REGULAMIN ORGANIZACJI I PRACY ZARZĄDU AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ

A A A
-
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Agory Spółki Akcyjnej.

2. Regulamin pełni jednocześnie funkcję porozumienia o współpracy między Członkami Zarządu w trakcie reprezentowania Spółki, wykonywania zarządu i prowadzenia spraw Spółki.

3. Podstawę działania Zarządu stanowią:

1) ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych wraz ze zmianami,

2) statut Spółki,

3) uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

4) niniejszy Regulamin,

5) przyjęte przez spółkę oświadczenie w sprawie zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) Regulamin - niniejszy regulamin, przyjęty w formie uchwały Zarządu,

2) Spółka - spółkę akcyjną pod firmą AGORA SA z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944,

3) Statut - statut Spółki w brzmieniu przyjętym w akcie notarialnym z dnia 11 marca 1998 roku z późniejszymi zmianami,

4) Zarząd - zarząd Spółki,

5) Prezes lub Prezes Zarządu - prezesa Zarządu,

6) Wiceprezes (-si) lub Wiceprezes (-si) Zarządu - wiceprezesa (-ów) Zarządu,

7) Członek(-owie) Zarządu - osoba(-y) fizyczna(-e) powołana(-e) do Zarządu w sposób przewidziany Statutem,

8) prowadzenie spraw Spółki - wszelkie czynności faktyczne lub prawne wszystkich bądź poszczególnych Członków Zarządu podejmowane w ramach działalności Członków Zarządu,

9) wykonywanie zarządu - prowadzenie spraw Spółki wykonywane przez Zarząd kolegialnie lub w ramach samodzielnego zarządu wykonywanego przez poszczególnych Członków Zarządu,

10) nadzorowane spółki bądź spółki zależne - spółki handlowe, będące jednostkami zależnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz 694 z późn. zm.),

11) Grupa Kapitałowa - Agora SA., spółki zależne oraz nie będące spółkami handlowymi jednostki współzależne,

12) jednostka współzależna - spółka handlowa lub inna jednostka, która jest współkontrolowana przez Agorę SA na podstawie statutu, umowy spółki lub umowy zawartej na okres dłuższy niż rok,

13) jednostka stowarzyszona - spółka handlowa nie będąca spółką zależną, ani jednostką wspólzależną, na której politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału lub pokrycia wyniku finansowego, Spółka może skutecznie wpływać,

14) wewnętrzne akty normatywne - zarządzenia wewnętrzne lub instrukcje służbowe, regulaminy, procedury i inne przepisy regulujące działalność całej Spółki wydawane przez Zarząd Spółki lub Prezesa Zarządu,

15) budżet - roczny lub wieloletni plan finansowy zawierający wysokość przychodów i kosztów w rozbiciu na poszczególne pozycje oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne inwestycje.

II. FUNKCJONARIUSZE ZARZĄDU

§ 3

1. W związku z treścią § 33 ust. 1 Statutu, Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa i Wiceprezesów. Wybór następuje poprzez podjęcie uchwały "za" lub "przeciw" każdemu z kandydatów. Postanowienie niniejsze nie wyłącza możliwości powoływania innych funkcjonariuszy Zarządu; w takim przypadku postanowienia zdania poprzedniego będą stosowane odpowiednio.

2. Prezes i Wiceprezesi mogą być wybierani wyłącznie spośród Członków Zarządu powołanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

III. WYKONYWANIE ZARZĄDU

§ 4

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Do spraw Spółki prowadzonych przez Zarząd należą w szczególności:

1) wytyczanie długo- i średniookresowej strategii rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy, ocena osiągania tych celów i ewentualna ich modyfikacja,

2) definiowanie celów finansowych Spółki,

3) akceptacja istotnych projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania,

4) ustalanie założeń polityki kadrowo - płacowej, w tym:

- obsada ważnych stanowisk kierowniczych w Spółce i podmiotach z nią powiązanych, jeżeli Spółka będzie miała wpływ na taką obsadę (przez ważne stanowiska kierownicze rozumie się członków organów nadzorujących i zarządzających podmiotów powiązanych ze Spółką oraz dyrektorów pionów w Spółce),

- określanie zasad zatrudniania, wynagradzania i polityki personalnej oraz okresowa analiza sytuacji kadrowej w Spółce,

5) decyzje dotyczące założeń do planów motywacyjnych oraz wyznaczanie celu Spółki,

6) określanie struktury organizacyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej.

