Plany motywacyjne oparte na akcjach spółki

A A A
Plany motywacyjne dla pracowników Grupy Spółki oparte na akcjach Agory

Obecnie Spółka nie prowadzi planu motywacyjnego dla pracowników opartego na akcjach Agory.

Plan motywacyjny oparty na akcjach Agory istniał od 1998 r. do 2010 r. Na początku polegał on na nagradzaniu pracowników Agory akcjami Spółki, a objęci nim byli kierownicy oraz wybitni pracownicy Spółki, w szczególności dziennikarze.

W 1998 r. w trakcie wdrażania pierwszego etapu planu motywacyjnego grono udziałowców zwiększyło się z 24 do 96 osób, a w ramach oferty publicznej (poza planami motywacyjnymi) akcjonariuszami zostało 1530 pracowników.

W 1999 r. 257 pracowników zostało akcjonariuszami Spółki. W 2000 r. plan motywacyjny objął już 309 osób. W latach kolejnych grono pracowników będących udziałowcami Spółki systematycznie wzrastało. W 2001 r. było to339 pracowników, w 2002 r. 440 pracowników a w 2003 r. 476 pracowników.

Dodatkowo, w 2003 r. z okazji 15-lecia przyznaliśmy akcje pracownikom, którzy nie zajmują stanowisk kierowniczych. W programie uczestniczyło ponad 3,6 tys. pracowników, którzy objęli blisko2,2 mln akcji Agory.

W 2005 roku plan motywacyjny został zmodyfikowany ze względu na zmienione przepisy.

Agora-Holding, udziałowiec Agory S.A., zaproponowała aby podstawę nowego planu motywacyjnego stanowił utworzony w tym celu i zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 14 września 2005 r. Partycypacyjny Zamknięty Fundusz Inwestycyjny ("Fundusz") zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W ramach nowych zasad Agora-Holding co roku rozważała możliwość zbywania akcji Agory na rzecz Funduszu, a pracownicy Agory i jej spółek zależnych objęci planem motywacyjnym nabywali certyfikaty inwestycyjne powyższego Funduszu.

Fundamentalne zasady funkcjonowania planu pozostały bez zmian. Analogicznie do starego planu, także w przypadku certyfikatów obowiązywały zasady ograniczenia prawa do dysponowania powyższymi papierami wartościowymi, w tym ograniczenia zbywalności regulowane poprzez stosowne umowy.

W 2005 roku ponad 500 pracowników Agory i jej spółek zależnych uczestniczyło w programie motywacyjnym opartym na certyfikatach inwestycyjnych, w 2006 roku programem zostało objętych ponad 600 osób podobnie było w następnym roku. Rok 2008 to około 450 osób nagrodzonych, rok 2009 r. to ponad 300 osób i rok 2010 to około 350 osób.

Dodatkowo, od czwartego kwartału 2010 r. w Spółce wprowadzono Trzyletni Plan Motywacyjny oparty o stopień realizacji celu wynikowego oraz aprecjacji akcji dla zarządu i najwyższej kadry kierowniczej.

Zasady, cele, korekty i warunki rozliczenia Trzyletniego Planu Motywacyjnego dla członków zarządu Spółki zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej, a dla najwyższej kadry kierowniczej w uchwale zarządu Spółki.