Wynagrodzenia członków Zarządu

A A A
Wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą Agory SA w konsultacji z Prezesem Zarządu. Wysokość i zasady przyznawania wynagrodzenia jest oceniana przez Komisję ds. Osobowych i Wynagrodzeń, która w ramach swoich kompetencji przekazuje Radzie Nadzorczej rekomendacje co do wysokości wynagrodzeń oraz przyznania dodatkowych świadczeń w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej podjęcie stosownych decyzji.Wynagrodzenie (wraz z premiami pieniężnymi) zarządu Agory SA:

tys PLN20152014
Bartosz Hojka902667
Grzegorz Kossakowski864661
Robert Musiał735570
Tomasz Jagiełło384221
Wanda Rapaczynski (1)-538
Razem2 8852 657


Tomasz Jagiełło uzyskał dodatkowo wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Helios S.A. w wysokości 352 tys. zł (w 2014 r.: 351 tys. zł). Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywali żadnych wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych.Akcje Agory SA w posiadaniu członków Zarządu Agory SA:

-Stan na 31.12.2015Wartość nominalna (zł)
Bartosz Hojka2 9002 900
Tomasz Jagiełło--
Grzegorz Kossakowski44 45144 451
Robert Musiał1 2331 233


(1) Wanda Rapaczynski pełniła funkcję prezesa zarządu do 12 marca 2014 r.