Biegły rewident

A A A
Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej spółce publicznej w okresie dłuższym niż pięć lat (art. 89 ustawy o biegłych rewidentach). Po upływie co najmniej dwóch lat biegły rewident może ponownie dokonać czynności rewizji finansowej w tej samej spółce publicznej.

Statut Spółki w § 19 ust.1 lit.c nadaje Radzie Nadzorczej wyłączne kompetencje w zakresie wyboru biegłego rewidenta Spółki. Precyzuje on także, że uchwała mówiąca o wyborze biegłego rewidenta nie może dotyczyć mniejszej liczby lat niż trzy kolejne lata obrotowe. Niemniej jednak Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu lub z ważnych powodów, może skrócić okres, na który został wybrany biegły rewident, wybierając jednocześnie nowego biegłego rewidenta w miejsce dotychczasowego.

Zgodnie z § 19 ust.1 lit.c statutu Spółki, 3 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej oraz zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, spółka KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 3546, została wybrana na biegłego rewidenta Spółki, który zbada sprawozdania finansowe za rok 2014, 2015 i 2016.

Dotychczasowym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych była również spółka KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.