Polityka wynagradzania kluczowych menadżerów Grupy Agora

A A A
Zarząd Agory S.A. uważa, że pracownicy Spółki i Grupy Agora to jej najważniejszy kapitał. Dlatego kluczowe znaczenie dla realizacji strategii Spółki i jej długoterminowego rozwoju ma stworzenie atrakcyjnych warunków pracy tak, aby przyciągnąć i zatrzymać wykwalifikowanych pracowników.

Świadczenia dodatkowe dla pracowników Spółki mogą obejmować: narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków, samochód służbowy, współfinansowanie prywatnego ubezpieczenia medycznego oraz abonamentów uprawniających do korzystania z obiektów sportowych.

Agora dba, by system wynagradzania w Spółce był dopasowany do warunków rynkowych i sytuacji Spółki, a zarazem konkurencyjny.

§ 1 Polityka wynagrodzeń zawiera podsumowanie ogólnych założeń odnośnie zasad wynagradzania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kluczowych menadżerów Spółki, stanowiąc tym samym wewnętrzny zbiór zasad ładu korporacyjnego w kwestii wynagrodzeń stosowanych w Spółce, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2 Szczegółowe zasady wynagradzania ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w tym w szczególności z zapisami Statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Zarządu.

§ 3 Realizowana w Spółce polityka wynagrodzeń członków Zarządu oparta jest na następujących zasadach:

1. umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu;

2. członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, a tym samym podlegają wszelkim regulacjom wynikającym z przepisów prawa pracy, w tym dotyczącym odszkodowań i odpraw wynikających z rozwiązania umowy o pracę;

3. przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Rada Nadzorcza powinna uwzględniać doświadczenie, nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku oferowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku;

4. w celu poprawy jakości i wydajności pracy członków Zarządu ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem elementu motywacyjnego, dlatego też składa się ono ze stałych i zmiennych elementów;

5. zmienny element wynagrodzenia członków Zarządu obejmuje krótko i długoterminowy komponent określony przez Radę Nadzorczą;

6. szczegółowe zasady wynagradzania członków Zarządu określone są w uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą;

7. wysokość wynagrodzenia członków Zarządu podlega weryfikacji dokonywanej przez Komisję ds. Osobowych i Wynagrodzeń działającą przy Radzie Nadzorczej;

8. w przypadku rozwiązania umowy o pracę członkom zarządu przysługuje ustalony przez Radę Nadzorczą okres wypowiedzenia. Członkowie zarządu Spółki związani są także zakazem konkurencji - z tego tytułu przysługuje im odszkodowanie karencyjne ustalone przez Radę Nadzorczą;

9. na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wynagradzania w Spółce nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też systemy wynagrodzeń, w ramach których członkowie Zarządu wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji.

§ 4 Realizowana w Spółce polityka wynagradzania kluczowych menadżerów oparta jest na następujących zasadach:

1. podstawową formą zatrudnienia w Spółce jest umowa o pracę. Kluczowi menadżerowie zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, a tym samym podlegają wszelkim regulacjom wynikającym z przepisów prawa pracy, w tym dotyczącym odszkodowań i odpraw wynikających z rozwiązania umowy o pracę;

2. przy określaniu wysokości wynagrodzenia wszystkich pracowników Spółki Zarząd bierze pod uwagę siatkę wynagrodzeń wypracowaną we współpracy ze ekspertami rynku pracy. Zapewnia to z jednej strony adekwatność wysokości wynagrodzenia do zajmowanego stanowiska oraz doświadczenia zawodowego, a z drugiej strony -umożliwia kształtowanie wysokości wynagrodzenia na konkurencyjnym poziomie;

3. przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia kluczowych menadżerów Zarząd bierze pod uwagę rekomendację przygotowaną przez dyrektora ds. pracowniczych oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaną funkcją, a także poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku oferowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku;

4. wynagrodzenie kluczowych menadżerów składa się z elementu stałego w postaci miesięcznego wynagrodzenia oraz zmiennego, motywacyjnego elementu związanego ze stopniem realizacji celów wyznaczonych dla każdego z menadżerów przez Zarząd Spółki. Podstawą wynagrodzenia kluczowych menadżerów jest wynagrodzenie stałe;

§ 5 Realizowana w Spółce polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej oparta jest na następujących zasadach:

1. członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Spółkę;

2. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;

3. szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone są w uchwale podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agory;

4. wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej - w podziale na indywidualne wynagrodzenie każdego z członków Rady - podlega ujawnieniu w raporcie rocznym Agory;

5. na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wynagradzania w Agorze nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, umowy o świadczenie usług ze strony członków Rady Nadzorczej określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy, czy też systemy wynagrodzeń, w ramach których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji, bądź też otrzymują wynagrodzenie w zależności od zmiany cen akcji.