3. Uchwały Zarządu wymaga podjęcie następujących czynności:

1) przyjęcie rocznego i/lub wieloletniego budżetu Spółki,

2) zaciąganie zobowiązań finansowych, zawieranie umów oraz jakakolwiek forma obciążania majątku Spółki, których wartość przekracza kwotę 100 milionów złotych,

3) ustalanie wewnętrznych aktów normatywnych Spółki, z wyjątkiem aktów, do wydawania których upoważniony jest Prezes Zarządu,

4) przyjęcie celów strategicznych Grupy Kapitałowej i strategii ich osiągania,

5) zwołanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

6) przyjęcie sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej,

7) projekt podziału zysku lub sposobu pokrycia strat,

8) inne sprawy przedstawiane przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

9) przyjęcie struktury organizacyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz dokonywanie jej istotnych zmian,

10) ustalanie Regulaminu Zarządu,

11) udzielenie prokury,

12) dysponowanie środkami finansowymi pozyskanymi w wyniku publicznej emisji akcji Spółki,

13) podejmowanie decyzji dotyczących rozpoczęcia przez Spółkę działalności o istotnym ryzyku finansowym, lub znacznych nakładach finansowych na nowym rynku lub w nowej branży,

14) sprawy nadzwyczajnej wagi, jak również sprawy i transakcje, w tym również mające istotne znaczenie dla Spółki sprawy z zakresu wykonywania czynności nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi które, w uzasadnionej ocenie Członka Zarządu, mają istotne znaczenie dla Spółki,

15) wszelkie inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółką.

4. Podjęcie uchwały w danej sprawie stanowi upoważnienie do wydania wewnętrznego aktu normatywnego o ile przy załatwieniu danej sprawy wydanie takiego aktu jest konieczne. Akt ten będzie wskazywał określoną uchwałę Zarządu jako podstawę jego wydania.

§5

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, poszczególni Członkowie Zarządu są uprawnieni i zobowiązani do samodzielnego działania zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W zakresie spraw im powierzonych zgodnie z postanowieniami ust. 3, Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność wobec Spółki, jak również wobec osób trzecich, chyba że inaczej stanowią bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Statutu lub niniejszego regulaminu; w szczególności pozostali Członkowie Zarządu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje, które na mocy niniejszego regulaminu podejmuje Prezes Zarządu.

2. Prezes Zarządu odpowiada za:

1) koordynację i organizację pracy Zarządu,

2) wyznaczenie celów transakcji kapitałowych i nadzór nad ich przebiegiem i projektami inwestycyjnymi Grupy Kapitałowej,

3) nadzór nad komunikacją korporacyjną oraz przestrzeganiem przez Spółkę przepisów prawa.

3. Pozostali Członkowie Zarządu kierują wydzielonymi dziedzinami działalności Spółki w zakresie określonym przez Prezesa Zarządu w drodze zarządzenia.

4. Każdy z Członków Zarządu obowiązany jest do informowania Prezesa Zarządu o działaniach podejmowanych w ramach kompetencji mu przydzielonych zgodnie z postanowieniami ust. 3.

5. W zakresie powierzonych mu zadań Członek Zarządu realizując czynność, która z uwagi na swój zakres należy również do kompetencji innego Członka Zarządu lub ma wpływ na wykonywanie jego kompetencji, podejmuje działania w porozumieniu z tym Członkiem Zarządu oraz powiadamia o tym Prezesa Zarządu.

6. Każdy z Członków Zarządu niezwłocznie powiadamia Prezesa Zarządu o każdym istotnym zdarzeniu, którego skutek może niekorzystnie wpłynąć na interesy Spółki lub jej wizerunek.

7. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, Członek Zarządu powinien niezwłocznie przedstawić Prezesowi Zarządu taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza interesu Spółki.

8. W przypadku przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez Członka Zarządu jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Prezesa Zarządu o niemożności wykonywania swoich obowiązków. Na wniosek Prezesa Zarządu, Zarząd zdecyduje, który z pozostałych Członków Zarządu będzie wykonywał te obowiązki w zastępstwie.

