Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2010 roku

12.05.2011
A A A
W związku z przyjęciem przez Agorę S.A. ("Spółka") Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwalonych na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

1. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2010.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie przeglądu spraw Grupy Agora ("Grupa") i dyskusji z Zarządem Spółki, prowadzonych na posiedzeniach odbywanych z udziałem Zarządu i na bieżąco. Rada bierze także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze i rok obrotowy 2010 dokonaną przez Komitet Audytu, który odbywał posiedzenia z udziałem audytora Spółki. Ocena sytuacji rynkowej oparta jest o powszechnie dostępne informacje o działaniach innych podmiotów, w związku z czym Rada Nadzorcza zwraca uwagę na jedynie szacunkowy charakter danych i formułowanych na ich podstawie wniosków.

Rok 2010 przyniósł nieznaczną poprawę na rynku reklamy, której towarzyszyły strukturalne zmiany w mediach oraz postępująca fragmentacja ofert medialnych co sprzyjało intensywnej walce o budżety reklamowe oraz narastającej presji rabatowej.

W tym trudnym okresie wyniki operacyjne Grupy uległy poprawie. Zysk netto wzrósł o 87,7% do kwoty 71,9 mln zł, a marża EBITDA operacyjna do 15,9%. Udało się to osiągnąć dzięki kontynuacji polityki kontroli kosztów oraz systematycznemu rozwojowi istniejących przedsięwzięć. Ponadto, poprzez akwizycję sieci kin Helios, trzeciego co do wielkości w Polsce operatora kinowego Grupa Agora przyspieszyła proces dywersyfikacji źródeł przychodów zmniejszając swoją zależność od przychodów reklamowych.

Dzięki konsolidacji przychodów Helios S.A. w wynikach Grupy, jej przychody wzrosły w porównaniu z 2009 r. do kwoty 1,1 mld zł. Wynik ten cieszy szczególnie w sytuacji gdy trudna sytuacja na rynku reklamy, a szczególnie w segmencie prasy, sprawiła, że przychody reklamowe Grupy, stanowiące 64,1% jej całkowitych przychodów, zmniejszyły się o 2,5% w tym okresie. Dodatkowo, ogólnoświatowy trend spadku sprzedaży prasy drukowanej nie ominął Grupy, co miało odzwierciedlenie w niższych o 15,4% przychodach ze sprzedaży wydawnictw.

Grupie udało się wygenerować wysokie przepływy gotówkowe, a środki pieniężne w jej posiadaniu na koniec 2010 r. wyniosły 337,2 mln zł (w tym gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 182,4 mln zł oraz 154,8 mln zł zainwestowane w bezpieczne krótkoterminowe papiery wartościowe). Zadłużenie kredytowe Grupy na koniec 2010 r. wyniosło 255,2 mln zł (w tym zadłużenie kredytowe grupy Helios 98,4 mln zł). Po intensywnym przeglądzie procesów biznesowych przeprowadzonym w 2009 r., Grupa kontynuowała politykę ścisłej kontroli kosztów w 2010 r. co pozwoliło na ograniczenie kosztów operacyjnych w całej Grupie o 2,4%. Przyczyniło się do tego głównie ograniczenie wydatków na reprezentację i reklamę o 12,8% oraz kosztów zużycia materiałów i wartości sprzedanych towarów i materiałów o 8,8%.

Rok 2010 był trudnym okresem zarówno dla całego rynku prasowego, jak i działalności wydawniczej Agory. Pomimo tego, Gazeta Wyborcza pozostała najpopularniejszym dziennikiem opiniotwórczym w Polsce i utrzymała swoją pozycję w wydatkach reklamowych w dziennikach. Metro - jedyny bezpłatna ogólnopolska gazeta - poprawiło swoje wyniki operacyjne i utrzymało zarówno swój udział w wydatkach na reklamę w dziennikach oraz tytuł trzeciego najpoczytniejszego dziennika w Polsce według średniego dziennego czytelnictwa. Dzięki rozwojowi oferty reklamowej pion prasy bezpłatnej zakończył rok 2010 r. z pozytywnym wynikiem na poziomie EBITDA operacyjna 4,0 mln zł [1].

Czasopisma utrzymały swoją pozycję rynkową chociaż nie ominął ich globalny trend spadku sprzedaży prasy oraz ograniczenie budżetów reklamowych. Jakościowe treści oferowane w publikacjach Grupy sprawiły, że jej główne tytuły utrzymały pozycje czytelnicze w swoich kategoriach. Pomimo spadku przychodów segment poprawił marżę EBITDA operacyjna do poziomu 20,0%, głównie dzięki ścisłej kontroli kosztów [1].

Pomimo gorszych wyników w 2010 r. działalność wydawnicza Grupy realizowana w ramach Projektów Specjalnych uzyskała pozytywny wynik na poziomie EBIT [1]. Należy pamiętać, że sukces tego przedsięwzięcia zależy od doboru rodzaju i liczby projektów w danym okresie oraz ich popularności wśród odbiorców.

