REGULAMIN KOMISJI DS. OSOBOWYCH I WYNAGRODZEŃ

A A A
-
Rady Nadzorczej Agory Spółki Akcyjnej ("Spółka")

uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 18 lutego 2010 roku

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń ("Komisja") jest stałą komisją Rady Nadzorczej, powołaną zgodnie ze statutem Spółki, pełniącą funkcje doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki.

1.2 Niniejszy Regulamin określa kompetencje i tryb działania Komisji

2. Skład Komisji

2.1 Komisja składa się z liczby członków określonej uchwałą Rady Nadzorczej.

2.2 Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, który jest powoływany przez Radę Nadzorczą.

2.3 Komisja sprawuje swoje funkcje kolegialnie.

3. Kompetencje Komisji

3.1 Do kompetencji Komisji należą w szczególności:

3.1.1 doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie kryteriów wyboru i procedur powoływania członków Zarządu w przypadkach przewidzianych w statucie Spółki;

3.1.2 doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie procedur umożliwiających zapewnienie właściwej sukcesji członków Zarządu w przypadkach przewidzianych w statucie Spółki;

3.1.3 doradzanie Radzie Nadzorczej na temat potencjalnych kandydatów na członków Zarządu w przypadkach przewidzianych w statucie Spółki;

3.1.4 okresowa ocena zasad wynagradzania członków Zarządu i przekazywanie Radzie Nadzorczej odpowiednich rekomendacji w tym zakresie;

3.1.5 sporządzanie rekomendacji co do wysokości wynagrodzeń oraz przyznawanie dodatkowych świadczeń dla poszczególnych członków Zarządu w celu ich rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.

3.2 Komisja przekazując Radzie Nadzorczej rekomendacje, o których mowa w pkt 3.1.4 oraz 3.1.5 niniejszego Regulaminu powinna określać wszystkie formy wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie stałe, system wynagradzania za wyniki oraz odprawy.

3.3 Komisja może wykonywać tylko takie uprawnienia jakie zostały jej wyraźnie przyznane przez Radę Nadzorczą w niniejszym Regulaminie bądź zostały odrębnie powierzone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej i w żadnym wypadku nie może wykonywać uprawnień szerszych, niż uprawnienia jakie posiada Rada Nadzorcza.

4. Tryb działania Komisji

4.1 Komisja odbywa posiedzenia, w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komisji.

4.2 Posiedzenia Komisji są zwoływane przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji, członka Rady Nadzorczej lub prezesa Zarządu Spółki. Posiedzenia Komisji mogą zostać zwołane także przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4.3 Porządek obrad posiedzenia Komisji ustala osoba zwołująca posiedzenie, przy czym może on zostać zmieniony w trakcie posiedzenia Komisji.

4.4 Przewodniczący Komisji na wniosek członka Komisji lub z własnej inicjatywy może zapraszać na posiedzenia osoby spoza grona Komisji w celu udzielenia szczegółowych wyjaśnień lub wydania opinii na tematy będące przedmiotem obrad. W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć każdy członek Rady Nadzorczej po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącego Komisji.

4.5 Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego Komisji.

4.6 Komisja podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu Komisji jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Komisji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Komisji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Komisji. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Komisji.

4.7 Komisja może ponadto podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w przypadku gdy wszyscy członkowie Komisji zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.

4.8 Uchwały Komisji są podejmowane zwykła większością głosów oddanych.

4.9 Na żądanie członka Rady Nadzorczej członkowie Komisji obecni na posiedzeniach Rady Nadzorczej udzielać będą szczegółowych informacji na temat prac Komisji.

4.10 Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewni Spółka.

5. Obowiązki Komisji

5.1 Komisja przedkłada Radzie Nadzorczej:

5.1.1 podjęte wnioski, stanowiska i rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem funkcji Komisji w terminie umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań;

5.1.2 coroczne sprawozdanie ze swojej działalności w danym roku obrotowym oraz ocenę sytuacji Spółki w obszarach będących w zakresie jej kompetencji

6. Postanowienia końcowe

6.1 Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

6.2 Regulamin wchodzi w życie 18 lutego 2010 roku."