9. Członkowie Zarządu winni współpracować i informować się wzajemnie o czynnościach podejmowanych w ramach kompetencji im przydzielonych zgodnie z postanowieniami ust. 3, o ile czynności te odbiegają od ustalonych zasad postępowania w danym typie spraw lub też dotyczą one zakresów czynności powierzonych innym Członkom Zarządu.

IV. UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW

§ 6

1. W zakresie umocowania wynikającego z postanowień § 5 Członkowie Zarządu mogą udzielać pełnomocnictw osobom trzecim, w tym zwłaszcza pracownikom Spółki. Charakter pełnomocnictwa (ogólne, rodzajowe, szczególne) i jego zakres powinien wynikać z treści pełnomocnictwa, zaś sposób posługiwania się pełnomocnictwem powinien być określony w dołączonej instrukcji lub w wewnętrznych dokumentach spółki.

2. Pełnomocnictwa udzielane do spraw, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 2, 14 i 15 powinny być udzielone na mocy uchwały Zarządu.

V. POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ 7

1. Podstawową formą pracy Zarządu jest odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał związanych z prowadzeniem spraw Spółki i wykonywaniem zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

3. Protokół podpisują wszyscy obecni na zaprotokołowanym posiedzeniu Członkowie Zarządu i protokolant.

4. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:

1) datę i miejsce posiedzenia,

2) listę obecnych na posiedzeniu,

3) porządek obrad,

4) zwięzłe streszczenie omawianej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,

5) stwierdzenie powzięcia uchwały oraz pełny jej tekst, jeśli nie jest on dołączony do protokołu w formie załącznika,

6) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,

7) terminy i sposób wykonania poszczególnych uchwał oraz wskazanie Członków Zarządu odpowiedzialnych za ich wykonanie,

8) zgłoszone do protokołu odrębne zdania Członków Zarządu.

5. W sprawach, w których nie podejmowano uchwał, można ograniczyć się do sporządzenia notatki z posiedzenia Zarządu, w której wskazana zostanie data posiedzenia, osoby obecne, treść podjętych decyzji oraz osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. Notatkę, po uwzględnieniu w jej treści uwag wszystkich Członków Zarządu, podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.

6. Jeżeli treść uchwały nie jest zawarta w odrębnym dokumencie, lecz zawarta w protokole posiedzenia Zarządu, wówczas podpisanie protokołu z posiedzenia jest równoznaczne z podpisaniem wszystkich protokołów uchwał, które zawiera protokół z posiedzenia.

VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 8

1. Głosowanie nad uchwałą Zarządu przeprowadza się na jego posiedzeniu lub w formie obiegowej.

2. Uchwały podejmowane na posiedzeniu Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Zarządu.

3. Głosowanie jest jawne.

4. Każdy z Członków Zarządu, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazić swoje stanowisko w formie wniesionego do protokołu posiedzenia lub uchwały zdania odrębnego albo zgłoszenia go w formie odrębnego dokumentu.

§ 9

1. Głosowanie obiegowe może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu.

2. Uchwała w formie obiegowej zapada, gdy wszyscy Członkowie Zarządu złożą swój podpis pod treścią uchwały spisanej na jednym egzemplarzu bądź na dwóch albo większej liczbie egzemplarzy.

§ 10

O ile przepisy prawa albo Statut nie stanowią inaczej, Zarząd lub upoważniony pracownik Spółki może odmówić osobom trzecim udostępnienia treści protokołu posiedzenia, protokołu uchwały Zarządu i notatki.

VII. ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW

§ 11

Zarząd gromadzi i archiwizuje dokumenty związane ze swoją działalnością oraz dokumenty wpływające od Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej co najmniej przez okres pięciu lat.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Podejmowanie przez Członka Zarządu w czasie trwania swojej kadencji dodatkowej działalności zarobkowej lub innej działalności kolidującej z obowiązkami wynikającymi z faktu bycia Członkiem Zarządu oraz sprawowanie funkcji w organach nadzorczych i zarządzających innych podmiotów (wyłączając sprawowanie powyższych funkcji w jednostkach Grupy Kapitałowej) wymaga uprzedniego zezwolenia Spółki.

§ 13

Koszty działalności Zarządu ponosi Spółka.

§ 14

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, Statut, uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

§ 15

1. Regulamin został przyjęty przez Zarząd na podstawie § 33 ust. 2 Statutu oraz art. 371 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.