Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2011 roku

10.05.2012
A A A
W związku z przyjęciem przez Agorę S.A. ("Spółka") Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwalonych na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

1. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2011.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie przeglądu spraw Grupy Agora ("Grupa") i dyskusji z Zarządem Spółki, prowadzonych na posiedzeniach odbywanych z udziałem Zarządu i na bieżąco. Rada bierze także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze i rok obrotowy 2011 dokonaną przez Komitet Audytu, który odbywał posiedzenia z udziałem audytora Spółki. Ocena sytuacji rynkowej oparta jest o powszechnie dostępne informacje o działaniach innych podmiotów, w związku z czym Rada Nadzorcza zwraca uwagę na jedynie szacunkowy charakter danych i formułowanych na ich podstawie wniosków.

Rok 2011 nie przyniósł istotnych zmian na rynku reklamy, który jest od kilku lat pogrążony w stagnacji. Jednocześnie, rynek musiał zmierzyć się z dalszymi strukturalnymi zmianami w mediach oraz postępującą fragmentacją ofert medialnych co sprzyjało intensywnej walce o budżety reklamowe oraz narastającej presji rabatowej.

Niemniej jednak, nawet w tak trudnej sytuacji Grupie udało się wygenerować wyższe o 10,6% przychody m.in. dzięki konsolidacji w wynikach Grupy segmentu Kino wchodzącego w skład Grupy od września 2010 r. oraz systematycznemu rozwojowi istniejących przedsięwzięć. Dodatkowo, dzięki akwizycji sieci kin Helios, trzeciego co do wielkości w Polsce operatora kinowego, Grupa Agora zwiększyła swoją obecność na rynku rozrywki i przyspieszyła proces dywersyfikacji źródeł przychodów zmniejszając swoją zależność od przychodów reklamowych. W 2011 r. przychody segmentu Kino stanowiły już 16,5% wszystkich przychodów ze sprzedaży Grupy Agora.

Przychody Grupy Agora wzrosły w porównaniu z 2010 r. i wyniosły 1,2 mld zł. Wynik ten cieszy szczególnie w sytuacji gdy trudna sytuacja na rynku reklamy, a szczególnie w segmencie prasy, sprawiła, że przychody reklamowe Grupy, stanowiące 57,2% jej całkowitych przychodów, zmniejszyły się o 1,4% w tym okresie. Dodatkowo, ogólnoświatowy trend spadku sprzedaży prasy drukowanej nie ominął Grupy, co miało odzwierciedlenie w niższych o 7,7% przychodach ze sprzedaży wydawnictw.

Grupie udało się wygenerować solidne przepływy gotówkowe, a środki pieniężne w jej posiadaniu na koniec 2011 r. wyniosły 323,4 mln zł (w tym gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 125,5 mln zł oraz 197,9 mln zł zainwestowane w bezpieczne krótkoterminowe papiery wartościowe). Zadłużenie kredytowe Grupy na koniec 2011 r. wyniosło 213,0 mln zł (w tym zadłużenie kredytowe grupy Helios 87,2 mln zł). Ze względu na konsolidację w wynikach Grupy segmentu Kino oraz dokonane w czwartym kwartale 2011 r. odpisy aktualizujące wartość wybranych tytułów prasowych Czasopism oraz wartości rzeczowych aktywów trwałych w jednym z kin należących do sieci kin Helios, koszty operacyjne Grupy w 2011 r. wzrosły o 14,6% do kwoty 1,2 mld zł.

Rok 2011 był trudnym okresem zarówno dla całego rynku prasowego, jak i działalności wydawniczej Agory. Pomimo tego, Gazeta Wyborcza pozostała najpopularniejszym dziennikiem opiniotwórczym w Polsce z największym udziałem w wydatkach reklamowych w dziennikach. Ponadto, korzystając z wiedzy i doświadczenia zespołów redakcyjnych w ramach segmentu uruchomiono nowe projekty wydawnicze, które spotkały się z uznaniem zarówno czytelników jak i reklamodawców m.in. Książki. Magazyn do czytania. W tym samym czasie, Spółka prowadziła intensywne prace nad cyfryzacją wydawnictw prasowych i ich dodatków. Gazeta Wyborcza była pierwszym polskim dziennikiem dostępnym na Kindle'u. Metro - jedyna bezpłatna ogólnopolska gazeta - poprawiło wyniki operacyjne i zwiększyło udział w wydatkach na reklamę w dziennikach. Dzięki rozwojowi oferty reklamowej pion prasy bezpłatnej zakończył rok 2011 r. z pozytywnym wynikiem na poziomie EBITDA operacyjna 4,7 mln zł [1].

Ze względu na globalny trend spadku sprzedaży prasy, ograniczenie budżetów reklamowych w tym medium oraz dokonane w czwartym kwartale 2011 r. odpisy aktualizujące wartość wybranych tytułów prasowych, segment Czasopisma odnotował pogorszenie wyniku operacyjnego w 2011 r. na poziomie EBITDA operacyjna do kwoty 2,4 mln zł [1]. Jakościowe treści oferowane w czasopismach Grupy sprawiły, że jej główne tytuły utrzymały pozycje czytelnicze w swoich kategoriach.

Pomimo spadku przychodów w 2011 r. działalność wydawnicza Grupy realizowana w ramach Projektów Specjalnych uzyskała lepszy wynik na poziomie EBIT niż w 2010 r. [1]. Należy pamiętać, że sukces tego przedsięwzięcia zależy od doboru rodzaju i liczby projektów w danym okresie oraz ich popularności wśród odbiorców.

