REGULAMIN KOMITETU AUDYTU

A A A
-
Rady Nadzorczej Agory Spółki Akcyjnej ("Spółka")

uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 18 lutego 2010 roku, zmieniony 8 kwietnia 2010 roku

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki ("Komitet Audytu") jest stałym komitetem Rady Nadzorczej, pełniącym funkcje doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki.

1.2 Niniejszy Regulamin określa kompetencje i tryb działania Komitetu Audytu.

1.3 Komitet Audytu działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

2. Skład Komitetu Audytu

2.1 Komitet Audytu składa się z liczby członków określonej uchwałą Rady Nadzorczej.

2.2 Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu, który jest powoływany przez Radę Nadzorczą.

2.3 Komitet Audytu sprawuje swoje funkcje kolegialnie.

3. Kompetencje Komitetu Audytu

3.1.1 sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Agora oraz czynności rewizji finansowej, poprzez działania, które obejmują w szczególności:

(a) monitorowanie procesu przygotowania sprawozdań finansowych;

(b) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie zatwierdzenia zbadanych przez audytora zewnętrznego rocznych sprawozdań finansowych;

(c) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;

3.1.2 sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, poprzez działania, które obejmują w szczególności:

(a) przegląd, przynajmniej raz w roku procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami;

(b) ocenę przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz przedstawienie rekomendacji w tym zakresie.

3.1.3 sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania niezależności audytorów zewnętrznych, poprzez działania, które obejmują w szczególności:

(a) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego (audytora zewnętrznego) oraz zasad i warunków jego zatrudnienia;

(b) monitorowanie niezależności audytora w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań;

(c) omawianie z audytorem przebiegu procesu audytu.

3.2 Komitet Audytu w celu realizacji przyznanych kompetencji może:

3.2.1 żądać przedłożenia przez Spółkę określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnych do wykonywania czynności Komitetu Audytu;

3.2.2 badać dokumenty Spółki.

3.3 Komitet Audytu może wykonywać tylko takie uprawnienia jakie zostały mu wyraźnie przyznane przez Radę Nadzorczą w niniejszym Regulaminie bądź zostały odrębnie powierzone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej i w żadnym wypadku nie może wykonywać uprawnień szerszych niż, uprawnienia jakie posiada Rada Nadzorcza.

4. Tryb działania Komitetu Audytu

4.1 Komitet Audytu odbywa posiedzenia, w miarę potrzeb, co najmniej cztery razy w roku.

4.2 Posiedzenia Komitetu Audytu są zwoływane przez jego Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu Audytu, a także na wniosek Zarządu, wewnętrznego lub zewnętrznego audytora. Posiedzenia Komitetu Audytu mogą zostać zwołane także przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4.3 Porządek obrad posiedzenia Komitetu Audytu ustala osoba zwołująca posiedzenie, przy czym może on zostać zmieniony w trakcie posiedzenia Komitetu Audytu. Osoba taka może zwrócić się do Spółki o przygotowanie odpowiednich materiałów na posiedzenie.

4.4 Przewodniczący Komitetu Audytu na wniosek członka Komitetu Audytu lub z własnej inicjatywy może zapraszać na posiedzenia osoby spoza grona Komitetu Audytu w celu udzielenia szczegółowych wyjaśnień lub wydania opinii na tematy będące przedmiotem obrad. W posiedzeniach Komitetu Audytu może uczestniczyć każdy członek Rady Nadzorczej po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącego Komitetu Audytu.

4.5 Posiedzenia Komitetu Audytu są protokołowane. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego Komitetu Audytu.

4.6 Komitet Audytu podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu Komitetu Audytu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Komitetu Audytu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Komitetu Audytu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Komitetu Audytu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Komitetu Audytu.

4.7 Komitet Audytu może ponadto podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w przypadku gdy wszyscy członkowie Komitetu Audytu zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.

4.8 Uchwały Komitetu Audytu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych.

4.9 Na żądanie członka Rady Nadzorczej członkowie Komitetu Audytu obecni na posiedzeniach Rady Nadzorczej udzielać będą szczegółowych informacji na temat prac Komitetu Audytu.

4.10 Obsługę organizacyjno-techniczną Komitetu Audytu zapewnia Spółka.

5. Obowiązki Komitetu Audytu

Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej:

5.1 Podjęte wnioski, stanowiska i rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem funkcji Komitetu Audytu w terminie umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań;

5.2 Roczne i półroczne sprawozdania ze swojej działalności w danym roku obrotowym oraz ocenę sytuacji Spółki i Grupy Agora w obszarach będących w zakresie jego kompetencji.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

6.2 Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania w przypadku powierzenia obowiązków Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej.

6.3 Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2010 roku."