Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zwięzłej oceny sytuacji spółki w 2004 roku

18.05.2005
A A A
W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" uchwalonych na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

1. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2004. Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem, prowadzonych na kwartalnych posiedzeniach odbywanych z udziałem Zarządu i na bieżąco. Rada bierze także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze i rok obrotowy 2004 dokonaną przez Komisję d/s Audytu, która swoje posiedzenia odbywała z udziałem audytora Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2004 jako bardzo dobrą. W porównaniu do roku 2003 wyniki finansowe Spółki uległy znacznej poprawie dzięki wzrostowi na rynku reklam, a przede wszystkim dzięki wdrożeniu nowych, uwieńczonych sukcesem projektów i dobrze przeprowadzonej restrukturyzacji. W szczególności Rada Nadzorcza wskazuje, że płynność finansowa Spółki jest bardzo dobra, a Spółka prowadzi przejrzystą politykę w zakresie sprawozdawczości finansowej. Rentowność EBITDA jest wyraźnym dowodem zdrowej sytuacji finansowej Spółki oraz dowodem umocnienia jej pozycji na rynku.

W roku 2004 Spółka we właściwy sposób wykorzystała wzrost na rynku reklamowym dla umocnienia swojej pozycji. Pozycja Gazety Wyborczej, zarówno w odniesieniu do wielkości sprzedanego nakładu, jak i udziału w rynku reklamowym jest nadal bardzo mocna, pomimo zwiększonej presji konkurencyjnej. Na rynku magazynów kolorowych, pomimo spadków sprzedaży egzemplarzowej jaki dotknął cały ten rynek, Spółka umocniła swoją pozycję. W przedsięwzięciu reklamy zewnętrznej na uznanie zasługuje dynamiczny wzrost przychodów oraz solidny wzrost wskaźnika EBITDA. Rada Nadzorcza z aprobatą obserwuje działanie Spółki podjęte w celu optymalizacji efektywności jej działalności w sektorze radiowym. Na uznanie zasługuje również wdrożenie nowych projektów - Avanti, wydawnictw książkowych, poszerzenie skali działalności bezpłatnej gazety Metro - dzięki którym Spółka poszerza skalę swojej działalności i zwiększa wpływy.

Rada Nadzorcza wyraża również przekonanie, iż podjęte w 2004 roku prace nad strategią spółki, również z udziałem konsultantów zewnętrznych, umożliwią wykorzystanie ich efektów w latach najbliższych, w których oczekuje się dobrej koniunktury na rynkach medialnych.

Rada Nadzorcza Spółki wraz z jej Zarządem wszczęła prace nad długoterminowym projektem sukcesji. Zdaniem Rady, projekt ten zapewni ciągłość efektywnego zarządzania Spółką w przypadku zmian w zarządzie wynikających z osiągnięcia wieku emerytalnego przez jej Prezesa. W tym celu Rada Nadzorcza powołała spośród swoich członków Komisję ds. Sukcesji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.