Rok 2011 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania segmentu Kino w ramach Grupy Agora. Dzięki wyższej o 8,7% frekwencji w kinach sieci Helios, segment zwiększył przychody i poprawił wynik operacyjny EBIT, który wyniósł 15,4 mln zł.

Rok 2011 był wyjątkowym rokiem dla AMS S.A. Pomimo ograniczenia wydatków na rynku reklamy zewnętrznej AMS zwiększył swoje przychody z reklamy o 6,1% do kwoty 171,5 mln zł. Jednocześnie, AMS umocnił swój udział w wydatkach na reklamę zewnętrzną do 30%. Dodatkowo, dzięki kontroli kosztów segment poprawił wynik operacyjny zarówno na poziomie EBIT jak i EBITDA operacyjna, które wyniosły odpowiednio 15,0 mln zł i 34,1 mln zł.

Radiostacje wchodzące w skład Grupy Agora utrzymały swoją pozycję rynkową w 2011 r. Radiowa oferta reklamowa cieszyła się popularnością dzięki czemu przychody segmentu wzrosły o 11,0% do kwoty 86,1 mln zł. W wyniku wyższych nakładów na poprawę jakości programowej radiostacje muzyczne zwiększyły swój udział w czasie słuchania w miastach nadawania. Segment rozwijał swoją obecność w internecie poprzez internetową platformę radiową Tuba w celu zwiększenia zasięgu marek radiowych i tworzenia nowych potencjalnych źródeł przychodów.

Miniony rok przyniósł poprawę wyników działalności internetowej Grupy. Serwisy tworzące grupę Gazeta.pl zajmowały trzecią pozycję wśród portali w Polsce. Przychody segmentu wzrosły o 12,0% do kwoty 114,0 mln zł. Pozwoliło to na uzyskanie pozytywnego wyniku EBIT na poziomie 6,3 mln zł a EBITDA operacyjna segmentu wzrosła do 12,8 mln zł [1]. Działalność internetowa Grupy Agora rozwija się zarówno poprzez wzrost organiczny jak i akwizycje. W 2011 r., Agora nabyła większościowe udziały w spółce Sport4People Sp. z o.o, która jest właścicielem portalu społecznościowego poświęconego piłce nożnej - Futbolowo.pl oraz mniejszościowy udział w spółce GoldenLine Sp. z o.o., która jest właścicielem portalu społecznościowego poświęconego rozwojowi kariery zawodowej - GoldenLine.pl.

Biorąc pod uwagę wyzwania rynkowe z jakimi Grupa zmierzyła się w 2011 r., a w szczególności stagnację na rynku reklamy oraz spadek sprzedaży egzemplarzowej prasy drukowanej, Rada Nadzorcza uważa, że Grupa Agory dołożyła wszelkich starań by wyjść z trudnej sytuacji obronną ręką.

2. Ocena kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Grupie Agora

Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem Spółki na bieżąco analizuje otoczenie rynkowe i czynniki ryzyka, na które narażona jest Grupa Agory.

Nowe projekty są analizowane i wyceniane. Grupa utrzymuje płynność i niskie zadłużenie, które pozwalają jej ograniczyć ryzyko finansowe.

W przypadku zmian przepisów, Grupa odpowiednio dostosowuje do nich swoją działalność.

Obecnie w Grupie funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem.

Główne elementy systemu kontroli wewnętrznej są składnikami procesów biznesowych Grupy i obejmują m.in.:

- procedury oraz regulaminy dotyczące m.in.: delegowania uprawnień i autoryzacji decyzji, oceny projektów biznesowych, rejestrowania i przetwarzania transakcji gospodarczych,

- procesy raportowania i kontroli transakcji oraz wyników poszczególnych obszarów działalności,

- kontrole w systemach informatycznych wspierające realizowanie procesów biznesowych oraz monitorujące działanie samych systemów.

Kadra zarządzająca realizuje poszczególne zadania wynikające z systemu kontroli wewnętrznej oraz stałego nadzoru nad jego efektywnością w ramach zarządzania poszczególnymi segmentami Grupy.

Ponadto, w Spółce funkcjonuje dział Audytu Wewnętrznego, którego zadaniem jest między innymi identyfikacja ryzyk z zakresu kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa oraz rekomendowanie Zarządowi działań zmierzających do ich ograniczenia. Dział ten wspomaga również kontrolę efektywności systemu poprzez systematyczne badania wybranych obszarów działalności, w celu eliminacji ewentualnych ryzyk.

Na system zarządzania ryzykiem składa się system kontroli wewnętrznej oraz stały i wielostopniowy nadzór Zarządu i kadry kierowniczej nad poszczególnymi segmentami biznesowymi. Ponadto, na bieżąco dokonywana jest ocena czynników ryzyka dla realizacji poszczególnych celów biznesowych wynikających z przyjętej przez Zarząd strategii. W odpowiedzi na identyfikowane ryzyka, Zarząd oraz kadra kierownicza dokonują na bieżąco zmian w obowiązujących procedurach.

Na podstawie informacji przekazanych Radzie Nadzorczej oraz dyskusji z Zarządem i przedstawicielami działu Audytu Wewnętrznego Rada Nadzorcza uważa, że funkcjonujący system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem sprawdził się w dotychczasowej działalności Spółki i Grupy.

[1] EBIT, EBITDA oraz EBITDA operacyjna dla Prasy Codziennej, Internetu i Czasopism wyliczane są po kosztach bezpośrednio przypisanych do danego segmentu operacyjnego Grupy, bez alokacji kosztów ogólnofirmowych Spółki (np. kosztów zarządu, większości kosztów pionów wspomagających Spółki), które są zawarte w pozycjach uzgadniających. EBITDA operacyjna = EBITDA + niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych rozliczanymi w instrumentach finansowych.