Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zwięzłej oceny sytuacji spółki w 2005 roku

26.05.2006
A A A
W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" uchwalonych na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

1. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2005.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem, prowadzonych na kwartalnych posiedzeniach odbywanych z udziałem Zarządu i na bieżąco. Rada bierze także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze i rok obrotowy 2005 dokonaną przez Komisję d/s Audytu, która swoje posiedzenia odbywała z udziałem audytora Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2005 jako dobrą. W porównaniu do roku 2004 wyniki finansowe Spółki uległy istotnej poprawie dzięki lepszej koniunkturze na rynku reklam, doskonałym wynikom przedsięwzięć Agory, a także dzięki wdrożeniu nowych, uwieńczonych sukcesem projektów (np. kolekcje książek, "Avanti") i dobrze przeprowadzonej restrukturyzacji.

Ponadto Rada Nadzorcza wskazuje, że płynność finansowa Spółki jest bardzo dobra, a Spółka prowadzi przejrzystą politykę w zakresie sprawozdawczości finansowej. Rentowność EBITDA jest wyraźnym dowodem zdrowej sytuacji finansowej Spółki oraz dowodem umocnienia jej pozycji na rynku.

W roku 2005 Spółka we właściwy sposób wykorzystała wzrost na rynku reklamowym dla umocnienia swojej pozycji. Nowe strategie promocji nakładu "Gazety" zaowocowały wzrostem sprzedaży egzemplarzowej, podczas kiedy nakłady prawie wszystkich polskich gazet skurczyły się. Agora jest liderem w segmencie magazynów shoppingowych dzięki skutecznych pomysłów na nowe tytuły magazynowe. W przedsięwzięciu reklamy zewnętrznej na uznanie zasługuje skuteczna restrukturyzacja firmy i jej rozwój w nowych segmentach tego rynku. Rada Nadzorcza z aprobatą obserwuje działanie Spółki podjęte w celu optymalizacji efektywności jej działalności w sektorze radiowym. Na uznanie zasługuje fakt że bezpłatne "Metro", już w kilka miesięcy po przekształceniu w tytuł ogólnopolski, stało się najbardziej poczytną gazetą wielkomiejską i czwartą w Polsce. Niewątpliwym sukcesem jest to, iż kolekcje książek w rok od startu osiągnęły istotna skalę rentowności i są w tej chwili drugim co do wielkości przedsięwzięciem Agory. Obok tych niewątpliwych sukcesów Spółka odnotowała ostatnio także niepowodzenie. Mimo solidnych przygotowań i optymistycznych badań rynkowych przeprowadzonych przed ukazaniem się nowego tytułu, nie powiodła się próba wejścia na rynek "Nowego Dnia". Rada Nadzorcza z aprobatą przyjęła zdecydowane działanie Zarządu Spółki i decyzję o zaprzestaniu wydawania "Nowego Dnia".

Rada Nadzorcza wyraża również przekonanie iż prowadzone w 2005 roku prace nad strategią Spółki umożliwią wykorzystanie ich efektów w latach najbliższych, w których oczekuje się dobrej koniunktury na rynkach medialnych.

W roku 2005 Rada Nadzorcza powołała spośród swoich członków Komisję ds. Osobowych i Wynagrodzeń. Komisja wraz z Radą Nadzorczą Spółki i jej Zarządem kontynuowała prace nad długoterminowym projektem sukcesji. Zdaniem Rady, projekt ten zapewni ciągłość efektywnego zarządzania Spółką w przypadku zmian w zarządzie wynikających z osiągnięcia wieku emerytalnego przez jej Prezesa Zarządu.

W dniu przyjmowania tej uchwały Spółka stoi przed nowymi wyzwaniami konkurencyjnymi. Spółka musi się zmierzyć z nową sytuacją konkurencyjną na rynku gazet po rozpoczęciu wydawania nowego tytułu przez zachodni koncern medialny. Zarząd Agory nie lekceważy konkurencji, szczególnie ze strony wielkiego wydawcy. Miarą tego jest staranność, z jaką Spółka przygotowuje się na takie sytuacje, czego dowodzą trafne i zdecydowane działania Spółki w odpowiedzi na nowe okoliczności. W przeszłości Spółka wielokrotnie była zmuszona zmierzyć się z konkurencją i innymi zagrożeniami i gotowa jest ponownie stawić im czoła.

"Gazeta Wyborcza" jest liderem na rynku gazet opiniotwórczych. Na korzyść Spółki przemawia silna i rozpoznawalna marka, jakość, długa tradycja oraz lojalność czytelników. Chociaż nie można przewidzieć w pełni konsekwencji wejścia na rynek polskich dzienników nowego dziennika, Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że "Gazeta Wyborcza" i inne podmioty wchodzące w skład Grupy Agora zachowają silną pozycję na rynku krajowym.

W perspektywie długoterminowej Spółka planuje nadal się rozwijać i kontynuować wzrost poprzez akwizycje i projekty organiczne. W marcu Spółka uruchomiła nowy serwis internetowy poświęcony ogłoszeniom o pracę, co może posłużyć jako przykład inwestycji ukierunkowanej ku wprowadzeniu Spółki w erę cyfrową. Spółka ma jeszcze wiele ciekawych pomysłów, a przede wszystkim także środki na kontynuacje inwestycji zarówno w kraju jak i za granicą.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zobacz także