Plany motywacyjne oparte na akcjach spółki

A A A
Plany motywacyjne dla pracowników Grupy Spółki oparte na akcjach Agory

Zespół Agory to jej najcenniejszy kapitał - od ludzi zależy sukces Spółki i Grupy dzisiaj i w przyszłości. Jego działania pomagają konstruktywnie przejść przez różne fazy rozwoju Spółki i Grupy, nawet wtedy, gdy podejmowane są tak trudne decyzje jak rozstanie się z częścią zespołu. Wiemy, że warto inwestować w zespół. Siłą Agory są ludzie i ich potencjał, poczucie współodpowiedzialności za firmę, zwłaszcza wśród kadry menedżerskiej, szerokie utożsamianie się pracowników z firmą i jej wartościami. To ważne w czasach, gdy rynek wymaga elastyczności i ciągłych zmian. Dlatego tym bardziej doceniamy rolę motywowania.

Plan motywacyjny dla kierowników opiera się na wyznaczanych na początku roku celach odzwierciedlających plany firmy i wynikających z nich celach indywidualnych. Cele te składają się w jedną całość, dopingując wszystkich do realizacji wspólnego celu firmy.

Plan motywacyjny istnieje w Agorze od 1998 r. Na początku polegał on na nagradzaniu pracowników Agory akcjami Spółki a objęci nim byli kierownicy oraz wybitni pracownicy Spółki, w szczególności dziennikarze.

W 1998 r. w trakcie wdrażania pierwszego etapu planu motywacyjnego grono udziałowców zwiększyło się z 24 do 96 osób, a w ramach oferty publicznej (poza planami motywacyjnymi) akcjonariuszami zostało 1530 pracowników.

W 1999 r. 257 pracowników zostało akcjonariuszami Spółki. W 2000 r. plan motywacyjny objął już 309 osób. W latach kolejnych grono pracowników będących udziałowcami Spółki systematycznie wzrastało. W 2001 r. było to339 pracowników, w 2002 r. 440 pracowników a w 2003 r. 476 pracowników.

Dodatkowo, w 2003 r. z okazji 15-lecia przyznaliśmy akcje pracownikom, którzy nie zajmują stanowisk kierowniczych. W programie uczestniczyło ponad 3,6 tys. pracowników, którzy objęli blisko2,2 mln akcji Agory.

W 2005 roku plan motywacyjny został zmodyfikowany ze względu na zmienione przepisy. Agora-Holding, udziałowiec Agory S.A., zaproponowała aby podstawę nowego planu motywacyjnego stanowił utworzony w tym celu i zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 14 września 2005 r. Partycypacyjny Zamknięty Fundusz Inwestycyjny ("Fundusz") zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W ramach nowych zasad Agora-Holding co roku rozważa możliwość zbywania akcji Agory na rzecz Funduszu, a pracownicy Agory i jej spółek zależnych objęci planem motywacyjnym nabywają certyfikaty inwestycyjne powyższego Funduszu.

Fundamentalne zasady funkcjonowania planu pozostały bez zmian. Analogicznie do starego planu, także w przypadku certyfikatów obowiązują zasady ograniczenia prawa do dysponowania powyższymi papierami wartościowymi, w tym ograniczenia zbywalności regulowane poprzez stosowne umowy.

W 2005 roku ponad 500 pracowników Agory i jej spółek zależnych uczestniczyło w programie motywacyjnym opartym na certyfikatach inwestycyjnych, w 2006 roku programem zostało objętych ponad 600 osób podobnie było w następnym roku. Rok 2008 to około 450 osób nagrodzonych, rok 2009 r. to ponad 300 osób i rok 2010 to około 350 osób. Dodatkowo, od czwartego kwartału 2010 r. w Spółce wprowadzono Trzyletni Plan Motywacyjny oparty o stopień realizacji celu wynikowego oraz aprecjacji akcji dla zarządu i najwyższej kadry kierowniczej. Zasady, cele, korekty i warunki rozliczenia Trzyletniego Planu Motywacyjnego dla członków zarządu Spółki zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej, a dla najwyższej kadry kierowniczej w uchwale zarządu Spółki.