zapewnienia należytej niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.

Tak

43. Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub walne zgromadzenie spółki po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.

Tak

44. Rewidentem ds. spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.

Tak. W przypadku zaistnienia konieczności powołania takiego rewidenta Spółka będzie się stosować do zaleceń Kodeksu.

45. Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.

Tak. Program nabywania akcji własnych Spółki w 2005 roku realizowany był w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych. Spółka dołożyła staranności aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana przy realizacji tego programu.

46. Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.

Tak. Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne oraz informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami dostępne są w siedzibie Spółki i na jej stronach internetowych www.agora.pl.

47. Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.

Tak

48. Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.

Tak. Spółka przekazuje oświadczenie równolegle z publikacją raportu rocznego.