Radiostacje wchodzące w skład Grupy Agora nieznacznie umocniły swoją pozycję rynkową w 2010 r. Radiowa oferta reklamowa cieszyła się popularnością dzięki czemu przychody segmentu wzrosły o 3,3% do kwoty 77,6 mln zł i poprawiły się wyniki operacyjne segmentu. Dzięki rosnącym przychodom i utrzymanym kosztom operacyjnym segment poprawił wynik operacyjny EBIT o 208,3% do kwoty 3,7 mln zł. Segment rozwijał swoją obecność w internecie poprzez internetową platformę radiową Tuba w celu zwiększenia zasięgu marek radiowych i tworzenia nowych potencjalnych źródeł przychodów.

Rok 2010 przyniósł konsolidację na rynku reklamy zewnętrznej, stawiając przed AMS S.A. potencjalnie nowe wyzwania w przyszłości. Pomimo spadku przychodów o 2,3% grupa AMS, dzięki ograniczeniu kosztów operacyjnych o 10,9%, poprawiła wyniki operacyjne. Segment zakończył rok z pozytywnym wynikiem EBIT na poziomie 5,2 mln zł a EBITDA operacyjna segmentu wzrosła o 100,7% do kwoty 27,3 mln zł.

Miniony rok przyniósł zdecydowaną poprawę wyników działalności internetowej Grupy. Serwisy tworzące grupę Gazeta.pl uplasowały się na trzeciej pozycji wśród portali w Polsce. Przychody segmentu wzrosły o 19,9% do kwoty 101,8 mln zł. Pozwoliło to na uzyskanie pozytywnego wyniku EBIT na poziomie 4,7 mln zł a EBITDA operacyjna segmentu wzrosła do 11,9 mln zł [1]. Poszukując nowych źródeł przychodów segment zbudował we współpracy z partnerami efektywną ofertę internetowych sieci reklamowych. Działalność internetowa zyskuje stopniowo coraz większe znaczenie w skali Grupy, a jej rozwój, szczególnie poprzez dostarczanie jakościowych treści, wspierają inne segmenty Grupy.

Biorąc pod uwagę wyzwania rynkowe z jakimi Grupa zmierzyła się w 2010 r., Rada Nadzorcza uważa, że Grupa Agory wyszła obronną ręką z tego trudnego okresu, o czym świadczy chociażby poprawa wyników operacyjnych. Niemniej jednak przed Grupą stoją kolejne wyzwania spowodowane dalszym ograniczaniem wydatków reklamowych w prasie na rzecz innych mediów, spadkiem sprzedaży egzemplarzowej gazet i czasopism co sprawia, że Grupa musi nieustannie poszukiwać nowych źródeł przychodów.

2. Ocena kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Grupie Agora

Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem Spółki na bieżąco analizuje otoczenie rynkowe i czynniki ryzyka, na które narażona jest Grupa Agory.

Nowe projekty są analizowane i wyceniane. Grupa utrzymuje wysoką płynność i niskie zadłużenie, które pozwalają jej ograniczyć ryzyko finansowe.

W przypadku zmian przepisów, Grupa odpowiednio dostosowuje do nich swoją działalność.

Obecnie w Grupie funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem.

Główne elementy systemu kontroli wewnętrznej są składnikami procesów biznesowych Grupy i obejmują m.in.:

- procedury oraz regulaminy dotyczące m.in.: delegowania uprawnień i autoryzacji decyzji, oceny projektów biznesowych, rejestrowania i przetwarzania transakcji gospodarczych,

- procesy raportowania i kontroli transakcji oraz wyników poszczególnych obszarów działalności,

- kontrole w systemach informatycznych wspierające realizowanie procesów biznesowych oraz monitorujące działanie samych systemów.

Kadra zarządzająca realizuje poszczególne zadania wynikające z systemu kontroli wewnętrznej oraz stałego nadzoru nad jego efektywnością w ramach zarządzania poszczególnymi segmentami Grupy.

Ponadto, w Spółce funkcjonuje dział Audytu Wewnętrznego, którego zadaniem jest między innymi identyfikacja ryzyk z zakresu kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa oraz rekomendowanie Zarządowi działań zmierzających do ich ograniczenia. Dział ten wspomaga również kontrolę efektywności systemu poprzez systematyczne badania wybranych obszarów działalności, w celu eliminacji ewentualnych ryzyk.

Na system zarządzania ryzykiem składa się system kontroli wewnętrznej oraz stały i wielostopniowy nadzór Zarządu i kadry kierowniczej nad poszczególnymi segmentami biznesowymi. Ponadto, na bieżąco dokonywana jest ocena czynników ryzyka dla realizacji poszczególnych celów biznesowych wynikających z przyjętej przez Zarząd strategii. W odpowiedzi na identyfikowane ryzyka, Zarząd oraz kadra kierownicza dokonują na bieżąco zmian w obowiązujących procedurach.

Na podstawie informacji przekazanych Radzie Nadzorczej oraz dyskusji z Zarządem i przedstawicielami działu Audytu Wewnętrznego Rada Nadzorcza uważa, że funkcjonujący system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem sprawdził się w dotychczasowej działalności Spółki i Grupy.[1] EBIT, EBITDA oraz EBITDA operacyjna dla Prasy Codziennej, Internetu i Czasopism wyliczane są po kosztach bezpośrednio przypisanych do danego segmentu operacyjnego Grupy, bez alokacji kosztów ogólnofirmowych Spółki (np. kosztów zarządu, większości kosztów pionów wspomagających Spółki), które są zawarte w pozycjach uzgadniających. EBITDA operacyjna = EBITDA + niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych rozliczanymi w instrumentach finansowych.