Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2007 roku

10.04.2008
A A A
W związku z przyjęciem przez Spółkę Dobrych praktyk w spółkach publicznych uchwalonych na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

1. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2007.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem, prowadzonych na kwartalnych posiedzeniach odbywanych z udziałem Zarządu i na bieżąco. Rada bierze także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze i rok obrotowy 2007 dokonaną przez Komisję d/s Audytu, która swoje posiedzenia odbywała z udziałem audytora Spółki.

W 2007 r. Agora wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe i rynkowe. Przychody Spółki wyniosły w zeszłym roku 1,3 mld zł i wzrosły o 12%. W tym samym okresie Agora prowadziła rozważną politykę kosztową. Rada Nadzorcza pragnie podkreślić, że wzrost kosztów operacyjnych o 5% odzwierciedla inicjatywy rozwojowe Spółki, tj. działalność internetową, której zasięg i przychody rosły szybciej niż konkurencji, czy strategie marketingowe pozwalające na odbudowanie strumienia wpływów ze sprzedaży egzemplarzy Gazety. W rezultacie wynik operacyjny Agory zwiększył się trzykrotnie, a wynik netto Spółki przekroczył 100 mln zł. Rada Nadzorcza pragnie wyrazić uznanie dla aktywności i talentu całego zespołu Agory, który w ciągu jednego roku potrafił skutecznie odbudować rentowność Grupy i - co więcej - prowadzić w tym samym czasie działania rozwojowe zwiększające skalę jej działalności.

W ciągu ostatnich kilku lat Spółka była pod olbrzymią presją konkurencyjną w segmencie dzienników płatnych. Zastosowana przez Agorę strategia rynkowa, polegająca na obniżeniu ceny okładkowej Gazety oraz wprowadzeniu efektywnych działań marketingowych zwiększających przychody ze sprzedaży egzemplarzy, przyniosła wymierne rezultaty operacyjne i rynkowe. Dziś Gazeta jest największym i najbardziej poczytnym tytułem opiniotwórczym w Polsce. Czyta ją 6 mln czytelników, tj. o 3,7 mln więcej niż springerowski Dziennik. Sprzedaż Gazety w 2007 r. wyniosła 448 tys. egzemplarzy i wzrosła o 3% w stosunku do 2006 r. , podczas gdy sprzedaż jej konkurentów kurczyła się (sprzedaż Rzeczpospolitej w tym samym okresie zmniejszyła się o 5%, natomiast sprzedaż Dziennika, który wystartował w kwietniu 2006 r. spadła w okresie maj-grudzień 2007 r. o 17%). Doskonała oferta czytelnicza oraz reklamowa ugruntowały silną pozycję Gazety na rynku reklamy dzienników. To ogromny sukces kierownictwa i zespołu Agory. Świadczy o ich unikalnych kompetencjach i doświadczeniu oraz skuteczności rynkowej w tym coraz bardziej konkurencyjnym segmencie.

Zeszły rok był bardzo udany dla wszystkich przedsięwzięć medialnych Agory. AMS skorzystał z dobrej koniunktury reklamowej zwiększając przychody o 13% i kontynuował rozwój sieci ekskluzywnych nośników. Wysokie rankingi czytelnictwa i rozwój oferty przyczyniły się do ponad 50% wzrostu przychodów bezpłatnego Metra. Na uwagę zasługuje również wysoka rentowność operacyjna czasopism, utrzymanie skali sprzedaży wydawnictw książkowych i kolekcjonerskich oraz osiągnięcie planowanego break-even na poziomie EBITDA w segmencie radiostacji.

Rada Nadzorcza pragnie podkreślić dynamikę rozwoju oferty internetowej Agory. W zeszłym roku Spółka uruchomiła 18 nowych serwisów online i unowocześniała 26 istniejących. Tym samym jej zasięg online wzrósł o 6 pkt. proc. do 44% (listopad 2007 r.), a wpływy z reklam podwoiły się w stosunku do 2006 r. To bardzo dobrze rokujące wyniki, które świadczą o dużym potencjale rozwojowym tego obszaru działalności.

Spółka działa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym; zmiany te wiążą się z ryzykami, które Rada Nadzorcza uważa za istotne dla działalności Spółki. Po pierwsze, zmienia się rynek mediów, zarówno po stronie odbiorców, jak i reklamodawców. Zarząd realizuje strategię rozwoju mającą na celu dostosowanie portfela aktywów medialnych do powyższych zmian - poprzez akwizycje i nowe projekty. Te zmiany w portfelu niosą za sobą ryzyka związane z nowymi obszarami działalności. Po drugie, obecna sytuacja na rynkach finansowych - wyższa inflacja, zmniejszona dostępność i zwiększony koszt finansowania - tworzy ryzyka operacyjne dla wszystkich uczestników rynku, w tym dla Agory. Po trzecie, zmienia się otoczenie regulacyjne - z jednej strony, przepisy są dostosowywane do zmian rynkowych, z drugiej, zmieniają się przepisy administracyjne. Pierwszy rodzaj zmian może być dla Agory korzystny lub niekorzystny; ale każda zmiana wymaga szybkiego dostosowania. Z kolei zmiany administracyjne, jak np. te ograniczające lokalizacje nośników, tworzą dla Agory dodatkowe wyzwania w prowadzeniu bieżącej działalności, w reklamie zewnętrznej.

Rada Nadzorcza Agory wspólnie z zarządem na bieżąco analizuje otoczenie rynkowe i czynniki ryzyka. W opinii Rady, zarząd spółki jest świadom powyższych ryzyk i zarządza nimi z należytą starannością. Nowe projekty są starannie analizowane i wyceniane; spółka utrzymuje wysoką płynność i niskie zadłużenie, które pozwoli jej nie tylko ograniczyć ryzyko finansowe, ale również wykorzystać obecne sprzyjające akwizycjom warunki; w przypadku zmian przepisów, spółka odpowiednio przystosowuje do nich swoją działalność.

W zeszłym roku Spółka zakończyła trwający kilkanaście miesięcy proces sukcesji na stanowisku prezesa zarządu. Rada Nadzorcza pragnie raz jeszcze wyrazić swoje podziękowanie byłej prezes zarządu, Wandzie Rapaczyńskiej, osobie o ogromnej charyzmie i reputacji, której wieloletnie przewodnictwo Spółce przyczyniło się do zbudowania jej siły rynkowej i niezależności finansowej. Dziś Agora to duża grupa medialna, która ma przed sobą czas aktywnego rozwoju w nowym kontekście medialnej rzeczywistości. Grupa medialna, która wielokrotnie udowodniła, jak ważne w zmaganiach konkurencyjnych są marka, reputacja, doświadczenie rynkowe oraz umiejętność łączenia szerokiej oferty medialnej. Rada Nadzorcza popiera ogłoszoną przez Zarząd strategię rozwoju firmy. W obowiązku Rady Nadzorczej leży wspieranie Zarządu w jej realizacji, a także bieżące analizowanie jej przebiegu. Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że zasoby finansowe Spółki, zdrowe fundamenty biznesowe oraz potencjał rozwojowy jej przedsięwzięć i kompetencje zespołu połączone z doświadczeniem, wieloletnią praktyką oraz strategicznym talentem przywódczym nowego prezesa, Marka Sowy, pozwolą Spółce zrealizować ambitne cele rozwojowe.